Főoldal » Hírek » Vádemelés az elejtett bankjeggyel elfutó férfi ellen- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 60 éves Nóg­rád megyei fér­fi­val szem­ben, aki mikor ész­lel­te, hogy egy idős férfi egy bank­au­to­ma­tá­nál leejt egy bank­je­gyet, azt fel­kap­ta és a hely­szín­ről elfu­tott.

A vád sze­rint a 77 éves sér­tett 2019. júni­us 24-én Sal­gó­tar­ján­ban egy bank­au­to­ma­tá­ból pénzt vett fel, és mivel a jobb kezé­vel egy koráb­bi törés miatt nehe­zen tud fogni, a 10.000 Ft-os bank­je­gyet kiej­tet­te a kezé­ből. Ami­kor leha­jolt érte, az éppen a köze­lé­be érke­ző vád­lott őt meg­előz­ve a bank­je­gyet a föld­ről fel­kap­ta és azzal elro­hant.

A sér­tett segí­tés­égért kiál­tott és pró­bált a vád­lott után futni, de az alka­lom szül­te 60 éves tol­vaj elme­ne­kült a hely­szín­ről. A rend­őrök alig egy óra múlva elfog­ták, ekkor azon­ban már csak 7.000 Ft és némi apró­pénz volt nála.

Mivel az elkö­ve­tő a pénzt a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély­től vette el, nem lopást, hanem az egy évtől öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő kifosz­tás bűn­tet­tét követ­te el.

Ezért a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vele szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát, a sér­tett­nek oko­zott kár és az eljá­rás során kelet­ke­zett 24.000 Ft bűn­ügyi költ­ség meg­fi­zet­te­té­sét indít­vá­nyoz­ta vád­ira­tá­ban.