Főoldal » Egyéb kategória » Vádemelés internetes céghirdető oldalak működtetője ellen

A Veszp­ré­mi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség több­rend­be­li, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás vét­sé­ge, illet­ve bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 26 éves buda­pes­ti fér­fi­val szem­ben, aki inter­ne­tes hir­de­té­si felü­le­tet kínál­va ejtett téve­dés­be az ország külön­bö­ző pont­ja­in 81, köz­tük öt Veszp­rém megyei sér­te­tett.  

A vád­irat sze­rint a férfi 2011. és 2013. között 11 gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­got hozott létre jog­ta­lan haszon­szer­zé­si cél­lal. A cége­ken keresz­tül web­ol­da­la­kat üze­mel­te­tett, és azo­kon egyé­ni vál­lal­ko­zók­nak, gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok­nak hir­de­té­si felü­le­tet kínált a szol­gál­ta­tás piaci érté­ké­nél jóval maga­sabb áron. A web­la­pok neve ugyan orszá­gos ismert­sé­get sugallt, azon­ban keres­ke­del­mi érté­kük nem volt, mert a tar­tal­mat már léte­ző adat­bá­zis­ból vet­ték át, csu­pán egy inter­ne­tes adat­rög­zí­tést tar­tal­maz­tak, elavult tech­no­ló­gi­á­juk miatt pedig a kere­ső­prog­ra­mok nem talál­ták őket.

A sér­tet­tek­kel a vád­lott által alkal­ma­zott ügy­in­té­zők álla­pod­tak meg, amely díja­zás elle­né­ben, hatá­ro­zott idő­tar­tam­ra szóló inter­ne­tes meg­je­le­nés­re vonat­ko­zott. Az utóbb írás­ba fog­lalt szer­ző­dé­sek sem tar­tal­maz­tak olyan kité­telt, hogy az lemon­dás hiá­nyá­ban, a határ­idő eltel­té­vel auto­ma­ti­ku­san meg­újul­na.  Ennek elle­né­re az ügy­in­té­zők a határ­idő eltel­te után újra fel­vet­ték a kap­cso­la­tot az ügy­fe­lek­kel, azt állít­va, hogy a szer­ző­dé­sük auto­ma­ti­ku­san meg­hosszab­bo­dott. A „tar­to­zás” meg­fi­ze­té­se érde­ké­ben több­ször per­in­dí­tás­ra, vég­re­haj­tás kez­de­mé­nye­zé­sé­re hivat­koz­tak, mely­nek hatá­sá­ra a meg­té­vesz­tett és jogi isme­re­tek­kel nem ren­del­ke­ző sér­tet­tek álta­lá­ban fizet­tek. Olyan eset is elő­for­dult, hogy szer­ző­dés­kö­tés nél­kül, más fóru­mok­tól átvett ada­tok kerül­tek a web­lap­ra, majd azzal keres­ték meg a sér­tet­tet, hogy regiszt­rált náluk, a fel­té­te­le­i­ket elfo­gad­ta, s ezért fizet­nie kell. Volt olyan Békés megyei ügy­fél, aki­nek a vád­lott több mint 1 mil­lió forin­tos kárt oko­zott.

A tele­fo­nos ügy­in­té­zők az utóbb írás­ban kikül­dött szer­ző­dé­sek tar­tal­mát nem ismer­ték, a szol­gál­ta­tás szín­vo­na­lá­ról sem volt tudo­má­suk, csak egy nekik átadott lista ada­tai alap­ján lép­tek kap­cso­lat­ba és tár­gyal­tak az ügy­fe­lek­kel.