Főoldal » Hírek » Vádemelés a lánykereskedő ellen- a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­té­vel vádol­ja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség azt a fér­fit, aki két barát­nő­jét is pros­ti­tú­ci­ó­ra bírta rá, majd a keres­mé­nyü­ket tel­jes egé­szé­ben elvet­te.  

A vád­irat lénye­ge sze­rint a férfi 2018. tava­szán befo­gad­ta a házá­ba az akkor még 17 éves sér­tet­tet, aki­vel sze­rel­mi kap­cso­la­tot léte­sí­tett. Nem sok­kal később egy másik sér­tett is a vád­lott­hoz köl­tö­zött, aki szin­tén sze­rel­mes lett a fér­fi­be. Mivel a meg­él­he­té­sük­höz nem volt elég pén­zük, ezért a vád­lott azt kérte a nők­től, hogy az inter­ne­ten adja­nak fel sze­xu­á­lis hir­de­tést, a ven­dé­ge­ket pedig fogad­ják a házá­ban. A két nő – akik közül a fia­ta­labb ekkor még a 18. élet­évét sem töl­töt­te be – hete­ken át végez­te a pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get, napon­ta tíz­nél több ven­dé­gük volt, a meg­ke­re­sett pénzt pedig átad­ták a vád­lott­nak.

Ahogy nagy­ko­rú­vá vált a fia­ta­labb sér­tett, a vád­lott a két nővel Bel­gi­um­ba uta­zott, ahol Brüsszel­ben az utcán kel­lett foly­tat­ni­uk a pros­ti­tú­ci­ót. A vád­lott ez alatt a szál­lo­da abla­ká­ból figyel­te őket, meg­ha­tá­roz­ta a napi bevé­tel mini­mu­mát, illet­ve a pénzt el is vette a nők­től. A hét min­den nap­ján dol­goz­ni­uk kel­lett a sér­tet­tek­nek, a mun­ka­ide­jük kime­rü­lé­sig tar­tott, végső eset­ben két órát pihen­het­tek. A vád­lott köte­lez­te a sér­tet­te­ket, hogy rossz idő ese­tén – sza­ka­dó eső­ben – is az utcán vár­ják a ven­dé­ge­i­ket. Amennyi­ben a sér­tet­tek nem akar­tak dol­goz­ni, a vád­lott bán­tal­maz­ta az idő­sebb sér­tet­tet, ami egy­ben félel­met kel­tett az ezt végig néző fia­ta­labb nőben is.

2018. novem­be­ré­ig a két sér­tett hol Brüsszel­ben, hol Magyar­or­szá­gon végez­te a pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get, amely­nek bevé­te­le tel­jes egé­szé­ben a vád­lot­té lett. A pénz­ből a vád­lott gép­ko­csit vásá­rolt és beren­dez­te a házát. A sér­tet­tek bevé­te­lé­vel a vád­lott egy közös­sé­gi olda­lon dicse­ke­dett, fotót posz­tolt a két heti kere­se­tük­ről. A rend­őr­ség a pros­ti­tú­ci­ós pénz­ből vásá­rolt vagyon­tár­gya­kat lefog­lal­ta, az ügyész­ség pedig ezek elkob­zá­sát indít­vá­nyoz­za a bíró­ság­nak.

A vád­lot­tat az ügyész­ség ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­té­vel vádol­ja, mert a kiszol­gál­ta­tott hely­zet­ben lévő sér­tet­te­ket anya­gi haszon­szer­zés cél­já­val kizsák­má­nyol­ta. Ezért vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett az ügyész­ség indít­ványt. Amennyi­ben az elő­ké­szí­tő ülé­sen a vád­lott beis­me­rő val­lo­mást tenne, öt év fegy­ház­ra szá­mít­hat.

 

 

A vád­lott dicsek­vés­ből fotót posz­tolt egy közös­sé­gi oldal­ra a sér­tet­tek két heti kere­se­té­ről: