Főoldal » Hírek » Véletlen késelés- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 23 éves férfi ellen élet­ve­szélyt okozó gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés vét­sé­ge miatt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. júni­us hónap köze­pén a dél­utá­ni órák­ban Beke­csen, egy ven­dég­lá­tó­he­lyen együtt ita­lo­zott barát­já­val, ahon­nan gya­lo­go­san haza­in­dul­tak. Útköz­ben elő­vet­te a pil­lan­gó­ké­sét, azzal ját­szott, for­gat­ta, hado­ná­szott vele, miköz­ben a barát­já­val játék­ból lök­dö­ső­dött és árnyék­bok­szolt. Egy alka­lom­mal a vád­lott a barát­ját bal kar­já­val a nya­ká­nál átölel­ve magá­hoz húzta, és a jobb kezé­ben lévő pil­lan­gó­kés­sel az irá­nyá­ba hado­ná­szott, amellyel vélet­le­nül elér­te a sér­tett felső tes­tét, aki erre fel­ki­ál­tott.

A vád­lott ész­lel­te, hogy szúrt sérü­lést oko­zott, a sér­tet­tet leül­tet­te egy padra, a kezét rászo­rí­tot­ta a sebre, és segít­sé­get kért a sér­tett csa­lád­já­tól.

A hely­szín­re érke­ző apja kísér­te haza a sér­tet­tet egy ideig a vád­lott tár­sa­sá­gá­ban, aki egy idő után elkö­szönt és külön vált, de a kést elő­ző­leg átad­ta a sér­tett­nek.

A cse­lek­mény követ­kez­té­ben a sér­tett a mell­kas meg­nyí­lá­sá­val járó 8 napon túl gyó­gyu­ló köz­ve­tet­ten élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ve­dett el.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott.