A társadalom szolgálata

Tör­vény és igazság! 

Sértettek védelme

Tör­vény és igazság! 

Hivatás

Tör­vény és igazság! 

Függetlenség

Tör­vény és igazság! 

Szakmai tudás

Tör­vény és igazság! 

Sokoldalúság

Tör­vény és igazság! 

Dinamizmus

Tör­vény és igazság! 

Hatékonyság

Tör­vény és igazság! 

Tisztelt látogató!

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge más­fél évszá­za­da dol­go­zik a tár­sa­da­lom biz­ton­sá­gá­ért és tör­vé­nyes működéséért.

Mun­kánk igazi hiva­tás. Sok­ré­tű, izgal­mas és gyak­ran kihí­vá­sok­kal teli. Azért dol­go­zunk, hogy a tár­sa­da­lom rend­jét sértő cse­lek­mé­nyek ne marad­ja­nak követ­kez­mé­nyek nél­kül, az elkö­ve­tők bün­te­tést, míg a sér­tet­tek jóvá­té­telt kapjanak.

Végig­kí­sér­jük a bűn­ügye­ket a tel­jes eljá­rá­son át, a nyo­mo­zás kez­de­té­től a jog­erős íté­let kihir­de­té­sé­ig. Sze­re­pet vál­la­lunk a tár­sa­da­lom szá­má­ra fon­tos más terü­le­te­ken is, így külö­nö­sen a gyer­mek­vé­de­lem­ben, a környezet- és ter­mé­szet­vé­de­lem­ben, vala­mint a fogyasztóvédelemben.

Szer­ve­ze­tünk hon­lap­ján gya­kor­la­ti infor­má­ci­ók­kal szol­gá­lunk az ügyész­ség tevé­keny­sé­gé­ről, elér­he­tő­sé­ge­i­ről, a leg­fon­to­sabb hírek­ről és szá­mos más tudnivalóról.

Célunk, hogy az ügyész­ség mun­ká­ja, törek­vé­sei, hazai és nem­zet­kö­zi szak­mai ered­mé­nyei min­den­ki szá­má­ra meg­is­mer­he­tők legye­nek, hiszen – aho­gyan a múlt­ban, úgy a jelen­ben és a jövő­ben is – a tár­sa­da­lom szol­gá­la­ta a feladatunk.

Kiemelt hírek

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész indít­ványt tett dr. Mol­nár Zsolt ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő men­tel­mi jogá­nak felfüggesztésére.

2024. már­ci­us 4., 11:14

Mennyi idő a jót­ál­lás az egyes tar­tós fogyasz­tá­si cikkeknél?

2024. már­ci­us 4., 8:30

Friss hírek és videók

Az Egri Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta azt az autó­busz­ve­ze­tőt, aki itta­san ült a volán mögé.

2024. már­ci­us 4., 10:26

A fér­fi­ak egy web­ol­dalt hoz­tak létre, majd tech­ni­kai hát­tér­rel, 21 tele­ví­zi­ós csa­tor­na jog­tu­laj­do­no­sa­i­nak enge­dé­lye nél­kül végez­tek műsorszórást.

2024. már­ci­us 4., 9:41