Főoldal » Hírek » Vádemelés a két évvel ezelőtti autópályás fegyveres rablás másik elkövetőjével szemben – a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség fegy­ve­res rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy román férfi ellen, aki a vád sze­rint a jog­erő­sen elítélt bűn­tár­sá­val 2019. ápri­lis 22-én éjjel az M5-ös autó­pá­lya lajos­mi­zsei sza­ka­szán meg­ál­lí­tott és gáz­pisz­tollyal lövöl­döz­ve kira­bolt három, Német­or­szág­ból haza­fe­lé tartó román nőt.

A vád­irat sze­rint a Német­or­szág­ban tán­cos­nő­ként dol­go­zó három román nő 2019. ápri­lis 22-én, éjfél után az M5-ös autó­pá­lyán utaz­tak Rösz­ke felé egy gép­ko­csi­val. A vád­lott és bűn­tár­sa az autó­pá­lyán Lajos­mi­zse köze­lé­ben egy bérelt autó­val előre kiter­vel­ten a sér­tet­tek gép­ko­csi­ja mögé sorol­tak.

A vád­lott és társa a rend­őr­sé­gi­hez hason­ló fény­jel­zés­sel meg­ál­lás­ra kész­tet­ték a sér­tet­te­ket. Az autót veze­tő nő lehú­zó­dott a leál­ló­sáv­ba, leál­lí­tot­ta az autót. Lehúz­ta az ablak­üve­get, hogy a rend­őr­nek hitt vád­lott­nak és tár­sá­nak át tudja adni az okmá­nya­it.

A rend­őr­sé­gi­hez hason­ló lát­ha­tó­sá­gi mel­lényt, masz­kot és fej­fe­dőt vise­lő vád­lott és társa a sér­tet­tek autó­já­hoz lép­tek. A bűn­társ meg­pró­bál­ta kinyit­ni a veze­tő olda­li első ajtót, de az zárva volt. Ekkor a bűn­társ egy gáz­pisz­tollyal leg­alább négy lövést adott le a föld­re és benyúlt az autó­ba, hogy az indí­tó­kul­csot kihúz­za. A gáz­pisz­tolyt való­di lőfegy­ver­nek vélő sér­tett pró­bál­ta ellök­ni a bűn­társ kezét, mire a férfi ököl­lel leg­alább négy­szer meg­ütöt­te a sér­tett fejét, majd az indí­tó­kul­csot kivet­te és a gép­ko­csi ajta­ját kinyi­tot­ta. Meg­ra­gad­ta az autót veze­tő sér­tett kar­ját, kihúz­ta az autó­ból és az asz­falt­ra lökte. Eköz­ben a „Give me money” fel­szó­lí­tást ismé­tel­get­ve köve­tel­te a sér­tett pén­zét.

A vád­lott a jobb olda­li első ajtót nyi­tot­ta ki és egy másik sér­tet­tet rán­ga­tott ki az autó­ból, aki meg­pró­bált elfut­ni a hely­szín­ről a tás­ká­já­val együtt. A vád­lott azon­ban utá­na­sza­ladt és pénzt köve­tel­ve föld­re rán­tot­ta, több­ször meg­ütöt­te, meg­rúg­ta és a nála lévő tás­kát elvet­te. A har­ma­dik sér­tett annyi­ra meg­ret­tent, hogy az autó­ból kiszáll­va a sza­lag­kor­lá­ton keresz­tül átsza­ladt az út túlsó szé­lé­re.

A sér­tet­tek ellen­ál­lá­sá­nak letö­ré­se után a bűn­társ a sér­tet­tek gép­ko­csi­já­ba, míg a vád­lott a bérelt autó­juk­ba ült be és elhaj­tot­tak Rösz­ke felé. Mint­egy 10 perc múlva meg­áll­tak és a bűn­társ a sér­tet­tek tás­ká­it, cso­mag­ja­it átpa­kol­ta a saját autó­juk­ba, majd a sér­tet­tek gép­ko­csi­ját hát­ra­hagy­va elhaj­tot­tak.

A vád­lott és bűn­tár­sa mint­egy 13.000 eurót, mobil­te­le­fo­no­kat, éksze­re­ket, ruhá­kat és egyéb dol­go­kat zsák­má­nyol­tak össze­sen több mint 7 mil­lió forint érték­ben. A sér­tet­tek közül ket­ten 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ved­tek.

A vád­lott és társa a rab­lás előtt úgy köz­le­ked­tek a bérelt autó­val, hogy a rend­szám­táb­lá­kat a lebu­kás meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben ragasz­tó­anyag­gal rész­ben elfed­ték, amit az átpa­ko­lás­kor szed­tek le.

Az euró­pai elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján Spa­nyol­or­szág­ban elfo­gott vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban várja a tár­gya­lást, őt a főügyész­ség 3 rend­be­li fegy­ve­res rab­lás bűn­tet­tén kívül jármű önké­nyes elvé­te­le bűn­tet­té­nek minő­sí­tett ese­té­vel és egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élés bűn­tet­té­vel vádol­ja.

Az ügyész vég­re­haj­tan­dó fegy­ház és kiuta­sí­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dön­te­ni.

A vád­lott bűn­tár­sát a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék 2021 máju­sá­ban jog­erő­sen 7 év vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés­re és 10 év kiuta­sí­tás­ra ítél­te.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott köz­le­mé­nyek az aláb­bi­ak­ban érhe­tők el:

http://ugyeszseg.hu/give-me-money-fegyveres-rablas-az-m5-os-autopalyan-videoval-a-bacs-kiskun-megyei-fougyeszseg-sajtokozlemenye/

http://ugyeszseg.hu/letartoztattak-a-ket-evvel-ezelotti-autopalyas-fegyveres-rablas-masik-gyanusitottjat-is-videoval-a-bacs-kiskun-megyei-fougyeszseg-sajtokozlemenye/