A társadalom szolgálata

Tör­vény és igaz­ság!

Sértettek védelme

Tör­vény és igaz­ság!

Hivatás

Tör­vény és igaz­ság!

Függetlenség

Tör­vény és igaz­ság!

Szakmai tudás

Tör­vény és igaz­ság!

Sokoldalúság

Tör­vény és igaz­ság!

Dinamizmus

Tör­vény és igaz­ság!

Hatékonyság

Tör­vény és igaz­ság!

Tisztelt látogató!

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge más­fél évszá­za­da dol­go­zik a tár­sa­da­lom biz­ton­sá­gá­ért és tör­vé­nyes műkö­dé­sé­ért.

Mun­kánk igazi hiva­tás. Sok­ré­tű, izgal­mas és gyak­ran kihí­vá­sok­kal teli. Azért dol­go­zunk, hogy a tár­sa­da­lom rend­jét sértő cse­lek­mé­nyek ne marad­ja­nak követ­kez­mé­nyek nél­kül, az elkö­ve­tők bün­te­tést, míg a sér­tet­tek jóvá­té­telt kap­ja­nak.

Végig­kí­sér­jük a bűn­ügye­ket a tel­jes eljá­rá­son át, a nyo­mo­zás kez­de­té­től a jog­erős íté­let kihir­de­té­sé­ig. Sze­re­pet vál­la­lunk a tár­sa­da­lom szá­má­ra fon­tos más terü­le­te­ken is, így külö­nö­sen a gyer­mek­vé­de­lem­ben, a környezet- és ter­mé­szet­vé­de­lem­ben, vala­mint a fogyasz­tó­vé­de­lem­ben.

Szer­ve­ze­tünk hon­lap­ján gya­kor­la­ti infor­má­ci­ók­kal szol­gá­lunk az ügyész­ség tevé­keny­sé­gé­ről, elér­he­tő­sé­ge­i­ről, a leg­fon­to­sabb hírek­ről és szá­mos más tud­ni­va­ló­ról.

Célunk, hogy az ügyész­ség mun­ká­ja, törek­vé­sei, hazai és nem­zet­kö­zi szak­mai ered­mé­nyei min­den­ki szá­má­ra meg­is­mer­he­tők legye­nek, hiszen – aho­gyan a múlt­ban, úgy a jelen­ben és a jövő­ben is – a tár­sa­da­lom szol­gá­la­ta a fel­ada­tunk.

Kiemelt hírek

Az ügyész­ség fenn­ál­lá­sá­nak 150 éves évfor­du­ló­já­ról egyre több vidé­ki hely­szí­nen is meg­em­lé­ke­zünk.

2021. októ­ber 22., 8:03

A jár­vány­hely­zet miatt dr. Polt Péter leg­főbb ügyész elren­del­te, hogy a mai nap­tól hatá­ro­zat­lan ideig ismét szü­ne­tel a sze­mé­lyes ügy­fél­fo­ga­dás az ügyész­sé­ge­ken. Az ügyész­sé­gek az ügy­fél­szol­gá­la­ti tevé­keny­sé­get…

2021. októ­ber 21., 8:30

Friss hírek és videók

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség köte­les­ség meg­sze­gé­sé­re irá­nyu­ló hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­te és hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt ren­delt el nyo­mo­zást egy szerb férfi ellen. A…

2021. októ­ber 22., 10:31

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség egy kábítószer-kereskedővel és két fogyasz­tó­val szem­ben emelt vádat. A vád­irat sze­rint a 35 éves férfi 2019 év máso­dik felé­től 2020 decem­be­ré­ben tör­tént elfo­gá­sá­ig a fogyasz­tók köré­ben…

2021. októ­ber 22., 9:53

A Rác­ke­vei Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két férfi és egy nő ellen, akik kifosz­tot­ták azt az idős­ko­rú sér­tet­tet, aki koráb­ban segí­tett nekik. A vád­irat sze­rint a két test­vér és egyi­kük élet­tár­sa már koráb­ban is kapott segít­sé­get a…

2021. októ­ber 22., 9:43

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a 21 éves vád­lot­tat, aki egy sió­fo­ki disz­kó­ban azért késelt meg egy másik fér­fit, mert el…

2021. októ­ber 22., 9:38