Ugrás a tartalomra

A társadalom szolgálata

Törvény és igazság!

Sértettek védelme

Törvény és igazság!

Hivatás

Törvény és igazság!

Függetlenség

Törvény és igazság!

Szakmai tudás

Törvény és igazság!

Sokoldalúság

Törvény és igazság!

Dinamizmus

Törvény és igazság!

Hatékonyság

Törvény és igazság!

Tisztelt Látogató!

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge más­fél évszá­za­da dol­go­zik a tár­sa­da­lom biz­ton­sá­gá­ért és tör­vé­nyes működéséért.

Mun­kánk igazi hiva­tás. Sok­ré­tű, izgal­mas és gyak­ran kihí­vá­sok­kal teli. Azért dol­go­zunk, hogy a tár­sa­da­lom rend­jét sértő cse­lek­mé­nyek ne marad­ja­nak követ­kez­mé­nyek nél­kül, az elkö­ve­tők bün­te­tést, míg a sér­tet­tek jóvá­té­telt kapjanak.

A Legfőbb Ügyészség Markó utcai épülete

Kiemelt hírek

2024. júli­us 12., 8:30

Mit tehe­tünk akkor, ha késik a jára­tunk, vagy tör­lik, vagy épp elve­szett a csomagunk?

2024. júli­us 10., 8:51

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség szó­vi­vői az orszá­gos hír­fo­lyam állan­dó sze­rep­lői. Ismer­ked­je­nek meg ezzel a tevékenységgel!

2024. júni­us 26., 8:30

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség az egyet­len olyan főügyész­ség, amely­nek nem­zet­kö­zi osz­tá­lya van.

Friss hírek 

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két fér­fi­val szem­ben, akik egy par­ko­ló autó üzem­anyag tank­ját fényes nap­pal kifúr­va ben­zint akar­tak lopni.

2024. júli­us 19., 9:51

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy pécsi fér­fi­val szem­ben, aki­nek késes fenye­ge­tő­zé­se ria­dal­mat kel­tett egy sió­fo­ki sörözőben.

2024. júli­us 19., 9:38

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be tíz fér­fi­val szem­ben, akik eskü­vői ren­dez­vé­nyen vere­ked­tek össze, az egyik vere­ke­dő férfi jobb­ol­da­li szeme súlyo­san sérült. 

2024. júli­us 19., 9:07

A Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja egyet­ér­tett a nyo­mo­zó ügyész­ség indít­vá­nyá­val és egy hónap­ra letar­tóz­tat­ta mind­két férfit.

2024. júli­us 18., 11:25

Az ügyész által indí­tott köz­ér­de­kű per­ben jog­erő­sen meg­ál­la­pí­tot­ta a bíró­ság, hogy a vétel­ár­vál­to­zást ered­mé­nye­ző Ászf-rendelkezés átlát­ha­tó­ság hiá­nyá­ban tisztességtelen.

2024. júli­us 18., 10:49