A társadalom szolgálata

Tör­vény és igaz­ság!

Sértettek védelme

Tör­vény és igaz­ság!

Hivatás

Tör­vény és igaz­ság!

Függetlenség

Tör­vény és igaz­ság!

Szakmai tudás

Tör­vény és igaz­ság!

Sokoldalúság

Tör­vény és igaz­ság!

Dinamizmus

Tör­vény és igaz­ság!

Hatékonyság

Tör­vény és igaz­ság!

Tisztelt látogató!

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge más­fél évszá­za­da dol­go­zik a tár­sa­da­lom biz­ton­sá­gá­ért és tör­vé­nyes műkö­dé­sé­ért.

Mun­kánk igazi hiva­tás. Sok­ré­tű, izgal­mas és gyak­ran kihí­vá­sok­kal teli. Azért dol­go­zunk, hogy a tár­sa­da­lom rend­jét sértő cse­lek­mé­nyek ne marad­ja­nak követ­kez­mé­nyek nél­kül, az elkö­ve­tők bün­te­tést, míg a sér­tet­tek jóvá­té­telt kap­ja­nak.

Végig­kí­sér­jük a bűn­ügye­ket a tel­jes eljá­rá­son át, a nyo­mo­zás kez­de­té­től a jog­erős íté­let kihir­de­té­sé­ig. Sze­re­pet vál­la­lunk a tár­sa­da­lom szá­má­ra fon­tos más terü­le­te­ken is, így külö­nö­sen a gyer­mek­vé­de­lem­ben, a környezet- és ter­mé­szet­vé­de­lem­ben, vala­mint a fogyasz­tó­vé­de­lem­ben.

Szer­ve­ze­tünk hon­lap­ján gya­kor­la­ti infor­má­ci­ók­kal szol­gá­lunk az ügyész­ség tevé­keny­sé­gé­ről, elér­he­tő­sé­ge­i­ről, a leg­fon­to­sabb hírek­ről és szá­mos más tud­ni­va­ló­ról.

Célunk, hogy az ügyész­ség mun­ká­ja, törek­vé­sei, hazai és nem­zet­kö­zi szak­mai ered­mé­nyei min­den­ki szá­má­ra meg­is­mer­he­tők legye­nek, hiszen – aho­gyan a múlt­ban, úgy a jelen­ben és a jövő­ben is – a tár­sa­da­lom szol­gá­la­ta a fel­ada­tunk.

Kiemelt hírek

Az ügyé­szi füg­get­len­ség a köz­pon­ti gon­do­la­ta annak a kötet­nek, ame­lyet Polt Péter állí­tott össze a modern magyar ügyész­ség fenn­ál­lá­sá­nak 150. évfor­du­ló­ja alkal­má­ból.

2021. szep­tem­ber 22., 8:25

Az ügyész­ség nagy figyel­met for­dít az épü­le­tei kor­sze­rű­sí­té­sé­re, ami­nek újabb pél­dá­ja a most átadott ügyész­sé­gi épü­let. Az átadó ünnep­sé­gen elhang­zott beszé­dé­ben Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész kiemel­te, hogy…

2021. szep­tem­ber 16., 13:14

Friss hírek és videók

A Pécsi Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta azon vád­lot­tak bün­te­té­sét, akik Bara­nya megyé­ben rend­sze­re­sen, jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­rel keres­ked­tek. A vád sze­rint a két férfi 2019-ben elha­tá­roz­ta, hogy Hol­lan­di­á­ból…

2021. szep­tem­ber 22., 12:36

A vád sze­rint egy 54 éves férfi egy buda­pes­ti piz­zé­ri­á­ban kötött bele egy másik ven­dég­be, majd az előle mene­kül­ni pró­bá­ló férfi után ment, és olyan súlyo­san bán­tal­maz­ta, hogy a sér­tett később a kór­ház­ban éle­tét vesz­tet­te. A…

2021. szep­tem­ber 22., 10:53

Ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol az Ajkai Járá­si Ügyész­ség egy szerb és egy magyar állam­pol­gárt, akik 2021. ápri­lis 3-án, bűn­szer­ve­zet tag­ja­ként hét ille­gá­lis határ­át­lé­pőt akar­tak Magyar­or­szág­ról Auszt­ri­á­ba…

2021. szep­tem­ber 22., 9:47

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 71 éves Nóg­rád megyei asszonnyal szem­ben, aki meg­tá­mad­ta házi­or­vo­sát, mivel őt tar­tot­ta fele­lős­nek a férje…

2021. szep­tem­ber 22., 9:13