A társadalom szolgálata

Tör­vény és igaz­ság!

Sértettek védelme

Tör­vény és igaz­ság!

Hivatás

Tör­vény és igaz­ság!

Függetlenség

Tör­vény és igaz­ság!

Szakmai tudás

Tör­vény és igaz­ság!

Sokoldalúság

Tör­vény és igaz­ság!

Dinamizmus

Tör­vény és igaz­ság!

Hatékonyság

Tör­vény és igaz­ság!

Tisztelt látogató!

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge más­fél évszá­za­da dol­go­zik a tár­sa­da­lom biz­ton­sá­gá­ért és tör­vé­nyes műkö­dé­sé­ért.

Mun­kánk igazi hiva­tás. Sok­ré­tű, izgal­mas és gyak­ran kihí­vá­sok­kal teli. Azért dol­go­zunk, hogy a tár­sa­da­lom rend­jét sértő cse­lek­mé­nyek ne marad­ja­nak követ­kez­mé­nyek nél­kül, az elkö­ve­tők bün­te­tést, míg a sér­tet­tek jóvá­té­telt kap­ja­nak.

Végig­kí­sér­jük a bűn­ügye­ket a tel­jes eljá­rá­son át, a nyo­mo­zás kez­de­té­től a jog­erős íté­let kihir­de­té­sé­ig. Sze­re­pet vál­la­lunk a tár­sa­da­lom szá­má­ra fon­tos más terü­le­te­ken is, így külö­nö­sen a gyer­mek­vé­de­lem­ben, a környezet- és ter­mé­szet­vé­de­lem­ben, vala­mint a fogyasz­tó­vé­de­lem­ben.

Szer­ve­ze­tünk hon­lap­ján gya­kor­la­ti infor­má­ci­ók­kal szol­gá­lunk az ügyész­ség tevé­keny­sé­gé­ről, elér­he­tő­sé­ge­i­ről, a leg­fon­to­sabb hírek­ről és szá­mos más tud­ni­va­ló­ról.

Célunk, hogy az ügyész­ség mun­ká­ja, törek­vé­sei, hazai és nem­zet­kö­zi szak­mai ered­mé­nyei min­den­ki szá­má­ra meg­is­mer­he­tők legye­nek, hiszen – aho­gyan a múlt­ban, úgy a jelen­ben és a jövő­ben is – a tár­sa­da­lom szol­gá­la­ta a fel­ada­tunk.

Kiemelt hírek

A meg­bíz­ha­tó­sá­gi vizs­gá­lat a kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nyek meg­elő­zé­sé­nek és fel­de­rí­té­sé­nek egyik esz­kö­ze. A rend­őr­ség egyik szer­ve, a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat foly­tat­ja le úgy, hogy a tör­vény­ben…

2021. május 11., 9:33

Az ügyész­nek több lehe­tő­sé­ge is van arra - ha úgy ítéli meg, hogy a gya­nú­sí­tott elkö­vet­te a bűn­cse­lek­ményt -, hogy az eljá­rást anél­kül fejez­ze be, hogy az ügyet a bíró­ság elé vinné. Eze­ket a jogi esz­kö­zö­ket össze­fog­la­ló­an…

2021. május 4., 8:31

Friss hírek és videók

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség a mai napon letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a 45 éves román állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­nak, aki meg­ala­po­zot­tan gya­nú­sít­ha­tó azzal, hogy a déli határ felől ille­gá­li­san az ország­ba érke­ző…

2021. május 13., 17:43

A másod­fo­kú bíró­ság első­ren­dű vád­lott bün­te­té­sét hét évre, har­mad­ren­dű vád­lott bün­te­té­sét hat évre súlyo­sí­tot­ta.

2021. május 13., 14:29

A Sár­vá­ri Járá­si Ügyész­ség szer­dán indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tá­sát, amit a bíró­ság elren­delt.

2021. május 13., 11:46

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a 31 éves fér­fi­val szem­ben, aki­nek a gyer­me­két meg­ha­rap­ta egy kutya, ezért az állat gaz­dá­in állt bosszút. A vád­lott gyer­me­két 2020. szep­tem­ber 4-én meg­ha­rap­ta egy ingat­lan­ról…

2021. május 13., 9:32