Főoldal » Archív » Zaklatta az állapotos nőt - vádat emeltek ellene

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség aljas indok­ból elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a har­minc éves, több­szö­rö­sen bűn­tett elő­éle­tű, Kapos­vár kör­nyé­kén élő fér­fi­val szem­ben, aki Kapos­vá­ron, egy bel­vá­ro­si üzlet­ben zak­la­tott egy ter­hes nőt úgy, hogy per­ce­kig nem enged­te ki a szo­rí­tá­sá­ból.

A vád sze­rint a vád­lott 2019 máju­sá­ban Kapos­vá­ron bement az egyik üzlet­be, ahol az ott eladó­ként dol­go­zó, hét hóna­pos ter­hes eladó­nőt zak­lat­ni kezd­te. A sér­tett egy idő után meg­elé­gel­te a vád­lott visel­ke­dé­sét, és kive­zet­te az utcá­ra.

A vád­lott azon­ban nem hagy­ta annyi­ban a dol­got és más­fél órá­val később – késő dél­után – vissza­tért az üzlet­be. Ekkor a sér­tet­tet aka­ra­ta elle­né­re átölel­te, a kar­ja­it lefog­ta, az arcát a sér­tett nya­ká­ba nyom­ta, tőle csó­kot kért, és nem enged­te a bolt­ból sem kimen­ni. A sér­tett a bolt nyi­tott ajta­ján keresz­tül hiába kérte a járó­ke­lő­ket, senki nem sie­tett a segít­sé­gé­re, sőt egy gya­lo­gos - aki­nek a kilé­tét nem lehe­tett meg­ál­la­pí­ta­ni - még vissza is szólt, hogy neki mun­ká­ba kell men­nie.

A vád­lott mint­egy hét per­cen keresz­tül dula­ko­dott a kitar­tó­an véde­ke­ző álla­po­tos nővel, mire az egyik szom­szé­dos üzlet­ben meg­hal­lot­ták a kia­bá­lá­sát és meg­fé­kez­ték a fér­fit, akit a rend­őrök kiér­ke­zé­sé­ig vissza is tar­tot­tak a hely­szí­nen. A bűn­cse­lek­mény követ­kez­té­ben a sér­tett­nek és mag­za­tá­nak nem lett egész­ség­ügyi prob­lé­má­ja.

Elfo­gá­sa után az ügyész­ség kez­de­mé­nye­zé­sé­re a bíró­ság elren­del­te a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát.

Az ügyész­ség az azóta is letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben - akit koráb­ban már rab­lás miatt is elítél­tek - bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.