Főoldal » Hírek » Vendégét zsarolta meg – letartóztatási indítvány – a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta egy nő letar­tóz­ta­tá­sát, aki miu­tán sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tás ürü­gyén talál­ko­zott egy fér­fi­val, fenye­ge­tés­sel több száz­ezer forin­tot zsa­rolt ki tőle.

Az elkö­ve­tő inter­ne­tes hir­de­tés útján talál­ko­zott a sér­tet­tel sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tás nyúj­tá­sa érde­ké­ben. A talál­ko­zó során az Abony mel­let­ti egyik erdő­be autóz­tak, ahol a sér­tett által előre kifi­ze­tett együtt­lét­re még­sem került sor. Az elkö­ve­tő ugyan­is meg­fe­nye­get­te a sér­tet­tet azzal, hogy ha nem adja át neki a nála lévő érté­ke­it, akkor az erdő­ből már nem megy haza. Jelez­te, hogy az erdő­ből kive­ze­tő egyet­len utat elzár­ta a „párja” bará­ta­i­val és ha nem tel­je­sí­ti a sér­tett a köve­te­lé­sét, akkor ők jön­nek be érte.

Mivel ugyan­eb­ben az idő­ben való­ban par­kolt az erdei út meg­je­lölt sza­ka­szán egy gép­ko­csi, a sér­tett a fenye­ge­tést komo­lyan vette. Annak hatá­sá­ra átad­ta a nála lévő összes érté­ket, így töb­bek között három­száz­nyolc­van­ezer forint kész­pénzt és egy oko­sórát is. A nő ezután kiug­rott a kocsi­ból, majd beült az utat elzá­ró autó­ba és azzal eltá­vo­zott.

A nőt súlyos fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te miatt hall­gat­ták ki gya­nú­sí­tott­ként a ceg­lé­di rend­őrök.

Az eljá­rás során már egy ízben kül­föld­re távo­zó gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát a Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta.