A társadalom szolgálata

Tör­vény és igaz­ság!

Sértettek védelme

Tör­vény és igaz­ság!

Hivatás

Tör­vény és igaz­ság!

Függetlenség

Tör­vény és igaz­ság!

Szakmai tudás

Tör­vény és igaz­ság!

Sokoldalúság

Tör­vény és igaz­ság!

Dinamizmus

Tör­vény és igaz­ság!

Hatékonyság

Tör­vény és igaz­ság!

Tisztelt látogató!

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge más­fél évszá­za­da dol­go­zik a tár­sa­da­lom biz­ton­sá­gá­ért és tör­vé­nyes műkö­dé­sé­ért.

Mun­kánk igazi hiva­tás. Sok­ré­tű, izgal­mas és gyak­ran kihí­vá­sok­kal teli. Azért dol­go­zunk, hogy a tár­sa­da­lom rend­jét sértő cse­lek­mé­nyek ne marad­ja­nak követ­kez­mé­nyek nél­kül, az elkö­ve­tők bün­te­tést, míg a sér­tet­tek jóvá­té­telt kap­ja­nak.

Végig­kí­sér­jük a bűn­ügye­ket a tel­jes eljá­rá­son át, a nyo­mo­zás kez­de­té­től a jog­erős íté­let kihir­de­té­sé­ig. Sze­re­pet vál­la­lunk a tár­sa­da­lom szá­má­ra fon­tos más terü­le­te­ken is, így külö­nö­sen a gyer­mek­vé­de­lem­ben, a környezet- és ter­mé­szet­vé­de­lem­ben, vala­mint a fogyasz­tó­vé­de­lem­ben.

Szer­ve­ze­tünk hon­lap­ján gya­kor­la­ti infor­má­ci­ók­kal szol­gá­lunk az ügyész­ség tevé­keny­sé­gé­ről, elér­he­tő­sé­ge­i­ről, a leg­fon­to­sabb hírek­ről és szá­mos más tud­ni­va­ló­ról.

Célunk, hogy az ügyész­ség mun­ká­ja, törek­vé­sei, hazai és nem­zet­kö­zi szak­mai ered­mé­nyei min­den­ki szá­má­ra meg­is­mer­he­tők legye­nek, hiszen – aho­gyan a múlt­ban, úgy a jelen­ben és a jövő­ben is – a tár­sa­da­lom szol­gá­la­ta a fel­ada­tunk.

Kiemelt hírek

A 150 éves évfor­du­ló­ra szer­ve­zett nem­zet­kö­zi kon­fe­ren­cia a magyar leg­főbb ügyész nyitó elő­adá­sá­val kez­dő­dött.

2021. júni­us 16., 8:35

Az ügyész­ség meg­ala­ku­lá­sá­nak 150 éves évfor­du­ló­já­ra ren­de­zett kon­fe­ren­ci­át Áder János köz­tár­sa­sá­gi elnök is meg­tisz­tel­te.

2021. júni­us 15., 8:44

Friss hírek és videók

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a vád­lott­nak a bün­te­tő­ügyé­ben, aki a lakó­he­lyén külön­bö­ző ingat­la­nok­ba bemen­ve rend­sze­re­sen lopott, majd egy rab­lá­si…

2021. júni­us 16., 11:52

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­te miatt nyo­moz egy kül­föl­di nő ellen, aki meg akar­ta vesz­te­get­ni a pénz­ügy­őrt. A meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás sze­rint egy ukrán…

2021. júni­us 16., 11:24

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 22 éves német nő és egy 40 éves török férfi ellen, akik egy Nóg­rád megyei zenei fesz­ti­vá­lon több­fé­le kábí­tó­szert is fogyasz­tot­tak. A nőt és a fér­fit 2018 júli­u­sá­ban egy Nóg­rád…

2021. júni­us 16., 10:09

A másod­fo­kú Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­za abban az ügy­ben, amely­ben a vád­lott az élet­tár­sát fél­té­keny­ség­ből rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta. A…

2021. júni­us 16., 10:07