A társadalom szolgálata

Tör­vény és igaz­ság!

Sértettek védelme

Tör­vény és igaz­ság!

Hivatás

Tör­vény és igaz­ság!

Függetlenség

Tör­vény és igaz­ság!

Szakmai tudás

Tör­vény és igaz­ság!

Sokoldalúság

Tör­vény és igaz­ság!

Dinamizmus

Tör­vény és igaz­ság!

Hatékonyság

Tör­vény és igaz­ság!

Tisztelt látogató!

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge más­fél évszá­za­da dol­go­zik a tár­sa­da­lom biz­ton­sá­gá­ért és tör­vé­nyes műkö­dé­sé­ért.

Mun­kánk igazi hiva­tás. Sok­ré­tű, izgal­mas és gyak­ran kihí­vá­sok­kal teli. Azért dol­go­zunk, hogy a tár­sa­da­lom rend­jét sértő cse­lek­mé­nyek ne marad­ja­nak követ­kez­mé­nyek nél­kül, az elkö­ve­tők bün­te­tést, míg a sér­tet­tek jóvá­té­telt kap­ja­nak.

Végig­kí­sér­jük a bűn­ügye­ket a tel­jes eljá­rá­son át, a nyo­mo­zás kez­de­té­től a jog­erős íté­let kihir­de­té­sé­ig. Sze­re­pet vál­la­lunk a tár­sa­da­lom szá­má­ra fon­tos más terü­le­te­ken is, így külö­nö­sen a gyer­mek­vé­de­lem­ben, a környezet- és ter­mé­szet­vé­de­lem­ben, vala­mint a fogyasz­tó­vé­de­lem­ben.

Szer­ve­ze­tünk hon­lap­ján gya­kor­la­ti infor­má­ci­ók­kal szol­gá­lunk az ügyész­ség tevé­keny­sé­gé­ről, elér­he­tő­sé­ge­i­ről, a leg­fon­to­sabb hírek­ről és szá­mos más tud­ni­va­ló­ról.

Célunk, hogy az ügyész­ség mun­ká­ja, törek­vé­sei, hazai és nem­zet­kö­zi szak­mai ered­mé­nyei min­den­ki szá­má­ra meg­is­mer­he­tők legye­nek, hiszen – aho­gyan a múlt­ban, úgy a jelen­ben és a jövő­ben is – a tár­sa­da­lom szol­gá­la­ta a fel­ada­tunk.

Kiemelt hírek

Az ügyész­ség meg­ala­ku­lá­sá­nak 150 éves évfor­du­ló­já­ra ren­de­zett kon­fe­ren­ci­át Áder János köz­tár­sa­sá­gi elnök is meg­tisz­tel­te.

2021. júni­us 15., 8:44

Az OLAF 2020-ra vonat­ko­zó éves jelen­té­sé­ből kitű­nik, hogy a magyar ügyész­ség az OLAF ügyek 67 %-ában emelt vádat, ami közel dup­lá­ja a 37 %-os uniós átlag­nak. 

2021. júni­us 14., 12:08

Friss hírek és videók

Kény­sze­rí­tés ható­sá­gi eljá­rás­ban és kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség egy férfi ellen, aki gyer­me­ke édes­any­já­val szem­ben tanú­sí­tott erő­sza­kos, meg­alá­zó maga­tar­tást. A…

2021. júni­us 15., 9:30

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség is méltó módon meg­em­lé­ke­zett meg az Ügyész­ség Nap­já­ról. Júni­us 10-e az Ügyész­ség Napja, amellyel az 1871-ben e napon kihir­de­tett első ügyé­szi tör­vény­re emlé­ke­zik az ügyé­szi szer­ve­zet. Az idei év azért…

2021. júni­us 15., 9:17

A vád sze­rint egy 41 éves férfi a XI. kerü­le­ti bérelt laká­sán tar­tot­ta a til­tott sze­re­ket, érté­ke­sí­tés cél­já­ból. Elfo­gá­sa­kor az össze­sen több mint 10 kilo­gramm kábí­tó­szer mel­lett, csak­nem 9 mil­lió forint­nyi kész­pénzt,…

2021. júni­us 15., 9:14

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy soro­zat­tol­vaj fér­fi­val szem­ben, aki öt nap alatt kilenc autót tört fel és akku­mu­lá­tort, rádi­ós­mag­nót, hang­szó­rót, pendrive-ot, sőt az egyik jár­mű­ből két üveg…

2021. júni­us 15., 8:52