A társadalom szolgálata

Tör­vény és igazság! 

Sértettek védelme

Tör­vény és igazság! 

Hivatás

Tör­vény és igazság! 

Függetlenség

Tör­vény és igazság! 

Szakmai tudás

Tör­vény és igazság! 

Sokoldalúság

Tör­vény és igazság! 

Dinamizmus

Tör­vény és igazság! 

Hatékonyság

Tör­vény és igazság! 

Tisztelt látogató!

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge más­fél évszá­za­da dol­go­zik a tár­sa­da­lom biz­ton­sá­gá­ért és tör­vé­nyes működéséért.

Mun­kánk igazi hiva­tás. Sok­ré­tű, izgal­mas és gyak­ran kihí­vá­sok­kal teli. Azért dol­go­zunk, hogy a tár­sa­da­lom rend­jét sértő cse­lek­mé­nyek ne marad­ja­nak követ­kez­mé­nyek nél­kül, az elkö­ve­tők bün­te­tést, míg a sér­tet­tek jóvá­té­telt kapjanak.

Végig­kí­sér­jük a bűn­ügye­ket a tel­jes eljá­rá­son át, a nyo­mo­zás kez­de­té­től a jog­erős íté­let kihir­de­té­sé­ig. Sze­re­pet vál­la­lunk a tár­sa­da­lom szá­má­ra fon­tos más terü­le­te­ken is, így külö­nö­sen a gyer­mek­vé­de­lem­ben, a környezet- és ter­mé­szet­vé­de­lem­ben, vala­mint a fogyasztóvédelemben.

Szer­ve­ze­tünk hon­lap­ján gya­kor­la­ti infor­má­ci­ók­kal szol­gá­lunk az ügyész­ség tevé­keny­sé­gé­ről, elér­he­tő­sé­ge­i­ről, a leg­fon­to­sabb hírek­ről és szá­mos más tudnivalóról.

Célunk, hogy az ügyész­ség mun­ká­ja, törek­vé­sei, hazai és nem­zet­kö­zi szak­mai ered­mé­nyei min­den­ki szá­má­ra meg­is­mer­he­tők legye­nek, hiszen – aho­gyan a múlt­ban, úgy a jelen­ben és a jövő­ben is – a tár­sa­da­lom szol­gá­la­ta a feladatunk.

Kiemelt hírek

Az étrend-kiegészítő hir­de­té­se  leg­fel­jebb csak arra utal­hat, hogy beteg­ség kiala­ku­lá­sá­nak koc­ká­za­tát csök­ken­ti, vagy  egész­ség meg­őr­zé­sé­re alkal­mas. De csak akkor, ha az össze­te­vő­jé­vel kap­cso­lat­ban tudo­má­nyo­san kimu­tat­ták ezt a hatást.

2024. ápri­lis 22., 9:35

Dr. Faze­kas Géza, a Leg­főbb Ügyész­ség saj­tó­szó­vi­vő­je az Index­nek adott interjút.

2024. ápri­lis 18., 10:52

Friss hírek és videók

Vád­eme­lés egy betö­rő­pá­ros ellen, akik közül az egyik koráb­ban már 7 másik betö­rés­ben is részt vett. Az elkö­ve­tők össze­sen több mint 70 mil­lió forint kárt okoztak.

2024. ápri­lis 22., 10:18

Meg­fe­le­lő­nek tart­ja az íté­le­tet az ügyész­ség abban az ügy­ben, amely­ben egy férfi betört volt párja házá­ba és kilyu­kasz­tot­ta a gáz­csö­vet azért, hogy a nő éle­té­re törjön.

2024. ápri­lis 22., 10:00

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vár­me­gyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki az ittas test­vé­rét dühé­ben kony­ha­kés­sel megszúrta.

2024. ápri­lis 22., 9:43

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség fogoly­szö­kés vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé a nyom­kö­ve­tőt magá­ról lesze­dő, szök­ni pró­bá­ló nigé­ri­ai férfit.

2024. ápri­lis 22., 9:19