Főoldal » Hírek » Vádemelés egy halálos közúti baleset ügyében – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge és kilenc rend­be­li segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak a veszély­hely­ze­tet elő­idé­ző álta­li elkö­ve­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat egy hiva­tá­sos büntetés-végrehajtási dol­go­zó ellen a Sár­vá­ri Járás­bí­ró­sá­gon.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lott 2019 augusz­tu­sá­ban sze­mély­gép­ko­csi­já­val a 2x1 sávos főúton köz­le­ke­dett Sop­ron felől Sár­vár irá­nyá­ba. Köz­vet­le­nül a vád­lott gép­ko­csi­ja mögött haladt egy német állam­pol­gár által veze­tett jármű, amely­ben egy házas­pár és kis­ko­rú gyer­me­ke­ik utaz­tak.

A német rend­szá­mú sze­mély­gép­ko­csi az előt­te hala­dó két gép­jár­mű sza­bá­lyos elő­zé­sé­be kez­dett, ami­kor a vád­lott a tőle elvár­ha­tó figye­lem és körül­te­kin­tés elmu­lasz­tá­sá­val szin­tén előz­ni kez­dett.

A vét­len kül­föl­di jármű veze­tő­je az ütkö­zés elke­rü­lé­se érde­ké­ben letért a bal olda­li útpad­ká­ra, majd ellen­kor­mány­zást végez­ve a jobb olda­li víz­el­ve­ze­tő árok­ba csa­pód­va fel­bo­rult, végül pedig a mező­gaz­da­sá­gi terü­le­ten állt meg.

A bal­eset követ­kez­té­ben a leg­hát­só ülés­sor bal olda­li ülé­sén utazó 14 éves kis­ko­rú olyan súlyo­san meg­sé­rült, hogy más­nap a kór­ház­ban éle­tét vesz­tet­te, míg a többi utas könnyű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A vád­irat sze­rint a bal­eset azért követ­ke­zett be, mert a vád­lott anél­kül kezd­te meg az előt­te hala­dó jár­mű­sze­rel­vény elő­zé­sét, hogy nem győ­ző­dött meg arról, hogy a jár­mű­vé­nek elő­zé­sét koráb­ban már meg­kezd­ték.

A vád­lott az álta­la elő­idé­zett bal­ese­tet ész­lel­te, azon­ban nem győ­ző­dött meg arról, hogy a fel­bo­rult gép­ko­csi­ban vala­ki megsérült-e, élete vagy testi épsé­ge veszély­ben van-e, segít­sé­gét nem aján­lot­ta fel, hanem meg­ál­lás nél­kül tovább­haj­tott.  

A ter­helt cse­lek­mé­nyé­vel több KRESZ ren­del­ke­zést is meg­sze­gett.

A nyo­mo­zó ügyész­ség vád­ira­tá­ban hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott.