Főoldal » Hírek » Vádemelés egy NAV vezető által elkövetett korrupciós cselekmények miatt – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség veze­tő beosz­tá­sú sze­mély által az elő­nyért hiva­ta­li köte­les­sé­gét meg­szeg­ve, bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat hét sze­mély ellen a Fővá­ro­si Tör­vény­szé­ken.

A vád­lot­tak egyi­ke az APEH-nél adó­el­len­őr­ként, később a NAV-nál külön­bö­ző beosz­tá­sok­ban – 2018-ig egy regi­o­ná­lis bűn­ügyi igaz­ga­tó­sá­gon osz­tály­ve­ze­tő­ként – köz­szol­gá­la­ti jog­vi­szony­ban állt, míg vádlott-társai cégek ügy­ve­ze­tői vol­tak.

Egyik vád­lott cége köny­ve­lé­si és ahhoz kap­cso­ló­dó szol­gál­ta­tá­sok nyúj­tá­sá­val fog­lal­ko­zott, így ezen sze­mély szé­les­kö­rű kap­cso­lat­rend­szer­rel ren­del­ke­zett vál­lal­ko­zói körök­ben.

A vád­irat lénye­ge sze­rint e két vád­lott egy har­ma­dik tár­suk­kal 2017 kör­nyé­kén abban álla­po­dott meg, hogy a köny­ve­lé­si szol­gál­ta­tást nyúj­tó cég­gel kap­cso­lat­ban álló vál­lal­ko­zók­nak pén­zért fel­ajánl­ják, hogy a NAV-nál indult és őket érin­tő eljá­rá­sok­ról ada­to­kat szol­gál­tat­nak és szük­ség ese­tén azo­kat szá­muk­ra ked­ve­ző­en befo­lyá­sol­ják.

A meg­ál­la­po­dás­ról később egy újabb sze­mély is tudo­mást szer­zett, és utóbb ezen vád­lott is vál­lal­ta – továb­bi, az eljá­rás során isme­ret­le­nül maradt vál­lal­ko­zók irá­nyá­ba –  a kor­rup­ci­ós kap­cso­lat­rend­szer­ben a köz­ve­tí­tői tevé­keny­sé­get.

A vád­lot­tak - akik közül töb­ben beis­me­rő val­lo­mást tet­tek - vala­mennyi­en sza­bad­lá­bon véde­kez­nek. A koráb­bi osz­tály­ve­ze­tő­nek már nem áll fenn a hiva­ta­li jog­vi­szo­nya.

A nyo­mo­zó főügyész­ség a vád­ira­tá­ban – egye­bek mel­lett – arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság öt vád­lot­tat letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés­re ítél­jen, továb­bá ren­del­jen el vagyon­el­kob­zást (több­nyi­re mil­li­ós nagy­ság­rend­ben) azon ter­hel­tek ese­té­ben, akik a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se foly­tán gaz­da­god­tak.

A nyo­mo­zó főügyész­ség az ügy­ben tar­tott kuta­tá­sok során - az okira­to­kon, adat­hor­do­zó­kon, kész­pén­zen kívül - enge­dély nél­kül tar­tott lőfegy­vert, lősze­re­ket és egy hang­tom­pí­tót is lefog­lalt, amely bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se miatt az egyik vád­lot­tat idő­köz­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re ítél­ték.