Főoldal » Egyéb kategória » Vádemelés a nagyapját megölő, majd a holttestet garázsokban rejtegető férfi ellen

A Fővá­ro­si Főügyész­ség nye­re­ség­vágy­ból, vala­mint a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a Fővá­ro­si Tör­vény­szé­ken a 28 éves buda­pes­ti fér­fi­val, mint I. rendű vád­lot­tal, vala­mint az elhunyt nagy­apa vagyon­tár­gya­i­nak meg­szer­zé­sé­ben segít­sé­gé­re lévő 82 éves isme­rő­sé­vel, a II. rendű vád­lot­tal szem­ben.

A vád­irat sze­rint az unoka annak érde­ké­ben, hogy ne tudód­jon ki a nagy­apa előtt a való­di élet­vi­te­le, a főis­ko­lai tanul­má­nyai abba­ha­gyá­sa és a nagy­apa által neki vásá­rolt lakás eladá­sa, továb­bá azért, hogy továb­bi érté­ke­it, így laká­sát, autó­ját, gará­zsát és nyug­dí­ját meg­sze­rez­ze, 2015. ápri­lis 8. és 2015. május 20. napja közöt­ti isme­ret­len idő­pont­ban - egy szó­vál­tást köve­tő­en - meg­öl­te a nagy­szü­lő­jét annak buda­pes­ti XI. kerü­le­ti laká­sá­ban.

Ezt köve­tő­en az unoka a holt­tes­tet a lakás gará­zsá­ban rej­te­get­te, majd annak eladá­sa után 2016 augusz­tu­sá­ban átszál­lí­tot­ta egy kőbá­nyai bérelt garázs­ba, ahol a tes­tet 2017 júni­u­sá­ban a rend­őr­ség egy kuká­ban talál­ta meg.

A sér­tett halá­lát köve­tő­en az unoka rábír­ta egy fel­nőtt fil­mek­ben sta­tisz­ta­ként több­ször sze­rep­lő, e kör­ből álta­la ismert, a sér­tett tény­le­ges halá­lá­ról tudo­más­sal nem bíró 82 éves isme­rő­sét arra, hogy az elhunyt nagy­apá­nak adja ki magát.

A II. rendű vád­lott ennek érde­ké­ben a saját fény­ké­pé­vel ellá­tott, de az elhunyt nagy­apa nevé­re szóló sze­mé­lyi iga­zol­ványt csi­nál­ta­tott, a lakás és a garázs eladá­sa során az ügy­vé­dek előtt, mint a nagy­apa jelent meg és írta alá a szer­ző­dé­se­ket, továb­bá elin­téz­te azt is, hogy a nagy­apa bank­szám­lá­já­ra érke­ző nyug­díj­hoz az I. rendű vád­lott elekt­ro­ni­ku­san is hoz­zá­fér­hes­sen.

A jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let alatt álló I. rendű vád­lott­ra - arra az eset­re, ha a bíró­sá­gi elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­ri a tet­tét és lemond a tár­gya­lás jogá­ról - húsz év fegy­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tést, míg a csa­lá­sok­ban részt vevő bűn­tár­sá­ra 2 év 6 hónap bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tést indít­vá­nyo­zott a vád­ira­tá­ban az ügyész­ség.