A társadalom szolgálata

Tör­vény és igazság! 

Sértettek védelme

Tör­vény és igazság! 

Hivatás

Tör­vény és igazság! 

Függetlenség

Tör­vény és igazság! 

Szakmai tudás

Tör­vény és igazság! 

Sokoldalúság

Tör­vény és igazság! 

Dinamizmus

Tör­vény és igazság! 

Hatékonyság

Tör­vény és igazság! 

Tisztelt látogató!

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge más­fél évszá­za­da dol­go­zik a tár­sa­da­lom biz­ton­sá­gá­ért és tör­vé­nyes működéséért.

Mun­kánk igazi hiva­tás. Sok­ré­tű, izgal­mas és gyak­ran kihí­vá­sok­kal teli. Azért dol­go­zunk, hogy a tár­sa­da­lom rend­jét sértő cse­lek­mé­nyek ne marad­ja­nak követ­kez­mé­nyek nél­kül, az elkö­ve­tők bün­te­tést, míg a sér­tet­tek jóvá­té­telt kapjanak.

Végig­kí­sér­jük a bűn­ügye­ket a tel­jes eljá­rá­son át, a nyo­mo­zás kez­de­té­től a jog­erős íté­let kihir­de­té­sé­ig. Sze­re­pet vál­la­lunk a tár­sa­da­lom szá­má­ra fon­tos más terü­le­te­ken is, így külö­nö­sen a gyer­mek­vé­de­lem­ben, a környezet- és ter­mé­szet­vé­de­lem­ben, vala­mint a fogyasztóvédelemben.

Szer­ve­ze­tünk hon­lap­ján gya­kor­la­ti infor­má­ci­ók­kal szol­gá­lunk az ügyész­ség tevé­keny­sé­gé­ről, elér­he­tő­sé­ge­i­ről, a leg­fon­to­sabb hírek­ről és szá­mos más tudnivalóról.

Célunk, hogy az ügyész­ség mun­ká­ja, törek­vé­sei, hazai és nem­zet­kö­zi szak­mai ered­mé­nyei min­den­ki szá­má­ra meg­is­mer­he­tők legye­nek, hiszen – aho­gyan a múlt­ban, úgy a jelen­ben és a jövő­ben is – a tár­sa­da­lom szol­gá­la­ta a feladatunk.

Kiemelt hírek

Az új fogyasz­tó­vé­del­mi ren­del­ke­zé­sek alap­ján az ügyész­ség 67 eset­ben nyúj­tott be pert meg­elő­ző fel­hí­vást web­áru­há­zak téves tájé­koz­ta­tá­sa miatt.

2024. feb­ru­ár 23., 8:30

Elfo­gad­ha­tat­lan­nak tar­tunk min­den, a jog­ál­la­mi­sá­got alap­ja­i­ban táma­dó maga­tar­tást és vissza­uta­sí­tunk min­den olyan köz­éle­ti meg­nyil­vá­nu­lást, amely meg­tor­lás­sal fenye­ge­ti a bírá­kat és az ügyé­sze­ket a…

2024. feb­ru­ár 20., 13:30

Friss hírek és videók

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság letar­tóz­ta­tott egy fér­fit, aki a dohány­bolt­ban átvett ciga­ret­tát erő­szak­kal akar­ta megtartani.

2024. már­ci­us 1., 10:11

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta a bűn­ügyi fel­ügye­let elren­de­lé­sét azzal a fér­fi­val szem­ben, aki rend­őrö­ket akart megvesztegetni. 

2024. már­ci­us 1., 9:33

Egy páros idős­ko­rú­ak laká­sá­ba jutott be, ahol a figyel­mü­ket elte­rel­ve külön­bö­ző érté­ke­ket lop­tak el. 

2024. már­ci­us 1., 9:26

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­tés hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a pén­zé­ért meg­öl­te a munkatársát.

2024. már­ci­us 1., 9:10