Főoldal » Hírek » Veréssel zsarolt egy kisfiút, hogy pizzát és üdítőt rendeljen a szülei pénzéből a focipályára-a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség a súlyos fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a nála hét évvel fia­ta­labb sér­tet­tet rend­sze­re­sen verés­sel fenye­get­ve kény­sze­rí­tett pizza és üdítő ren­de­lé­sé­re, amely­nek kifi­ze­té­sé­hez a sér­tett szü­le­i­től vett el pénzt.

A vád­irat sze­rint a tizen­ket­te­dik élet­évét még be nem töl­tött kis­ko­rú sér­tett 2018. decem­ber­ben, az álta­lá­nos isko­la téli szü­ne­té­ben, rend­sze­re­sen kijárt a kis­bé­ri sport­pá­lyá­ra fociz­ni, ahol meg­is­mer­ke­dett a tizen­nyol­ca­dik élet­évét már betöl­tött fér­fi­val.

A férfi fel­szó­lí­tot­ta a sér­tet­tet, hogy a saját költ­sé­gé­re, közös fogyasz­tás cél­já­ból, a sport­pá­lyá­ra ren­del­jen piz­zát és üdí­tő­italt. A sér­tett a kérést nem akar­ta tel­je­sí­te­ni, ezért a férfi kia­bált vele, és meg­ve­rés­sel fenye­get­te. A fiú a fenye­ge­tés­től meg­ijedt, ezért tele­fon­já­ról meg­ren­del­te a köve­telt piz­zát és üdí­tő­italt, majd haza­si­e­tett, és szü­lei pén­zé­ből magá­hoz vett 5.000 Ft körü­li össze­get, ami­ből kifi­zet­te a kiszál­lí­tott piz­zát és üdí­tőt. Az így ren­delt ételt és italt közö­sen fogyasz­tot­ták el.

A férfi ezt köve­tő­en a téli szü­net­ben, majd 2019. feb­ru­ár­ban és azt köve­tő­en 2019. ápri­li­sig ter­je­dő idő­szak­ban a kis­bé­ri sport­pá­lyán emelt hang­nem­ben, rész­ben verés­sel fenye­get­ve még több­ször ren­del­te­tett a sport­pá­lyá­ra piz­zát és üdí­tőt. A meg­fé­lem­lí­tett sér­tett a köve­te­lé­sek­nek ele­get tett, az így ren­delt piz­zát és üdí­tőt is szü­lei pén­zé­ből fizet­te ki. A sér­tett össze­sen leg­alább nyolc alka­lom­mal adott fel ren­de­lést fenye­ge­tés hatá­sá­ra, és össze­sen 64.000 Ft-ot hozott el ott­hon­ról a szü­lei tudta nél­kül a ren­de­lés árá­nak kifi­ze­té­sé­re.

A Kis­bé­ri Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zá­sát köve­tő­en a vád­irat­ban az ügyész­ség azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság a fér­fit tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re és 32.000 Ft vagyon­el­kob­zás­ra ítél­je.