Főoldal » Egyéb kategória » Vádemelés a gumilőszerrel lövöldöző férfi ellen

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állít­ja azt a fér­fit, aki 2019 júli­u­sá­ban a köze­li épít­ke­zé­sen dol­go­zók­ra lőtt laká­sá­ból gumi­lő­szer­rel.

A vád sze­rint a huszon­egy éves férfi 2019. júli­us 18-án a kora dél­utá­ni órák­ban sze­ge­di laká­sá­ban tar­tóz­ko­dott. Az ingat­lan köze­lé­ben épít­ke­zés folyt. A férfi a negye­dik eme­le­ti lakás nyi­tott abla­kán keresz­tül több alka­lom­mal rálőtt a mun­ká­sok­ra lég­fegy­ve­ré­vel. A gumi­lö­ve­dé­kek két mun­kást elta­lál­tak, az egyik sér­tett­nek 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést okoz­tak.

A férfi erő­sza­kos, kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy mások­ban ria­dal­mat, meg­bot­rán­ko­zást kelt­sen.

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség a fér­fit garáz­da­ság vét­sé­gé­vel vádol­ja. Az elkö­ve­tő beis­me­rő val­lo­mást tett, ezért gyor­sí­tott eljá­rás­ban állít­ja az ügyész­ség a vád­lot­tat a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság elé.