A társadalom szolgálata

Tör­vény és igaz­ság!

Sértettek védelme

Tör­vény és igaz­ság!

Hivatás

Tör­vény és igaz­ság!

Függetlenség

Tör­vény és igaz­ság!

Szakmai tudás

Tör­vény és igaz­ság!

Sokoldalúság

Tör­vény és igaz­ság!

Dinamizmus

Tör­vény és igaz­ság!

Hatékonyság

Tör­vény és igaz­ság!

Tisztelt látogató!

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge más­fél évszá­za­da dol­go­zik a tár­sa­da­lom biz­ton­sá­gá­ért és tör­vé­nyes műkö­dé­sé­ért.

Mun­kánk igazi hiva­tás. Sok­ré­tű, izgal­mas és gyak­ran kihí­vá­sok­kal teli. Azért dol­go­zunk, hogy a tár­sa­da­lom rend­jét sértő cse­lek­mé­nyek ne marad­ja­nak követ­kez­mé­nyek nél­kül, az elkö­ve­tők bün­te­tést, míg a sér­tet­tek jóvá­té­telt kap­ja­nak.

Végig­kí­sér­jük a bűn­ügye­ket a tel­jes eljá­rá­son át, a nyo­mo­zás kez­de­té­től a jog­erős íté­let kihir­de­té­sé­ig. Sze­re­pet vál­la­lunk a tár­sa­da­lom szá­má­ra fon­tos más terü­le­te­ken is, így külö­nö­sen a gyer­mek­vé­de­lem­ben, a környezet- és ter­mé­szet­vé­de­lem­ben, vala­mint a fogyasz­tó­vé­de­lem­ben.

Szer­ve­ze­tünk hon­lap­ján gya­kor­la­ti infor­má­ci­ók­kal szol­gá­lunk az ügyész­ség tevé­keny­sé­gé­ről, elér­he­tő­sé­ge­i­ről, a leg­fon­to­sabb hírek­ről és szá­mos más tud­ni­va­ló­ról.

Célunk, hogy az ügyész­ség mun­ká­ja, törek­vé­sei, hazai és nem­zet­kö­zi szak­mai ered­mé­nyei min­den­ki szá­má­ra meg­is­mer­he­tők legye­nek, hiszen – aho­gyan a múlt­ban, úgy a jelen­ben és a jövő­ben is – a tár­sa­da­lom szol­gá­la­ta a fel­ada­tunk.

Kiemelt hírek

A köz­vé­le­mény szá­má­ra kevés­be ismert az együtt­mű­kö­dő sze­mély sze­re­pe. Elő­for­dul­hat ugyan­is, hogy a ter­helt olyan infor­má­ci­ók bir­to­ká­ban van, hogy az ő meg­bün­te­té­sé­hez fűző­dő tár­sa­dal­mi érdek kisebb, mint az, hogy…

2021. augusz­tus 2., 8:36

2018 júli­u­sá­ban beve­ze­tett új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény nem tit­kolt célja volt az eljá­rá­sok gyor­sí­tá­sa, a bíró­sá­gok mun­ka­ter­hé­nek csök­ken­té­se. Ennek egyik esz­kö­ze a szak­mai körök­ben “ mér­té­kes…

2021. júli­us 26., 8:59

Friss hírek és videók

A Fejér Megyei Főügyész­ség több­szö­rö­sen minő­sü­lő ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sa meg­hosszab­bí­tá­sát, aki egy hús­klop­fo­ló­val itta­san több­ször fejen…

2021. augusz­tus 2., 14:53

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 30 éves sal­gó­tar­já­ni férfi ellen, aki itta­san haza­fe­lé sétál­va több sze­mély­gép­ko­csi­ban is kárt tett. A vád­lott egy decem­be­ri éjsza­kán itta­san gya­lo­golt haza­fe­lé, ami­kor…

2021. augusz­tus 2., 9:52

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a három fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akik múlt hét szer­da reg­gel kilenc ille­gá­lis határ­át­lé­pő csem­pé­szé­sé­ben működ­tek közre. A…

2021. augusz­tus 2., 9:47

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy álta­la kép­vi­selt tár­sas­ház közös költ­sé­gé­ből több mint három­mil­lió…

2021. augusz­tus 2., 8:33