Főoldal » Hírek » Vádemelés a nehezen tanuló gyermekét fenyítő anya és párja ellen- a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­se és kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat az Ajkai Járá­si Ügyész­ség egy 38 éves anya ellen, a 29 éves pár­já­nak pedig véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés bűn­tet­te és becsü­let­sér­tés vét­sé­ge miatt kell felel­nie, ami­ért a nő tanu­lá­si nehéz­sé­gek­kel küzdő leg­ki­sebb gyer­me­két tes­ti­leg és lel­ki­leg is bán­tal­maz­ták.  

A vád­irat sze­rint az asszony a vele sze­rel­mi kap­cso­lat­ban álló fér­fit 2020 feb­ru­ár­já­ban mutat­ta be az akkor 17, 14 és 8 éves gyer­me­ke­i­nek, aki ezután rend­sze­res láto­ga­tó­ja lett a csa­lád­nak, s a gyer­me­kek­kel is napi kap­cso­lat­ba került. A vád­lot­tak a tanu­lá­si nehéz­sé­gek­kel küzdő első osz­tá­lyos gyer­mek­től a 2020 már­ci­u­sá­ban kez­dő­dött digi­tá­lis okta­tás miatt rend­sze­re­sen szá­mon kér­ték a házi fel­ada­tot, majd a lecke hiá­nyos­sá­gai miatt rend­sze­re­sen szi­dal­maz­ták, bün­tet­ték. Meg­von­ták tőle a sza­bad­idős tevé­keny­sé­ge­ket, nem kapott édes­sé­get, elvet­ték a ked­venc játé­ka­it. Ezen túl elő­for­dult, hogy a nő barát­ja arcon, tar­kón ütöt­te a sér­tet­tet, meg­húz­ta a fülét, faka­nál­lal kör­möst adott neki, mely­ben az asszony nem aka­dá­lyoz­ta meg, sőt volt, hogy ő maga is pofon ütöt­te a gyer­me­két. A test­vé­rü­ket ért bán­tal­ma­zás­nak a két másik gyer­mek is több­nyi­re a tanú­ja volt, és kér­lel­ték a vád­lot­ta­kat, hogy ne bánt­sák az öccsü­ket, aki­nek, hogy véd­jék, több­ször segí­tet­tek is a házi fel­adat elké­szí­té­sé­ben.

Az anya és pár­já­nak dur­va­sá­ga egy hónap lefor­gá­sa alatt odáig fajult, hogy a gyer­mek­kel 2020. ápri­lis 17-én este 10 óra után, a dél­utá­nos műszak­ból haza­ér­ve mutat­tat­ták meg a lec­két, majd miu­tán hibá­kat talál­tak, szid­ták és meg­ütöt­ték a gyer­me­ket. Az idő­sebb test­vé­rek hiába kér­ték, hogy hagy­ják abba a bán­tal­ma­zást, a vád­lot­tak elha­tá­roz­ták, hogy meg­lec­kéz­te­tik a kis­fi­út. Fel­szó­lí­tot­ták, hogy öltöz­zön, mert kivi­szik az erdő­be a vad­disz­nók­hoz. Miu­tán elhagy­ták a lakást, a test­vé­rek tele­fo­non a nagy­nén­jük­től kér­tek segít­sé­get, aki a csa­lád­já­val együtt elin­dult hoz­zá­juk. Eköz­ben a nő és a férfi a gyer­me­ket a nosz­lo­pi erdő­be vitte, kiszál­lí­tot­ta a gép­ko­csi­ból, majd elhi­tet­ve, hogy éjjel 11 óra körül ott­hagy­ják, elhaj­tot­tak a hely­szín­ről. Pár perc múlva vissza­men­tek érte, ami­kor a férfi újból meg­ütöt­te és meg is rúgta a gyer­me­ket, az anya pedig mind­ezt végig­néz­te.  Haza­ér­ve Ajká­ra, a roko­nok már vár­tak rájuk, s mind­há­rom kis­ko­rút maguk­kal vit­ték, hogy édes­ap­juk­nak adják át őket.

Az ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, az anya ese­té­ben pedig azt is indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság tilt­sa el min­den olyan fog­lal­ko­zás­tól, mely­nek kere­té­ben kis­ko­rú neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gyógy­ke­ze­lé­sét végez­né vagy ilyen sze­méllyel hatal­mi vagy befo­lyá­si viszony­ba kerül­ne.