Főoldal » Hírek » Vádemelés az állatkínzó kutyatenyésztővel szemben- a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye- fotókkal

 Pécsi Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy pécsi férfi ellen, aki koráb­ban kutyá­kat tenyész­tett, azon­ban azo­kat sanya­rú körül­mé­nyek között tar­tot­ta.

A férfi a laká­sa mel­lett 24 box­ból álló kutya­ken­nelt ala­kí­tott ki, ahol 2014. évtől kez­dő­dő­en német­ju­hász kutyák tenyész­té­sé­vel fog­lal­ko­zott.

A vád­lott 2018. év köze­pén elha­tá­roz­ta, hogy fel­szá­mol­ja a kutya­te­nyé­sze­tét, és meg­pró­bál­ta elaján­dé­koz­ni az ingat­la­non tar­tott 30 kutyát, azon­ban a két éves­nél idő­sebb kutyák­nak nem talált gaz­dát.

Az állat­tar­tó koráb­ban ado­má­nyo­zá­si szer­ző­dést kötött egy élel­mi­szer­ipa­ri áru­ház­zal, mely sze­rint az áru­ház a selejt, sérült cso­ma­go­lá­sú és lejárt fogyasz­tá­si idejű ter­mé­ke­ket átad­ja neki a kutyák ete­té­sé­re.

A férfi 2019 szep­tem­be­ré­től ezen ter­mé­ke­ket takar­má­nyo­zás cél­já­ból elszál­lí­tot­ta, azon­ban azo­kat nem adta oda a kutyák­nak, hanem a külön­bö­ző hús­áru­kat több kar­ton­do­boz­ban a ken­ne­lek előt­ti terü­le­ten hagy­ta.

Az állat­tar­tó 2019 szep­tem­be­ré­től a kutyá­kat bezár­va tar­tot­ta, nem gon­dos­ko­dott arról, hogy az álla­tok étel­hez jus­sa­nak, nem biz­to­sí­tott szá­muk­ra elég­sé­ges mennyi­sé­gű táp­lá­lé­kot, ennek követ­kez­té­ben a 12 kutyá­ból 8 egyed­nél kóros mér­té­kű leso­vá­nyo­dás követ­ke­zett be, míg 4 kutya az éhe­zés miatt elpusz­tult.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye az állat­kín­zás bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas.