Főoldal » Hírek » Veszélyes hulladékot halmozott fel – vádemelés – a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki három éven keresz­tül enge­dély nél­kül gyűj­tött és tárolt hul­la­dé­kot egy megye­be­li kis­te­le­pü­lé­sen lévő lakó­in­gat­la­nán.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2019 őszé­től kezd­ve nagy mennyi­sé­gű hul­la­dé­kot hal­mo­zott fel. 2021. októ­ber 7. nap­ján a megyei kor­mány­hi­va­tal ille­té­kes mun­ka­tár­sai tucat­nyi, rend­szám nél­kü­li, hiá­nyos álla­pot­ban lévő gép­ko­csit vala­mint tíz köb­mé­ter­nyi fahul­la­dé­kot talál­tak a vád­lott tel­kén. Egy hét­tel később hely­szí­ni ellen­őr­zést végez­tek nála, addig­ra a bon­tás­ra váró ron­cso­kat a vád­lott már elszál­lít­tat­ta. A hul­la­dék­gaz­dál­ko­dá­si ható­ság ellen­őrei azon­ban még ekkor is közel húsz­ton­ná­nyi, mint­egy het­ven­öt köb­mé­ter tér­fo­ga­tú, autó­bon­tás­ból szár­ma­zó karosszéria-elemeket, motor­blok­kot, akku­mu­lá­to­ro­kat, gumi­ab­ron­cso­kat, vala­mint épü­let­bon­tás­ból szár­ma­zó anya­go­kat talál­tak, melyek több­sé­ge veszé­lyes hul­la­dék­nak minő­sül. A vád­lott 2022 feb­ru­ár­já­ig a tel­két meg­tisz­tí­tot­ta, a sze­me­tet hul­la­dék­ke­ze­lő­nél lead­ta.

 

A férfi hul­la­dék­gaz­dál­ko­dá­si enge­déllyel nem ren­del­ke­zett, annak elle­né­re, hogy a jog­sza­bály sze­rint hul­la­dé­kot gyűj­te­ni csak hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás­ra fel­jo­go­sí­tó enge­dély bir­to­ká­ban lehet.

A vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség veszé­lyes hul­la­dék­ra elkö­ve­tett hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­je meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­vel vádol­ja.

A ter­helt bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság dönt.