Főoldal » Archív » Zenehallgatásra kérték el a mobilját, hogy visszakapja verekedni hívták

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 19 és egy 23 éves férfi ellen.

A két vád­lott 2018. ápri­li­sá­ban, a haj­na­li órák­ban Mis­kolc bel­vá­ro­sá­ban oda­ment a szö­kő­kút pere­mén ülő sér­tett­hez, aki mobil­te­le­fon­ján zenét hall­ga­tott. A vád­lot­tak köz­re­fog­ták a sér­tet­tet, és egyi­kük elkér­te a tele­fon­ké­szü­lé­ket, hogy más zenét keres­sen rajta. A sér­tett a kérés­nek ele­get téve átad­ta a mobil­ját, ezután közö­sen hall­gat­ták a kike­re­sett zene­szá­mot. Idő­köz­ben a tele­fon kép­er­nyő­zá­ra bekap­csolt, ezért az egyik vád­lott fel­szó­lí­tot­ta a sér­tet­tet, hogy adja meg a fel­ol­dó kódot, ő viszont erre nem volt haj­lan­dó, hanem vissza­kér­te a tele­fon­ját. A vád­lott azt mond­ta, hogy csak akkor kap­hat­ja vissza, ha ad nekik egy-egy szál ciga­ret­tát. Ezt a sér­tett meg­tet­te, mind­két vád­lott ciga­ret­tá­ra gyúj­tott, de tovább­ra sem adták vissza a tele­font, hiába kér­lel­te őket.

A kér­le­lé­sek­re a vád­lot­tak egyi­ke meg­kér­dez­te, hogy hajlandó-e meg­ve­re­ked­ni a tele­fon­já­ért. A sér­tett ezt elhá­rí­tot­ta, és jelez­te, hogy rend­őrt fog hívni.

A sér­tett meg­pró­bál­ta vissza­ven­ni a vád­lott kezé­ben tar­tott tele­font, aki azt nem enged­te, hanem több alka­lom­mal, ököl­lel a fején meg­ütöt­te a sér­tet­tet, majd a 100 000 Ft érté­kű tele­fon­nal, tár­sá­val együtt eltá­vo­zott.

A sér­tett a meg­ál­ló­ba érke­ző vil­la­mos veze­tő­jé­től kért segít­sé­get. A rend­őrök rövid időn belül a hely­szín­re érkez­tek, és a mene­kül­ni pró­bá­ló vád­lot­ta­kat egy kapu­alj­ban utol­ér­ték, ahol éppen meg­pró­bál­ták elrej­te­ni az eltu­laj­do­ní­tott tele­font.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás során, az arcán zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A vád­lot­tak letar­tóz­ta­tás­ban van­nak, az ügyész­ség velük szem­ben bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott.