Főoldal » Hírek » Vádemelés a vesztegető háziorvos ellen – a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádol­ja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség azt a házi­or­vost, aki pén­zért valót­la­nul iga­zol­ta le az egyik páci­en­se kere­ső­kép­te­len­sé­gét, illet­ve gyógy­sze­re­ket írt fel úgy, hogy a bete­ge­ket meg sem vizs­gál­ta.

 A vád­irat lénye­ge sze­rint a Nyír­egy­há­za köze­lé­ben lévő tele­pü­lé­sen dol­go­zó házi­or­vos egy beté­ti tár­sa­ság nevé­ben végez­te a mun­ká­ját, mely­nek során iga­zol­ha­tott kere­ső­kép­te­len­sé­get és írha­tott fel gyógy­szert is a páci­en­sek részé­re. Az elmúlt év júni­u­sá­ban az egyik helyi lakos meg­je­lent az orvo­si ren­de­lő­ben, és azt kérte a vád­lot­tól, hogy két hétre vissza­me­nő­leg iga­zol­ja le kere­ső­kép­te­len­sé­gét. A vád­lott erre haj­lan­dó volt, de cse­ré­be 13 000 forin­tot kért a páci­ens­től. A férfi fize­tett is a vád­lott­nak, majd azt kérte, hogy az egyéb­ként az orvo­si ren­de­lő­ben meg nem jelent két gyer­me­ke részé­re írjon fel gyógy­sze­re­ket, amit a vád­lott tel­je­sí­tett.

A 13 000 forin­tért a vád­lott meg­szeg­te a köte­les­sé­gét, mert valót­la­nul iga­zol­ta le két hétre vissza­me­nő­leg a kere­ső­kép­te­len­sé­get, noha a páci­en­se nem is volt ilyen álla­pot­ban, továb­bá úgy írt fel gyógy­sze­re­ket, hogy a gyer­me­ke­ket nem vizs­gál­ta meg. Nem volt szük­sé­gük ezek­re az orvos­sá­gok­ra.

Egyéb­ként a férfi a valót­lan iga­zo­lást nem hasz­nál­ta fel táp­pénz igény­lé­sé­re és a recep­te­ket sem vál­tot­ta ki, szán­dé­ka kife­je­zet­ten az volt, hogy lebuk­tas­sa a sze­rin­te kor­rupt házi­or­vost. A fér­fi­vel szem­ben a rend­őr­ség az eljá­rást meg­szün­tet­te, mert nem köve­tett el bűn­cse­lek­ményt.

Az ügyész­ség a beis­me­rő val­lo­mást tett házi­or­vost önál­ló intéz­ke­dés­re jogo­sult sze­mély által köte­les­ség­sze­gés­sel elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádol­ja, amely bűn­cse­lek­mé­nyért a tör­vény sze­rint 2-től 8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés szab­ha­tó ki.

Amennyi­ben a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­rő val­lo­mást tesz, és nem kéri a tár­gya­lás tar­tá­sát, az ügyész­ség sze­rint 1 év 5 hónap bör­tön­bün­te­tés­re kell ítél­ni, vala­mint el kell til­ta­ni az orvo­si fog­lal­ko­zás és a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól is. Ezen felül a 13 000 forint vesz­te­ge­té­si pénz­re vagyon­el­kob­zást kell elren­del­ni.

Az eljá­rás a Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szé­ken foly­ta­tó­dik.