Főoldal » Egyéb kategória » Veszekedés után combon szúrta unokáját – vádemelés

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy ötven­hat éves férfi ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt.

A vád sze­rint a vád­lott fele­sé­gé­vel és tizen­nyol­ca­dik élet­évét még be nem töl­tött kis­ko­rú fiú uno­ká­já­val együtt élt egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kis­köz­ség­ben. Közöt­tük több eset­ben vol­tak nézet­el­té­ré­sek, viták.

2018 októ­be­ré­ben a vád­lott alko­holt fogyasz­tott, majd eltá­vo­zott laká­suk­ból. Dél körül érke­zett haza, ami­kor ismé­tel­ten össze­ve­szett uno­ká­já­val, aki a vesze­ke­dés­nek azzal vetett véget, hogy ott­hagy­ta a vád­lot­tat és bement a ház egyik szo­bá­já­ba.

A vád­lott azon­ban feszült ideg­ál­la­pot­ban volt, és magá­hoz vett egy tizen­hét cen­ti­mé­ter hosszú­sá­gú kést, ezzel a kezé­ben az uno­ká­ja után ment, és a neki hát­tal álló fiút a jobb comb­ján, a térd­haj­lat­hoz köze­li terü­le­ten meg­szúr­ta.

A szú­rás követ­kez­mé­nye­it látva azon­ban meg­ijedt, kisza­ladt a ház­ból, a kést a kert­ben eldob­ta. A meg­szúrt unoka segít­sé­gért kia­bált, a ház­ban éppen ven­dég­ség­ben tar­tóz­ko­dó nagy­nén­jé­től kérte, hogy hív­jon men­tőt szá­má­ra, mert elvér­zik.

A nő a men­tők kiér­ke­zé­sé­ig egy derék­szíj­jal és a szo­bá­ban talált ron­gyok­kal szo­rí­tot­ta le a fiú sebét.

A sér­tett a szú­rás követ­kez­té­ben a nagye­re­ket sértő nyolc napon túl gyó­gyu­ló élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ve­dett el.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott.