Főoldal » Archív » Végleges hatályú járművezetéstől eltiltást indítványozott az ügyészség egy zebrán gyalogost gázoló nővel szemben

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy negy­ven­öt éves, Nóg­rád megyei nővel szem­ben, aki figyel­met­len­sé­ge miatt nem vette észre a gyalogos-átkelőhelyen átha­la­dó idős nőt és elütöt­te őt.

A vád sze­rint a nő 2019. júli­us 09-én, reg­gel 9 óra körül, Balas­sa­gyar­ma­ton, a város­köz­pont felé vezet­te sze­mély­gép­ko­csi­ját kifo­gás­ta­lan nap­pa­li látá­si viszo­nyok mel­lett. Az út mind­két irány­ban egy-egy sáv­ból állt, a vád­lott menet­irá­nya sze­rint bal olda­lon egy áru­ház volt. Az áru­ház­hoz veze­tő út előtt balra kanya­ro­dó sáv, az után pedig táb­lá­val jel­zett gyalogos-átkelőhely volt.

A zeb­rát a gép­jár­mű veze­tő­je óvat­la­nul köze­lí­tet­te meg, figyel­mét ugyan­is egy előt­te kanya­ro­dó gép­ko­csi kötöt­te le, ezért későn ész­lel­te, hogy az áru­ház olda­lá­tól egy idős nő már elin­dult a zeb­rán.

A vád­lott a gya­lo­gost csu­pán akkor vette észre, ami­kor autó­ja köz­vet­le­nül a gyalogos-átkelőhelynél volt, és a gya­lo­gos  – közel 10 métert halad­va a zeb­rán – már csak­nem átért a túl­ol­dal­ra. A veze­tő ekkor ugyan féke­zett, azon­ban a bal­ese­tet nem tudta elke­rül­ni. A sze­mély­gép­ko­csi jobb első részé­vel elütöt­te a sér­tet­tet, aki az úttest­re zuhant, és a bal­eset követ­kez­té­ben nyolc napon túl gyó­gyu­ló comb­csont­tö­rést szen­ve­dett el.

A bal­eset oka az volt, hogy a vád­lott a kije­lölt gyalogos-átkelőhelyen átha­la­dó gya­lo­gos­nak nem adott elsőbb­sé­get, hol­ott azt a helyet, ahol a gya­lo­go­sok­nak elsőbb­sé­ge van, jár­mű­vel csak foko­zott óva­tos­ság­gal és mér­sé­kelt sebes­ség­gel sza­bad meg­kö­ze­lí­te­ni úgy, hogy a veze­tő az elsőbb­ség­adá­si köte­le­zett­sé­gé­nek – a szük­ség­hez képest meg­ál­lás­sal is – ele­get tud­jon tenni.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát és – mivel a bal­eset körül­mé­nyei miatt elren­delt pálya­al­kal­mas­sá­gi vizs­gá­lat a nőt a biz­ton­sá­gos jár­mű­ve­ze­tés­re alkal­mat­lan­nak talál­ta – a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től vég­le­ges hatállyal tör­té­nő eltil­tá­sát indít­vá­nyoz­ta vád­ira­tá­ban.