Főoldal » Egyéb kategória » Vádemelés a kábítószert siklóernyővel a határzáron átrepülve csempésző csoporttal szemben

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a három fér­fi­val szem­ben, akik 2018. augusz­tu­sá­ban 18 kilo­gramm mari­hu­á­nát csem­pész­tek Szer­bi­á­ból Magyar­or­szág terü­le­té­re úgy, hogy a kábí­tó­szert moto­ros sik­ló­er­nyő­vel a határ­zár felett átre­pül­ve jut­tat­ták át Magyar­or­szág terü­le­té­re.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak régebb óta ismer­ték egy­mást, és együtt dol­goz­tak egy sze­ge­di cég­nél. Szer­bi­ai kap­cso­la­tu­kat és for­rá­su­kat fel­hasz­nál­va elha­tá­roz­ták, hogy kábí­tó­szert csem­pész­nek Magyar­or­szág­ra, kihasz­nál­va egyi­kük hobbi moto­ros sik­ló­er­nyő­zés­ben való jár­tas­sá­gát.

Ennek érde­ké­ben 2018. máju­sá­tól több alka­lom­mal átmen­tek a határ szerb olda­lá­ra a fel­szál­lás­hoz alkal­mas terep fel­de­rí­té­se érde­ké­ben, ame­lyet végül meg is talál­tak Hor­gos köze­lé­ben. Ezt köve­tő­en 2018. augusz­tus 13-án, éjjel Újvi­dék­re utaz­tak és meg­sze­rez­ték egy feke­te zsák­ban elhe­lyez­ve a 17 cso­mag, mint­egy 18 kilo­gramm mari­hu­á­nát. A kábí­tó­szert ezután egy sze­mét­te­lep mel­lett elrej­tet­ték, majd vissza­utaz­tak Magyar­or­szág­ra. Ezután két nap múlva ismé­tel­ten Szer­bi­á­ba utaz­tak, a rej­tek­hely­ről a mari­hu­á­nát a Hor­gos mel­let­ti, fel­szál­lás­ra kisze­melt hely­re szál­lí­tot­ták, ott újból elrej­tet­ték és ismét haza­u­taz­tak.

Mint­egy két hét múlva, augusz­tus 30-án két külön autó­val ismét átlép­ve a határt a Hor­gos mel­let­ti fel­szál­ló hely­re men­tek, ott a sik­ló­er­nyőt össze­rak­va meg­vár­ták a söté­te­dést. Este 8 óra­kor a vád­lot­tak egyi­ke a kábí­tó­szert magá­hoz véve fel­szállt a moto­ros sik­ló­er­nyő­vel és mint­egy 10 perc múlva átre­pült a szerb-magyar határ­zár felett, azon­ban a magyar oldal­ra érve a motor meg­hi­bá­so­dott, előbb kiha­gyott, majd meg­állt. A vád­lott ezért a határ­vo­nal­tól mint­egy 600 méter­re kény­szer­le­szál­lást haj­tott végre egy Tisza­szi­get köze­li erdő­sáv mel­let­ti szán­tó­föl­dön. A vád­lott a lan­do­lás során farok­csont­tö­rést szen­ve­dett, de arra még volt ereje, hogy a kábí­tó­szert elrejt­se a jog­el­le­nes határ­át­lé­pést ész­le­lő határ­ren­dé­szek hely­szín­re érke­zé­se előtt a fák között. A vád­lott az alj­nö­vény­zet­ben meg­pró­bált elbúj­ni, azon­ban őt meg­ta­lál­ták és álla­po­ta miatt kór­ház­ba szál­lí­tot­ták. A kábí­tó­szert ekkor még nem, hanem más­nap, már vilá­gos­ban meg­tar­tott szem­le során talál­ták meg és fog­lal­ták le a rend­őrök.

A vád­lot­tak által becsem­pész­ni szán­dé­ko­zott mari­hu­á­na tisz­ta ható­anyag tar­tal­ma a külö­nö­sen jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát meg­ha­lad­ta, annak mint­egy más­fél­sze­re­se.

A főügyész­ség a vád­lot­ta­kat külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak, vala­mint határ­zár til­tott átlé­pé­sé­nek bűn­tet­té­vel vádol­ja.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dön­te­ni.