A társadalom szolgálata

Tör­vény és igaz­ság!

Sértettek védelme

Tör­vény és igaz­ság!

Hivatás

Tör­vény és igaz­ság!

Függetlenség

Tör­vény és igaz­ság!

Szakmai tudás

Tör­vény és igaz­ság!

Sokoldalúság

Tör­vény és igaz­ság!

Dinamizmus

Tör­vény és igaz­ság!

Hatékonyság

Tör­vény és igaz­ság!

Tisztelt látogató!

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge más­fél évszá­za­da dol­go­zik a tár­sa­da­lom biz­ton­sá­gá­ért és tör­vé­nyes műkö­dé­sé­ért.

Mun­kánk igazi hiva­tás. Sok­ré­tű, izgal­mas és gyak­ran kihí­vá­sok­kal teli. Azért dol­go­zunk, hogy a tár­sa­da­lom rend­jét sértő cse­lek­mé­nyek ne marad­ja­nak követ­kez­mé­nyek nél­kül, az elkö­ve­tők bün­te­tést, míg a sér­tet­tek jóvá­té­telt kap­ja­nak.

Végig­kí­sér­jük a bűn­ügye­ket a tel­jes eljá­rá­son át, a nyo­mo­zás kez­de­té­től a jog­erős íté­let kihir­de­té­sé­ig. Sze­re­pet vál­la­lunk a tár­sa­da­lom szá­má­ra fon­tos más terü­le­te­ken is, így külö­nö­sen a gyer­mek­vé­de­lem­ben, a környezet- és ter­mé­szet­vé­de­lem­ben, vala­mint a fogyasz­tó­vé­de­lem­ben.

Szer­ve­ze­tünk hon­lap­ján gya­kor­la­ti infor­má­ci­ók­kal szol­gá­lunk az ügyész­ség tevé­keny­sé­gé­ről, elér­he­tő­sé­ge­i­ről, a leg­fon­to­sabb hírek­ről és szá­mos más tud­ni­va­ló­ról.

Célunk, hogy az ügyész­ség mun­ká­ja, törek­vé­sei, hazai és nem­zet­kö­zi szak­mai ered­mé­nyei min­den­ki szá­má­ra meg­is­mer­he­tők legye­nek, hiszen – aho­gyan a múlt­ban, úgy a jelen­ben és a jövő­ben is – a tár­sa­da­lom szol­gá­la­ta a fel­ada­tunk.

Kiemelt hírek

Ma 140 éve tar­tot­ták Madách Imre Az ember tra­gé­di­á­ja című művé­nek ősbe­mu­ta­tó­ját a Nem­ze­ti Szín­ház­ban.

2023. szep­tem­ber 21., 14:00

A nyo­mo­zó ügyész­ség több hiva­ta­los sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt indí­tott nyo­mo­zást az ügy­ben, az eljá­rá­si cse­lek­mé­nyek jelen­leg is folya­mat­ban van­nak. A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség…

2023. szep­tem­ber 21., 0:17

Friss hírek és videók

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság meg­vál­toz­tat­ta az íté­le­tet azzal a vád­lot­tal szem­ben, aki beteg fiá­ról nem gon­dos­ko­dott.

2023. szep­tem­ber 22., 12:56

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki kés­sel támadt váló­fél­ben lévő fele­sé­gé­re és annak barát­já­ra, akit majd­nem meg­ölt.

2023. szep­tem­ber 22., 9:22

A Nóg­rád Vár­me­gyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra letar­tóz­ta­tás­ba került egy férfi, aki agyon­ver­te a barát­ját.

2023. szep­tem­ber 22., 9:13