Főoldal » Hírek » Vádemelés a katalizátorokra szakosodott tolvajokkal szemben – FOTÓKKAL – a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a Heves megyei fér­fi­val és két tár­sá­val szem­ben, akik ország­szer­te par­ko­ló gép­ko­csik kata­li­zá­to­ra­it vág­ták le és lop­ták el.

A vád sze­rint a vád­lott 2019 feb­ru­ár­ja és máju­sa között úgy pró­bált pénz­hez jutni, hogy jár­mű­vel járta az orszá­got és a nála lévő esz­kö­zök­kel – vil­lás­kulccsal, ali­gá­tor­fű­résszel, kom­bi­nált fogó­val, de akár akku­mu­lá­to­ros flex-szel is – az utcán par­ko­ló gép­jár­mű­vek kata­li­zá­to­ra­it vágta le, majd az így eltu­laj­do­ní­tott kata­li­zá­to­ro­kat érté­ke­sí­tet­te. Cse­lek­mé­nye­it alkal­man­ként két társa is segí­tet­te.

A banda az ország több pont­ján, így Gyön­gyö­sön, Aszó­don, Buda­pes­ten, Duna­új­vá­ros­ban, Job­bá­gyi­ban, Sal­gó­tar­ján­ban, Eger­ben, Deb­re­cen­ben, Szol­no­kon, Szé­kes­fe­hér­vá­ron és Vácott is lecsa­pott, összes­sé­gé­ben mil­li­ós kárt okoz­va.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban két vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra és köz­ügyek­től eltil­tás alkal­ma­zá­sá­ra, míg bün­tet­len elő­éle­tű har­ma­dik tár­suk­kal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, vala­mint indít­vá­nyoz­ta azt is, hogy a bíró­ság köte­lez­ze a vád­lot­ta­kat a 2.000.000 Ft-ot meg­ha­la­dó össze­gű bűn­ügyi költ­ség és a sér­tet­tek kárá­nak meg­fi­zet­te­té­sé­re.

Az ügy­ben készült rend­őr­sé­gi fotók az aláb­bi lin­ken érhe­tők el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/katalizatorokra-szakosodtak-0