A társadalom szolgálata

Tör­vény és igaz­ság!

Sértettek védelme

Tör­vény és igaz­ság!

Hivatás

Tör­vény és igaz­ság!

Függetlenség

Tör­vény és igaz­ság!

Szakmai tudás

Tör­vény és igaz­ság!

Sokoldalúság

Tör­vény és igaz­ság!

Dinamizmus

Tör­vény és igaz­ság!

Hatékonyság

Tör­vény és igaz­ság!

Tisztelt látogató!

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge más­fél évszá­za­da dol­go­zik a tár­sa­da­lom biz­ton­sá­gá­ért és tör­vé­nyes műkö­dé­sé­ért.

Mun­kánk igazi hiva­tás. Sok­ré­tű, izgal­mas és gyak­ran kihí­vá­sok­kal teli. Azért dol­go­zunk, hogy a tár­sa­da­lom rend­jét sértő cse­lek­mé­nyek ne marad­ja­nak követ­kez­mé­nyek nél­kül, az elkö­ve­tők bün­te­tést, míg a sér­tet­tek jóvá­té­telt kap­ja­nak.

Végig­kí­sér­jük a bűn­ügye­ket a tel­jes eljá­rá­son át, a nyo­mo­zás kez­de­té­től a jog­erős íté­let kihir­de­té­sé­ig. Sze­re­pet vál­la­lunk a tár­sa­da­lom szá­má­ra fon­tos más terü­le­te­ken is, így külö­nö­sen a gyer­mek­vé­de­lem­ben, a környezet- és ter­mé­szet­vé­de­lem­ben, vala­mint a fogyasz­tó­vé­de­lem­ben.

Szer­ve­ze­tünk hon­lap­ján gya­kor­la­ti infor­má­ci­ók­kal szol­gá­lunk az ügyész­ség tevé­keny­sé­gé­ről, elér­he­tő­sé­ge­i­ről, a leg­fon­to­sabb hírek­ről és szá­mos más tud­ni­va­ló­ról.

Célunk, hogy az ügyész­ség mun­ká­ja, törek­vé­sei, hazai és nem­zet­kö­zi szak­mai ered­mé­nyei min­den­ki szá­má­ra meg­is­mer­he­tők legye­nek, hiszen – aho­gyan a múlt­ban, úgy a jelen­ben és a jövő­ben is – a tár­sa­da­lom szol­gá­la­ta a fel­ada­tunk.

Kiemelt hírek

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész benyúj­tot­ta az Ország­gyű­lés­nek az ügyé­szi szer­ve­zet tava­lyi mun­ká­já­ról szóló éves beszá­mo­ló­ját.

2023. szep­tem­ber 26., 9:39

Főként cége­ket érin­tő csa­lá­si mód­szer, ami­kor az elkö­ve­tők tudo­mást sze­rez­nek arról, hogy az egyik cég a másik­tól vala­mi­lyen összeg átuta­lá­sát várja. Álta­lá­ban már ezt az infor­má­ci­ót is úgy tud­ják meg, hogy vala­me­lyik cég…

2023. szep­tem­ber 25., 8:30

Friss hírek és videók

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság elren­del­te a letar­tóz­ta­tá­sát annak a két sze­mély­nek, akik 16 szír, Magyar­or­szá­gon jog­el­le­ne­sen tar­tóz­ko­dó sze­mély­nek akart segí­te­ni abban, hogy Szlo­vá­ki­á­ba jus­sa­nak.

2023. szep­tem­ber 27., 9:12

A Bács-Kiskun Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki bal­tá­val vég­zett lakó­tár­sá­val ami­att, mert meg­it­ta előle a bort.

2023. szep­tem­ber 27., 8:56

Az idő­sebb férfi ki akart rabol­ni egy egye­dül lévő nőt, de a sér­tett ellen­állt.

2023. szep­tem­ber 27., 8:49

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két fér­fi­val szem­ben, akik meg­ron­gál­ták a teme­tő elekt­ro­mos kapu­ját.

2023. szep­tem­ber 27., 8:44