A társadalom szolgálata

Tör­vény és igaz­ság!

Sértettek védelme

Tör­vény és igaz­ság!

Hivatás

Tör­vény és igaz­ság!

Függetlenség

Tör­vény és igaz­ság!

Szakmai tudás

Tör­vény és igaz­ság!

Sokoldalúság

Tör­vény és igaz­ság!

Dinamizmus

Tör­vény és igaz­ság!

Hatékonyság

Tör­vény és igaz­ság!

Tisztelt látogató!

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge más­fél évszá­za­da dol­go­zik a tár­sa­da­lom biz­ton­sá­gá­ért és tör­vé­nyes műkö­dé­sé­ért.

Mun­kánk igazi hiva­tás. Sok­ré­tű, izgal­mas és gyak­ran kihí­vá­sok­kal teli. Azért dol­go­zunk, hogy a tár­sa­da­lom rend­jét sértő cse­lek­mé­nyek ne marad­ja­nak követ­kez­mé­nyek nél­kül, az elkö­ve­tők bün­te­tést, míg a sér­tet­tek jóvá­té­telt kap­ja­nak.

Végig­kí­sér­jük a bűn­ügye­ket a tel­jes eljá­rá­son át, a nyo­mo­zás kez­de­té­től a jog­erős íté­let kihir­de­té­sé­ig. Sze­re­pet vál­la­lunk a tár­sa­da­lom szá­má­ra fon­tos más terü­le­te­ken is, így külö­nö­sen a gyer­mek­vé­de­lem­ben, a környezet- és ter­mé­szet­vé­de­lem­ben, vala­mint a fogyasz­tó­vé­de­lem­ben.

Szer­ve­ze­tünk hon­lap­ján gya­kor­la­ti infor­má­ci­ók­kal szol­gá­lunk az ügyész­ség tevé­keny­sé­gé­ről, elér­he­tő­sé­ge­i­ről, a leg­fon­to­sabb hírek­ről és szá­mos más tud­ni­va­ló­ról.

Célunk, hogy az ügyész­ség mun­ká­ja, törek­vé­sei, hazai és nem­zet­kö­zi szak­mai ered­mé­nyei min­den­ki szá­má­ra meg­is­mer­he­tők legye­nek, hiszen – aho­gyan a múlt­ban, úgy a jelen­ben és a jövő­ben is – a tár­sa­da­lom szol­gá­la­ta a fel­ada­tunk.

Kiemelt hírek

Decem­ber 1-jével 59 ügyész­sé­gi fogal­ma­zó kezd­te meg pályá­ját szer­te az ország­ban.

2023. decem­ber 8., 8:30

Melyek az ügyész­ség bün­te­tő­jo­gi és köz­ér­dek­vé­del­mi fel­ada­tai és lehe­tő­sé­gei az állat­vé­de­lem terü­le­tén?

2023. decem­ber 6., 8:36

Friss hírek és videók

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 45 éves nővel szem­ben, aki tavaly télen, egy zug­lói edző­te­rem­ben két szek­rényt is fel­tört, ame­lyek­ből kész­pénzt tulaj­do­ní­tott el.

2023. decem­ber 8., 11:45

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat két fér­fi­val és egy nővel szem­ben, akik rög­tön kihasz­nál­ták, hogy a sér­tett rövid ideig őri­zet­le­nül hagy­ta az érté­ke­it.

2023. decem­ber 8., 11:38

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt vád­ira­tot nyúj­tott be a Sátor­al­ja­új­he­lyi Járás­bí­ró­sá­gon.

2023. decem­ber 8., 9:29

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki külön­bö­ző val­lá­si fele­ke­zet­hez tar­to­zó sér­tet­te­ket nem­lé­te­ző örök­ség ígé­re­té­vel ejtett téve­dés­be.

2023. decem­ber 8., 9:13