Ugrás a tartalomra

A társadalom szolgálata

Törvény és igazság!

Sértettek védelme

Törvény és igazság!

Hivatás

Törvény és igazság!

Függetlenség

Törvény és igazság!

Szakmai tudás

Törvény és igazság!

Sokoldalúság

Törvény és igazság!

Dinamizmus

Törvény és igazság!

Hatékonyság

Törvény és igazság!

Tisztelt Látogató!

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge más­fél évszá­za­da dol­go­zik a tár­sa­da­lom biz­ton­sá­gá­ért és tör­vé­nyes működéséért.

Mun­kánk igazi hiva­tás. Sok­ré­tű, izgal­mas és gyak­ran kihí­vá­sok­kal teli. Azért dol­go­zunk, hogy a tár­sa­da­lom rend­jét sértő cse­lek­mé­nyek ne marad­ja­nak követ­kez­mé­nyek nél­kül, az elkö­ve­tők bün­te­tést, míg a sér­tet­tek jóvá­té­telt kapjanak.

A Legfőbb Ügyészség Markó utcai épülete

Kiemelt hírek

2024. júli­us 12., 8:30

Mit tehe­tünk akkor, ha késik a jára­tunk, vagy tör­lik, vagy épp elve­szett a csomagunk?

2024. júli­us 10., 8:51

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség szó­vi­vői az orszá­gos hír­fo­lyam állan­dó sze­rep­lői. Ismer­ked­je­nek meg ezzel a tevékenységgel!

2024. júni­us 26., 8:30

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség az egyet­len olyan főügyész­ség, amely­nek nem­zet­kö­zi osz­tá­lya van.

Friss hírek 

15 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te a bíró­ság a fér­fit, aki a fele­sé­ge nevelt lánya­i­hoz sze­xu­á­li­san köze­le­dett. A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát indítványozta.

2024. júli­us 12., 9:16

A Kis­kun­fél­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy apá­val és fiá­val szem­ben, akik 3,6 mil­lió forint érté­kű zár­jegy nél­kü­li ciga­ret­tát és alko­ho­los italt tar­tot­tak magunknál.

2024. júli­us 12., 9:10

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a nővel szem­ben, aki a fér­jét és a gyer­me­ke­it rend­sze­re­sen bántalmazta.

2024. júli­us 12., 9:04

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két fér­fi­val szem­ben, akik a nyílt után estek egy­más­nak tavaly Halloweenkor.

2024. júli­us 12., 8:30

Hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak, vala­mint ember­ölés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te a vád egy férfi ellen, aki a rend­őrök bán­tal­ma­zá­sá­ra és egy rend­őr zász­lós meg­ölé­sé­re készült.

2024. júli­us 11., 9:53