A társadalom szolgálata

Tör­vény és igaz­ság!

Sértettek védelme

Tör­vény és igaz­ság!

Hivatás

Tör­vény és igaz­ság!

Függetlenség

Tör­vény és igaz­ság!

Szakmai tudás

Tör­vény és igaz­ság!

Sokoldalúság

Tör­vény és igaz­ság!

Dinamizmus

Tör­vény és igaz­ság!

Hatékonyság

Tör­vény és igaz­ság!

Tisztelt látogató!

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge más­fél évszá­za­da dol­go­zik a tár­sa­da­lom biz­ton­sá­gá­ért és tör­vé­nyes műkö­dé­sé­ért.

Mun­kánk igazi hiva­tás. Sok­ré­tű, izgal­mas és gyak­ran kihí­vá­sok­kal teli. Azért dol­go­zunk, hogy a tár­sa­da­lom rend­jét sértő cse­lek­mé­nyek ne marad­ja­nak követ­kez­mé­nyek nél­kül, az elkö­ve­tők bün­te­tést, míg a sér­tet­tek jóvá­té­telt kap­ja­nak.

Végig­kí­sér­jük a bűn­ügye­ket a tel­jes eljá­rá­son át, a nyo­mo­zás kez­de­té­től a jog­erős íté­let kihir­de­té­sé­ig. Sze­re­pet vál­la­lunk a tár­sa­da­lom szá­má­ra fon­tos más terü­le­te­ken is, így külö­nö­sen a gyer­mek­vé­de­lem­ben, a környezet- és ter­mé­szet­vé­de­lem­ben, vala­mint a fogyasz­tó­vé­de­lem­ben.

Szer­ve­ze­tünk hon­lap­ján gya­kor­la­ti infor­má­ci­ók­kal szol­gá­lunk az ügyész­ség tevé­keny­sé­gé­ről, elér­he­tő­sé­ge­i­ről, a leg­fon­to­sabb hírek­ről és szá­mos más tud­ni­va­ló­ról.

Célunk, hogy az ügyész­ség mun­ká­ja, törek­vé­sei, hazai és nem­zet­kö­zi szak­mai ered­mé­nyei min­den­ki szá­má­ra meg­is­mer­he­tők legye­nek, hiszen – aho­gyan a múlt­ban, úgy a jelen­ben és a jövő­ben is – a tár­sa­da­lom szol­gá­la­ta a fel­ada­tunk.

Kiemelt hírek

Dr. Ber­té­nyi Imré­vel, a Kozma Sán­dor Tudo­má­nyos Pályá­zat nyer­tes mun­ká­já­nak szer­ző­jé­vel a dró­nok rep­te­té­sé­nek a sza­bá­lya­i­ról beszél­get­tünk.

2023. októ­ber 3., 10:04

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész szep­tem­ber 27-én a hiva­ta­lá­ban fogad­ta Tong Jian­ming urat, a Kínai Leg­fel­sőbb Népi Ügyész­ség első leg­főbb ügyész helyet­te­sét.

2023. szep­tem­ber 28., 14:00

Friss hírek és videók

A bíró­ság a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség­gel egyet­ért­ve súlyo­sí­tot­ta azon vád­lot­tak fegy­ház­bün­te­té­sét, akik kábí­tó­szert szál­lí­tot­tak az ország­ba.       

2023. októ­ber 3., 15:20

Dr. Had­há­zy Ákos ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő írás­be­li kér­dé­se Válasz Dr. Had­há­zy Ákos ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő írás­be­li kér­dé­sé­re

2023. októ­ber 3., 10:43

Dr. Had­há­zy Ákos ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő írás­be­li kér­dé­se Válasz Dr. Had­há­zy Ákos ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő írás­be­li kér­dé­sé­re

2023. októ­ber 3., 10:37

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki kutyá­ját éhez­tet­te és elha­nya­gol­ta.

2023. októ­ber 3., 10:19