A társadalom szolgálata

Tör­vény és igazság! 

Sértettek védelme

Tör­vény és igazság! 

Hivatás

Tör­vény és igazság! 

Függetlenség

Tör­vény és igazság! 

Szakmai tudás

Tör­vény és igazság! 

Sokoldalúság

Tör­vény és igazság! 

Dinamizmus

Tör­vény és igazság! 

Hatékonyság

Tör­vény és igazság! 

Tisztelt látogató!

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge más­fél évszá­za­da dol­go­zik a tár­sa­da­lom biz­ton­sá­gá­ért és tör­vé­nyes működéséért.

Mun­kánk igazi hiva­tás. Sok­ré­tű, izgal­mas és gyak­ran kihí­vá­sok­kal teli. Azért dol­go­zunk, hogy a tár­sa­da­lom rend­jét sértő cse­lek­mé­nyek ne marad­ja­nak követ­kez­mé­nyek nél­kül, az elkö­ve­tők bün­te­tést, míg a sér­tet­tek jóvá­té­telt kapjanak.

Végig­kí­sér­jük a bűn­ügye­ket a tel­jes eljá­rá­son át, a nyo­mo­zás kez­de­té­től a jog­erős íté­let kihir­de­té­sé­ig. Sze­re­pet vál­la­lunk a tár­sa­da­lom szá­má­ra fon­tos más terü­le­te­ken is, így külö­nö­sen a gyer­mek­vé­de­lem­ben, a környezet- és ter­mé­szet­vé­de­lem­ben, vala­mint a fogyasztóvédelemben.

Szer­ve­ze­tünk hon­lap­ján gya­kor­la­ti infor­má­ci­ók­kal szol­gá­lunk az ügyész­ség tevé­keny­sé­gé­ről, elér­he­tő­sé­ge­i­ről, a leg­fon­to­sabb hírek­ről és szá­mos más tudnivalóról.

Célunk, hogy az ügyész­ség mun­ká­ja, törek­vé­sei, hazai és nem­zet­kö­zi szak­mai ered­mé­nyei min­den­ki szá­má­ra meg­is­mer­he­tők legye­nek, hiszen – aho­gyan a múlt­ban, úgy a jelen­ben és a jövő­ben is – a tár­sa­da­lom szol­gá­la­ta a feladatunk.

Kiemelt hírek

Dol­go­za­tuk így meg­je­le­nik a a ver­seny leg­ki­vá­lóbb­nak tar­tott tanul­má­nya­it tar­tal­ma­zó The­mis Annu­al Journal-ben.

2024. május 24., 8:30

A Viseg­rá­di Cso­port orszá­ga­i­nak leg­főbb ügyé­szei a „Łódźi Nyi­lat­ko­zat” alá­írá­sá­val tet­tek hitet az együtt­mű­kö­dés szo­ro­sabb­ra fűzé­se mellett. 

2024. május 22., 8:30

Friss hírek és videók

A Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja elren­del­te annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint előbb meg­öl­te a szü­le­it, majd ami­kor a rend­őrök emi­att intéz­ked­tek vele szem­ben, az…

2024. május 26., 11:22

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség indít­ványt tett annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sa elren­de­lé­sé­re, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint előbb meg­öl­te a szü­le­it, majd ami­kor a rend­őrök emi­att vele szem­ben intéz­ked­tek, az egyik…

2024. május 25., 13:40

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát a fia­tal lányt pros­ti­tú­ci­ó­ra kény­sze­rí­tő elkö­ve­tők ügyében.

2024. május 24., 10:01

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 8 éven keresz­tül köz­ve­tí­tett nőket sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­sok nyújtására.

2024. május 24., 9:07