A társadalom szolgálata

Tör­vény és igaz­ság!

Sértettek védelme

Tör­vény és igaz­ság!

Hivatás

Tör­vény és igaz­ság!

Függetlenség

Tör­vény és igaz­ság!

Szakmai tudás

Tör­vény és igaz­ság!

Sokoldalúság

Tör­vény és igaz­ság!

Dinamizmus

Tör­vény és igaz­ság!

Hatékonyság

Tör­vény és igaz­ság!

Tisztelt látogató!

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge más­fél évszá­za­da dol­go­zik a tár­sa­da­lom biz­ton­sá­gá­ért és tör­vé­nyes műkö­dé­sé­ért.

Mun­kánk igazi hiva­tás. Sok­ré­tű, izgal­mas és gyak­ran kihí­vá­sok­kal teli. Azért dol­go­zunk, hogy a tár­sa­da­lom rend­jét sértő cse­lek­mé­nyek ne marad­ja­nak követ­kez­mé­nyek nél­kül, az elkö­ve­tők bün­te­tést, míg a sér­tet­tek jóvá­té­telt kap­ja­nak.

Végig­kí­sér­jük a bűn­ügye­ket a tel­jes eljá­rá­son át, a nyo­mo­zás kez­de­té­től a jog­erős íté­let kihir­de­té­sé­ig. Sze­re­pet vál­la­lunk a tár­sa­da­lom szá­má­ra fon­tos más terü­le­te­ken is, így külö­nö­sen a gyer­mek­vé­de­lem­ben, a környezet- és ter­mé­szet­vé­de­lem­ben, vala­mint a fogyasz­tó­vé­de­lem­ben.

Szer­ve­ze­tünk hon­lap­ján gya­kor­la­ti infor­má­ci­ók­kal szol­gá­lunk az ügyész­ség tevé­keny­sé­gé­ről, elér­he­tő­sé­ge­i­ről, a leg­fon­to­sabb hírek­ről és szá­mos más tud­ni­va­ló­ról.

Célunk, hogy az ügyész­ség mun­ká­ja, törek­vé­sei, hazai és nem­zet­kö­zi szak­mai ered­mé­nyei min­den­ki szá­má­ra meg­is­mer­he­tők legye­nek, hiszen – aho­gyan a múlt­ban, úgy a jelen­ben és a jövő­ben is – a tár­sa­da­lom szol­gá­la­ta a fel­ada­tunk.

Kiemelt hírek

Dr. Sólyom Péter, a Zala Vár­me­gyei Főügyész­ség köz­jo­gi főügyész­he­lyet­te­se mind­azon bün­te­tő­jo­gon túli intéz­ke­dé­si lehe­tő­sé­gek­ről beszél, ami az ügyész­ség ren­del­ke­zé­sé­re áll.

2023. novem­ber 29., 11:41

Polt Péter leg­főbb ügyész, egye­te­mi tanár a mes­ter­sé­ges intel­li­gen­ci­á­nak a bün­te­tő­jog­ra gya­ko­rolt lehet­sé­ges hatá­sa­i­ról beszélt.

2023. novem­ber 28., 8:30

Friss hírek és videók

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy nem­zet­kö­zi drog­kar­tell meg­bí­zá­sá­ból, Magyar­or­szá­gon kiépí­tett bűn­szer­ve­zet irá­nyí­tó­já­val, vala­mint 19 tár­sá­val szem­ben.

2023. novem­ber 29., 11:05

A Sátor­al­ja­új­he­lyi Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy nő ellen, aki szo­ci­á­lis gon­do­zó­ként vég­zett taka­rí­tá­sai alkal­má­val mil­li­ós érték­ben arany­ék­sze­re­ket tulaj­do­ní­tott el.

2023. novem­ber 29., 10:50

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot.

2023. novem­ber 29., 10:49

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li csa­lás és lopás miatt emelt vádat egy fér­fi­val szem­ben, aki dohány­bolt és ben­zin­kút ital­pol­ca­it "fosz­to­gatt­ta", vala­mint a ren­delt ételt és alko­holt több­ször „elfe­lej­tet­te” kifi­zet­ni.

2023. novem­ber 29., 10:42