Főoldal » Hírek » Végrehajtandó börtönbüntetés kiszabására és foglalkozástól eltiltásra tett indítványt a másodfokú ügyészség a korrupt nőgyógyász bűnügyében – a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség 2019 szep­tem­be­ré­ben emelt vádat egy buda­pes­ti kli­ni­kán szülész-nőgyógyászként prak­ti­zá­ló, idős szak­or­vos ellen, aki 2014. és 2017. év között öt, a keze­lé­se alatt álló nőtől „tari­fá­já­ra”, illet­ve a műtős sze­mély­zet „kis­kasszá­já­ra” hivat­ko­zás­sal páci­en­se­i­től 100-150.000 Ft közöt­ti össze­ge­ket kért és a részé­re jut­ta­tott össze­ge­ket eltet­te.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék 2020. szep­tem­ber 23-án kihir­de­tett első­fo­kú íté­le­té­vel a szak­or­vost bűnös­nek mond­ta ki 5 rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés bűn­tet­té­ben, ame­lyért őt hal­ma­za­ti bün­te­té­sül 1 év és 6 hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban 4 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés­re, vala­mint 1.000.000 Ft pénz­bün­te­tés­re ítél­te. A tör­vény­szék az elkö­ve­tőt nem men­te­sí­tet­te a bün­te­tett elő­élet­hez fűző­dő hát­rá­nyos jog­kö­vet­kez­mé­nyek alól.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség napok­ban elő­ter­jesz­tett másod­fo­kú indít­vá­nyá­ban kez­de­mé­nyez­te a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­nál a szak­or­vos bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sát, vele szem­ben fel­emelt tar­ta­mú, vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát az ügyé­szi fel­leb­be­zés­sel egye­ző­en, azzal, hogy az íté­lő­táb­la az elkö­ve­tőt hatá­ro­zott időre tilt­sa el az orvo­si fog­lal­ko­zá­sa gya­kor­lá­sá­tól is.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott ügyész­sé­gi köz­le­mény itt olvas­ha­tó: