Főoldal » Archív » Vádemelés az őrökkel szemben erőszakosan fellépő fogvatartottal szemben

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a fog­va­tar­tot­tal szem­ben, aki 2017 szep­tem­be­ré­ben ellen­állt az őrök uta­sí­tá­sa­i­nak, és jog­sze­rű eljá­rá­su­kat erő­szak­kal aka­dá­lyoz­ta.

A vád sze­rint a huszon­nyolc éves elkö­ve­tő 2015 decem­be­re óta tölti bör­tön­bün­te­té­sét. A vád­lott 2017. szep­tem­ber 6-án, a sze­ge­di bör­tön­ben orvo­si ren­de­lés­re várt, ahol dula­ko­dás ala­kult ki közte és a többi vára­ko­zó fog­va­tar­tott között. A jelen­lé­vő őrök előbb fel­szó­lí­tot­ták a vád­lot­tat, hogy hagy­ja abba a vere­ke­dést, majd elkezd­ték szét­vá­lasz­ta­ni a fog­va­tar­tot­ta­kat. A vád­lott azon­ban szán­dé­ko­san las­san haladt, és más irány­ba akart menni, mint ahogy azt az őrök mond­ták neki.

A vád­lott nem volt haj­lan­dó bemen­ni a zár­ká­ba sem, inkább vissza­for­dult az egyik intéz­ke­dő őr felé, ököl­be szo­rí­tot­ta a kezét, és meg­in­dult az őr irá­nyá­ba. Az őr ekkor meg­lök­te a vád­lot­tat, a többi őr pedig bekí­sér­te a vád­lot­tat a zár­ká­ba. Az elkö­ve­tő az ajtó­ban több­ször meg­for­dult, majd hir­te­len könyök­kel az őrök irá­nyá­ba hát­ra­csa­pott. A vád­lott ezután a zár­ká­ban lévő vécé­kagy­ló­ra fel­állt, és az egyik őr feje felé rúgott. A táma­dás elhá­rí­tá­sa érde­ké­ben az őr kirán­tot­ta a vád­lott lábát, aki ráesett. Az őr nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

Az erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső vád­lot­tat a Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel és könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja.

Az ügyész­ség az egy évtől tíz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­mé­nyek miatt a taga­dó vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint annak meg­ál­la­pí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, hogy a vád­lott nem bocsát­ha­tó fel­té­te­les sza­bad­ság­ra.

A 2018. júli­us 1-jétől hatá­lyos Bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény lehe­tő­vé tette, hogy az ügyész a vád­irat­ban arra az eset­re, ha a koráb­ban taga­dó vád­lott a bíró­ság előtt beis­me­rő val­lo­mást tesz, indít­ványt tehet a kisza­ban­dó bün­te­tés pon­tos mér­té­ké­re. Ebben az ügy­ben az ügyész­ség a vád­lott beis­me­ré­se ese­tén 6 év fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.