Főoldal » Hírek » Zárfeszítő éjjeli látogató – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ren­csi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 19 éves férfi ellen erő­szak­kal, éjjel elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés bűn­tet­te miatt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. júni­us hónap végén az éjje­li órák­ban ittas álla­pot­ban eldön­töt­te, hogy egy koráb­bi fel­je­len­té­se miatt beszél­ni akar a nagy­bá­tyá­val, ezért a sér­tett tisza­lú­ci ingat­la­ná­hoz ment, átmá­szott a kerí­té­sen, és meg­pró­bált bejut­ni a lakás­ba, de az ajtó kulccsal be volt zárva.

A vád­lott kopo­gott, mivel erre nem volt reak­ció, két kéz­zel elkezd­te fesze­get­ni az ajtó­ki­lin­cset, majd a zár­szer­ke­ze­tet, végül olyan erő­vel meg­rán­tot­ta az ajtót, hogy a zár kisza­kadt és az ajtó kinyílt. A nagy­bá­tya nem volt ott­hon, lány­gyer­me­ke pedig a szo­bá­ban aludt, aki arra ébredt fel, hogy a sötét helyi­ség­ben ott áll mel­let­te a vád­lott, ezért sikol­toz­ni kez­dett.

A vád­lott befog­ta a szá­ját, majd közöl­te vele, hogy ki ő és milyen cél­lal jött, mire a gyer­mek fel­is­mer­te és meg­nyu­go­dott. Ezután a vád­lott még mint­egy 10 per­cet vára­ko­zott a nagy­bá­tyá­ra, és végül dol­ga­vé­ge­zet­le­nül távo­zott.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű és más ügy­ben letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott azzal, hogy a bíró­ság a vád­lott koráb­bi fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­té­sé­nek vég­re­haj­tá­sát is ren­del­je el.