A társadalom szolgálata

Tör­vény és igazság! 

Sértettek védelme

Tör­vény és igazság! 

Hivatás

Tör­vény és igazság! 

Függetlenség

Tör­vény és igazság! 

Szakmai tudás

Tör­vény és igazság! 

Sokoldalúság

Tör­vény és igazság! 

Dinamizmus

Tör­vény és igazság! 

Hatékonyság

Tör­vény és igazság! 

Tisztelt látogató!

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge más­fél évszá­za­da dol­go­zik a tár­sa­da­lom biz­ton­sá­gá­ért és tör­vé­nyes működéséért.

Mun­kánk igazi hiva­tás. Sok­ré­tű, izgal­mas és gyak­ran kihí­vá­sok­kal teli. Azért dol­go­zunk, hogy a tár­sa­da­lom rend­jét sértő cse­lek­mé­nyek ne marad­ja­nak követ­kez­mé­nyek nél­kül, az elkö­ve­tők bün­te­tést, míg a sér­tet­tek jóvá­té­telt kapjanak.

Végig­kí­sér­jük a bűn­ügye­ket a tel­jes eljá­rá­son át, a nyo­mo­zás kez­de­té­től a jog­erős íté­let kihir­de­té­sé­ig. Sze­re­pet vál­la­lunk a tár­sa­da­lom szá­má­ra fon­tos más terü­le­te­ken is, így külö­nö­sen a gyer­mek­vé­de­lem­ben, a környezet- és ter­mé­szet­vé­de­lem­ben, vala­mint a fogyasztóvédelemben.

Szer­ve­ze­tünk hon­lap­ján gya­kor­la­ti infor­má­ci­ók­kal szol­gá­lunk az ügyész­ség tevé­keny­sé­gé­ről, elér­he­tő­sé­ge­i­ről, a leg­fon­to­sabb hírek­ről és szá­mos más tudnivalóról.

Célunk, hogy az ügyész­ség mun­ká­ja, törek­vé­sei, hazai és nem­zet­kö­zi szak­mai ered­mé­nyei min­den­ki szá­má­ra meg­is­mer­he­tők legye­nek, hiszen – aho­gyan a múlt­ban, úgy a jelen­ben és a jövő­ben is – a tár­sa­da­lom szol­gá­la­ta a feladatunk.

Kiemelt hírek

A pályá­za­tok benyúj­tá­sá­nak határ­ide­je: 2024. júli­us 12.

2024. május 27., 8:54

Dol­go­za­tuk így meg­je­le­nik a a ver­seny leg­ki­vá­lóbb­nak tar­tott tanul­má­nya­it tar­tal­ma­zó The­mis Annu­al Journal-ben.

2024. május 24., 8:30

Friss hírek és videók

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki­nek alkal­ma­zot­tai egy alá­írás­gyűj­tő sátor­ban szén-monoxid-mérgezésben elhunytak.

2024. május 27., 10:03

A Mező­kö­ves­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki a kot­ró­gép kana­lá­val meg­ütöt­te kollégáját.

2024. május 27., 8:57

Az elkö­ve­tő egy ember­csem­pész bűn­szer­ve­zet­nek gép­ko­csi­kat vásá­rolt azért, hogy a sofő­rök azzal szál­lít­has­sák a migránsokat.

2024. május 27., 8:52

A Somogy Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy halász­ként dol­go­zó fér­fi­val szem­ben, akit a tár­sai meg­vesz­te­get­tek azért, hogy halat lop­has­sa­nak a tóból.

2024. május 27., 8:49