Főoldal » Hírek » Vesztegetésre is hajlandó volt a jogosítványáért a Dózsa György úti gázoló – Fotóval – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség köte­les­ség meg­sze­gé­sé­re és hiva­ta­li hely­zet­tel vissza­élés­re irá­nyu­ló hiva­ta­li vesz­te­ge­tés, közokirat-hamisítás és vesz­te­ge­tést állít­va elkö­ve­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­té­vel vádol­ja a Dózsa György úti gázo­lót és két tár­sát.

A Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat fel­je­len­té­sé­re indult ügy lénye­ge sze­rint a 43 éves vád­lott veze­tői enge­dé­lyét 2016 ápri­li­sá­ban ide­ig­le­ne­sen vissza­von­ták – mivel a köz­le­ke­dé­si pont­jai elér­ték a 18 pon­tos érték­ha­tárt –, és után­kép­zést írtak elő szá­má­ra. A veze­tői enge­dély vissza­adá­sá­nak fel­té­te­le 6 órás elő­adá­son való rész­vé­tel, fel­adat­sor és a for­gal­mi vizs­ga sike­res tel­je­sí­té­se volt.

A vád­lott fel­ke­re­sett egy álta­la addig nem ismert sze­mélyt, aki­ről tudta, hogy hamis veze­tői gya­kor­la­tot iga­zo­ló doku­men­tu­mo­kat készít és közöl­te, hogy bár­mek­ko­ra össze­get haj­lan­dó fizet­ni azért, hogy soron kívül vissza­kap­ja a jogo­sít­vá­nyát. A férfi ezután köz­ve­tí­tő­ként fel­lép­ve talál­ko­zott egy barát­já­val, aki – valót­la­nul – veze­tő beosz­tá­sú rend­őr­re és a vizs­ga­köz­pont­ban dol­go­zó isme­rő­sé­re hivat­koz­va 600.000 forin­tért segít­sé­get ígért. A vád­lott a köz­ve­tí­tőn keresz­tül 300.000 forin­tot adott azért, hogy a meg nem neve­zett sze­mé­lyek a hiva­ta­li köte­les­sé­gük és a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sze­gé­sé­vel jár­ja­nak el az érde­ké­ben úgy, hogy az elő­írt köte­le­zett­sé­ge­ket ne kell­jen tel­je­sí­te­nie és a jogo­sít­vá­nyát vissza­sze­rez­ze.

A köz­ve­tí­tő 2017 janu­ár­já­ban meg­je­lent a vizs­ga­köz­pont­ban és beje­len­tet­te a vád­lot­tat – a tőle koráb­ban elkért sze­mély­azo­no­sí­tó iga­zol­vánnyal és lak­cím­kár­tyá­val – a prog­ra­mot lezá­ró vizs­gá­ra. Ezen a vád­lott nem jelent meg, mivel a köz­ve­tí­tő­vel azt hit­ték, hogy az szük­ség­te­len.

A köz­ve­tí­tő ez után a vád­lott helyett több­ször meg­pró­bált levizs­gáz­ni, ez azon­ban külön­bö­ző okok­ból nem sike­rült.

A vád­lott 2017. május 15-én érvé­nyes veze­tői enge­dély nél­kül, a meg­en­ge­dett maxi­má­lis sebes­sé­get lénye­ge­sen túl­lép­ve Buda­pest XIII. kerü­le­té­ben két halá­los áldo­zat­tal járó köz­úti bal­ese­tet oko­zott.

Ezt köve­tő­en a barát a köz­ve­tí­tőn keresz­tül azt aján­lot­ta a vád­lott­nak, hogy a rend­őr isme­rő­se újabb 600.000 forin­tért ked­ve­ző­en befo­lyá­sol­ja a bal­eset miatt indult bün­te­tő­el­já­rást, ame­lyet a vád­lott elfo­ga­dott – azzal, hogy a veze­tői enge­dé­lyé­nek vissza­szer­zé­sét is kérte – és a pénzt átad­ta.

2017 júli­u­sá­ban ismét elren­del­ték a vád­lott veze­té­si jogo­sult­sá­gá­nak szü­ne­tel­te­té­sét. Az elő­írt után­kép­zést 2017 augusz­tu­sá­ban helyet­te a köz­ve­tí­tő tel­je­sí­tet­te, aki a vád­lott ira­ta­i­val jelent meg a vizs­gán. A vád­lott a sike­res vizs­ga – és az erről tanús­ko­dó valót­lan tar­tal­mú iga­zo­lás – elle­né­re jogo­sít­vá­nyát nem kapta vissza, mert 2017 szep­tem­be­ré­ben újra a veze­tői jogo­sult­sá­gá­nak szü­ne­tel­te­té­sé­ről dön­töt­tek.

A köz­ve­tí­tő barát­ja való­já­ban nem állt kap­cso­lat­ban hiva­ta­los sze­méllyel, az átvett 900.000 forin­tot saját cél­ja­i­ra for­dí­tot­ta.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság az elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­ré­se ese­tén a bal­eset oko­zó­ját 3 év 6 hónap, a köz­ve­tí­tőt 2 év – 5 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett – bör­tön­bün­te­tés­re, míg a hiva­ta­li kap­cso­la­ta­i­ra valót­la­nul hivat­ko­zó elkö­ve­tőt – 1.000.000 forint pénz­bün­te­tés és 900.000 forint vagyon­el­kob­zás mel­lett – 4 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je.