Főoldal » Egyéb kategória » Vádemelés fogolyzendülés miatt

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt öt fér­fi­val szem­ben, akik 2017 júli­u­sá­ban szó­be­li és fizi­kai erő­szak­kal sér­tet­ték meg a büntetés-végrehajtás rend­jét.

A vád­irat sze­rint 2017. júli­us 27-én, a Buda­pes­ti Fegy­ház és Bör­tön X. kerü­let­ben talál­ha­tó objek­tu­má­ban tíz férfi egy zár­ká­ban töl­töt­te jog­erős sza­bad­ság­vesz­té­sét. A fér­fi­ak isme­ret­len módon mari­hu­á­ná­hoz jutot­tak, ame­lyet elfo­gyasz­tot­tak.

A zár­ká­ban aznap biz­ton­sá­gi ellen­őr­zést tar­tot­tak, amely során az őrség a kábí­tó­szert meg­ta­lál­ta más til­tott tár­gyak­kal együtt, azo­kat magá­hoz vette és elvit­te. Az őrség a sza­bály­sze­gés miatt a fog­va­tar­tot­ta­kat egyen­ként kíván­ta kihall­gat­ni, és a tár­sa­ság szét­köl­töz­te­té­sét ter­vez­te, erről tájé­koz­tat­ták a fog­va­tar­tot­ta­kat.

A rabok közül öt férfi fel­so­ra­ko­zott a zárka köze­pén, kia­bál­tak, hogy nem men­nek seho­vá és stok­i­val ver­ték az ajtót, hár­man az őrök meg­tá­ma­dá­sát is kilá­tás­ba helyez­ték. Eköz­ben a zár­ká­ban elhe­lye­zett többi fog­va­tar­tot­tat is ellen­ál­lás­ra és ellen­sze­gü­lés­re buz­dí­tot­ták.

A zen­dü­lők egyi­ke az őt nyu­ga­lom­ra intő zár­ka­tá­rás­ra támadt és könnyű sérü­lé­se­ket oko­zott neki.

A vád­lot­tak ellen­sze­gü­lé­sé­re tekin­tet­tel a Buda­pes­ti Fegy­ház és Bör­tön parancs­no­ka, illet­ve a hely­szí­nen tar­tóz­ko­dó biz­ton­sá­gi veze­tő haté­kony intéz­ke­dé­se­ket tet­tek, a rend­bon­tó­kat elkü­lö­ní­tet­ték, a cse­lek­ményt fel­szá­mol­ták és a ren­det hely­re­ál­lí­tot­ták. E köz­ben három vád­lott még táma­dó moz­du­la­tot tett az őrség felé, azon­ban sérü­lést nem okoz­tak.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a három fér­fi­val szem­ben fogoly­zen­dü­lés­ben erő­szak alkal­ma­zá­sá­val való rész­vé­tel bűn­tet­te, két tár­suk­kal szem­ben – alap­ese­ti – fogoly­zen­dü­lés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re.

Az ügyész­ség letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tés­re íté­lést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyoz az ügy­ben.