A társadalom szolgálata

Tör­vény és igaz­ság!

Sértettek védelme

Tör­vény és igaz­ság!

Hivatás

Tör­vény és igaz­ság!

Függetlenség

Tör­vény és igaz­ság!

Szakmai tudás

Tör­vény és igaz­ság!

Sokoldalúság

Tör­vény és igaz­ság!

Dinamizmus

Tör­vény és igaz­ság!

Hatékonyság

Tör­vény és igaz­ság!

Tisztelt látogató!

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge más­fél évszá­za­da dol­go­zik a tár­sa­da­lom biz­ton­sá­gá­ért és tör­vé­nyes műkö­dé­sé­ért.

Mun­kánk igazi hiva­tás. Sok­ré­tű, izgal­mas és gyak­ran kihí­vá­sok­kal teli. Azért dol­go­zunk, hogy a tár­sa­da­lom rend­jét sértő cse­lek­mé­nyek ne marad­ja­nak követ­kez­mé­nyek nél­kül, az elkö­ve­tők bün­te­tést, míg a sér­tet­tek jóvá­té­telt kap­ja­nak.

Végig­kí­sér­jük a bűn­ügye­ket a tel­jes eljá­rá­son át, a nyo­mo­zás kez­de­té­től a jog­erős íté­let kihir­de­té­sé­ig. Sze­re­pet vál­la­lunk a tár­sa­da­lom szá­má­ra fon­tos más terü­le­te­ken is, így külö­nö­sen a gyer­mek­vé­de­lem­ben, a környezet- és ter­mé­szet­vé­de­lem­ben, vala­mint a fogyasz­tó­vé­de­lem­ben.

Szer­ve­ze­tünk hon­lap­ján gya­kor­la­ti infor­má­ci­ók­kal szol­gá­lunk az ügyész­ség tevé­keny­sé­gé­ről, elér­he­tő­sé­ge­i­ről, a leg­fon­to­sabb hírek­ről és szá­mos más tud­ni­va­ló­ról.

Célunk, hogy az ügyész­ség mun­ká­ja, törek­vé­sei, hazai és nem­zet­kö­zi szak­mai ered­mé­nyei min­den­ki szá­má­ra meg­is­mer­he­tők legye­nek, hiszen – aho­gyan a múlt­ban, úgy a jelen­ben és a jövő­ben is – a tár­sa­da­lom szol­gá­la­ta a fel­ada­tunk.

Kiemelt hírek

2018 júli­u­sá­ban beve­ze­tett új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény nem tit­kolt célja volt az eljá­rá­sok gyor­sí­tá­sa, a bíró­sá­gok mun­ka­ter­hé­nek csök­ken­té­se. Ennek egyik esz­kö­ze a szak­mai körök­ben “ mér­té­kes…

2021. júli­us 26., 8:59

Az ame­ri­kai fil­mek­ben gyak­ran hal­lunk a „vád­al­ku­ról”, ahol az ügyész és a gya­nú­sí­tott meg­egye­zik a bün­te­tés­ben, és abban is, hogy egy­ál­ta­lán miként minő­sül a bűn­cse­lek­mény. A magyar jog az ilyen jel­le­gű vád­al­kut nem…

2021. júli­us 19., 8:56

Friss hírek és videók

A 22 éves férfi a gyanú sze­rint több­szö­rö­sen meg­szeg­te a köz­le­ke­dé­si sza­bá­lyo­kat, taxi­val ütkö­zött és nem fog­lal­ko­zott a vét­len sofőr­rel; hetek­kel koráb­ban pedig a szem­köz­ti sávba tért át, ahol el kel­lett rán­ta­ni előle a…

2021. júli­us 30., 13:27

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a vád­lott­nak a bün­te­tő­ügyé­ben, aki fele­sé­ge isme­rő­sét fél­té­keny­ség­ből súlyo­san bán­tal­maz­ta. A vád­lott egy Bara­nya…

2021. júli­us 30., 9:31

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés kísér­le­te és fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság miatt vádat emelt egy 38 éves Nóg­rád megyei férfi ellen, aki tető­léc­cel támadt élet­tár­sa volt pár­já­ra. 2020…

2021. júli­us 30., 9:21

A Makói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki tavaly nyá­ron két napon keresz­tül taní­tot­ta vezet­ni kis­ko­rú gyer­me­két. A vád­irat sze­rint a vád­lott­nál volt kap­cso­lat­tar­tá­son 12 éves gyer­me­ke 2020. augusz­tus 1.…

2021. júli­us 30., 9:09