Főoldal » Hírek » Újabb vádemelés embercsempészek ellen – a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mohá­csi Járá­si Ügyész­ség két vád­ira­tot nyúj­tott be kül­föl­di állam­pol­gá­rok­kal szem­ben, akik 2020 máju­sá­ban Magyar­or­szág­ról pró­bál­tak mene­kült sze­mé­lye­ket kül­föld­re csem­pész­ni.

A vád sze­rint a szír, illet­ve ukrán állam­pol­gár­sá­gú vád­lot­tak 2020 máju­sá­ban két napon belül, egy­más­tól füg­get­le­nül akar­tak Magyar­or­szág terü­le­té­ről Auszt­ri­á­ba csem­pész­ni ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket.

A két vád­lot­tat isme­ret­len sze­mé­lyek kér­ték fel arra, hogy a hor­vát határ­hoz köze­li Mohács mel­let­ti Köl­ked tele­pü­lés köze­lé­ben, a Magyar­or­szág­ra ille­gá­li­san beju­tott kül­föl­di állam­pol­gá­ro­kat gép­ko­csi­juk­kal csem­pésszék ki az ország­ból.

A vád­lot­tak a meg­bí­zást elfo­gad­ták és sze­mé­lyen­ként 250 Euro fizet­ség elle­né­ben vál­lal­ták a szál­lí­tást.

Az ukrán férfi 8 sze­mélyt vett fel gép­ko­csi­já­ba, majd két nap­pal később a szír vád­lott 5 sze­mélyt akart kicsem­pész­ni az ország­ból.

Mind­két vád­lot­tat azon­ban a rend­őri ellen­őr­zés során iga­zol­tat­ták, őket, vala­mint a mig­ráns sze­mé­lye­ket elfog­ták, elő­ál­lí­tot­ták.

A két elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye az ember­csem­pé­szés bűn­cse­lek­mény minő­sí­tett ese­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le 2-8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés.

Mind­két vád­lott a vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban volt.