Főoldal » Hírek » Vonattal ütközött a tilos jelzés ellenére sínekre hajtó vádlott – Fotókkal – a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Vas­úti köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség az ellen a férfi ellen, aki miu­tán a piros jel­zés elle­né­re a vas­úti sínek­re haj­tott, ott össze­üt­kö­zött egy menet­rend sze­rint köz­le­ke­dő vonat­tal.

A 35 éves férfi 2020. szep­tem­ber 4-én sze­mély­gép­ko­csi­val Kis­apá­ti felől Tapol­ca irá­nyá­ba köz­le­ke­dett, mely­nek során az utat keresz­te­ző vas­úti átjá­ró fény­so­rom­pó­já­nak tilos jel­zé­sét figyel­men kívül hagy­ta, és az átjá­ró­ba haj­tott. Ekkor ért oda a Tapol­ca felől érke­ző vonat, mely­nek moz­dony­ve­ze­tő­je a gyors­fé­ke­zés elle­né­re sem tudta elke­rül­ni az ütkö­zést.

A sze­mély­gép­ko­csit veze­tő férfi a bal­eset követ­kez­té­ben súlyos, élet­ve­szé­lyes, illet­ve mara­dan­dó fogya­té­kos­ság­gal járó sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, míg a vonat sze­mély­ze­te és uta­sai közül senki sem sérült meg. A moz­dony azon­ban az ütkö­zés miatt nem köz­le­ked­he­tett tovább, a fény­so­rom­pó pedig ket­té­tö­rött. A vas­úti átjá­ró hely­re­ál­lí­tá­sa, biz­ton­sá­gos­sá téte­le négy órát vett igény­be.

Az ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től tör­té­nő eltil­tá­sá­ra tett indít­ványt a Tapol­cai Járás­bí­ró­ság­nak.

A képe­ket a nyo­mo­zó ható­ság a hely­szín meg­te­kin­té­se­kor készí­tet­te.