Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » 1.8 millió forint értékben loptak parfümöket egy soproni drogériából – videóval – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sop­ro­ni Járá­si Ügyész­ség két nő és egy férfi ellen emelt vádat nagyobb érték­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt, akik közel 2 mil­lió forint érték­ben lop­tak parfümöket. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a három vád­lott külön-külön érke­zett meg a sop­ro­ni üzlet­be 2023 feb­ru­ár­já­nak egyik dél­után­ján. Az egyik nőt és a fér­fit egy­más­sal hoz­zá­tar­to­zói kap­cso­lat­ban fűzi össze. Meg­ér­ke­zé­sü­ket köve­tő­en a két nő 53 darab par­fü­möt tett a kosa­rá­ba 1.854.800 forint érték­ben, majd azo­kat – figyel­ve az üzlet kame­rá­it is – papír­szaty­rok­ba pakol­ták át, ezt köve­tő­en pedig a saját tás­ká­ik­ba rakták.

Az áru­ház­ból a két nő egy­más köve­tő­en, míg a férfi kicsit lema­rad­va távo­zott. Mikor a kijá­rat­nál elhe­lye­zett jel­ző­be­ren­de­zés csi­pog­ni kez­dett, akkor egye­dül a férfi lépett vissza és muto­gat­ni kezd­te a cipő­jét, állít­va azt, hogy az új, az okoz­za a csipogást.

Az üzlet­nek oko­zott kár nem térült meg.

A vád­lot­tak­kal szem­ben három év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

A lopást az üzlet kame­rái örö­kí­tet­ték meg.