A társadalom szolgálata

Tör­vény és igaz­ság!

Sértettek védelme

Tör­vény és igaz­ság!

Hivatás

Tör­vény és igaz­ság!

Függetlenség

Tör­vény és igaz­ság!

Szakmai tudás

Tör­vény és igaz­ság!

Sokoldalúság

Tör­vény és igaz­ság!

Dinamizmus

Tör­vény és igaz­ság!

Hatékonyság

Tör­vény és igaz­ság!

Tisztelt látogató!

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge más­fél évszá­za­da dol­go­zik a tár­sa­da­lom biz­ton­sá­gá­ért és tör­vé­nyes műkö­dé­sé­ért.

Mun­kánk igazi hiva­tás. Sok­ré­tű, izgal­mas és gyak­ran kihí­vá­sok­kal teli. Azért dol­go­zunk, hogy a tár­sa­da­lom rend­jét sértő cse­lek­mé­nyek ne marad­ja­nak követ­kez­mé­nyek nél­kül, az elkö­ve­tők bün­te­tést, míg a sér­tet­tek jóvá­té­telt kap­ja­nak.

Végig­kí­sér­jük a bűn­ügye­ket a tel­jes eljá­rá­son át, a nyo­mo­zás kez­de­té­től a jog­erős íté­let kihir­de­té­sé­ig. Sze­re­pet vál­la­lunk a tár­sa­da­lom szá­má­ra fon­tos más terü­le­te­ken is, így külö­nö­sen a gyer­mek­vé­de­lem­ben, a környezet- és ter­mé­szet­vé­de­lem­ben, vala­mint a fogyasz­tó­vé­de­lem­ben.

Szer­ve­ze­tünk hon­lap­ján gya­kor­la­ti infor­má­ci­ók­kal szol­gá­lunk az ügyész­ség tevé­keny­sé­gé­ről, elér­he­tő­sé­ge­i­ről, a leg­fon­to­sabb hírek­ről és szá­mos más tud­ni­va­ló­ról.

Célunk, hogy az ügyész­ség mun­ká­ja, törek­vé­sei, hazai és nem­zet­kö­zi szak­mai ered­mé­nyei min­den­ki szá­má­ra meg­is­mer­he­tők legye­nek, hiszen – aho­gyan a múlt­ban, úgy a jelen­ben és a jövő­ben is – a tár­sa­da­lom szol­gá­la­ta a fel­ada­tunk.

Kiemelt hírek

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész év végi kará­cso­nyi vide­ó­üze­ne­té­ben köszön­te meg kol­lé­gá­i­nak az idei, vál­sá­gos évben vég­zett kivá­ló mun­ká­ját. A leg­főbb ügyész a jár­vány­hely­zet okoz­ta kihí­vá­sok­ról, az arra tett…

2020. decem­ber 22., 8:32

Éve­ken keresz­tül volt szó­vi­vő dr. Szabó Ferenc, Pest megyei főügyész, aki nosz­tal­gi­kus han­gu­lat­ban ele­ve­ní­ti fel koráb­bi élmé­nye­it.

2020. decem­ber 11., 9:56

Friss hírek és videók

A súlyos bal­eset­ben két ember vesz­tet­te éle­tét. Az első- és másod­fo­kú ügyész­ség eddig is azt kép­vi­sel­te, hogy az egyik sofőrt le kell tar­tóz­tat­ni, a bíró­ság most elren­del­te a leg­sú­lyo­sabb kény­szer­in­téz­ke­dést.

2021. janu­ár 18., 14:02

A Bics­kei Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján a bíró­ság kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re ítélt egy Bics­kén kábí­tó­szert érté­ke­sí­tő fér­fit.

2021. janu­ár 18., 13:07

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a nőnek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2020 szep­tem­be­ré­ben a megye­szék­hely bel­vá­ro­sá­ban az ügy­ben már koráb­ban letar­tóz­ta­tott 45 éves fér­fi­val bán­tal­ma­zott egy haj­lék­tan 51 éves fér­fit, aki a sérü­lé­se­i­be bele­halt.

2021. janu­ár 18., 10:29

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a 75 éves férfi figyel­met­len­sé­ge miatt és a meg­en­ge­dett sebes­sé­get túl­lép­ve ütöt­te el az úttest fel­újí­tá­sán dol­go­zó mun­kást, aki a hely­szí­nen elhunyt.

2021. janu­ár 18., 9:28