Főoldal » Archív » 10 migránst csempészett a román férfi

A Tatai Járá­si Ügyész­ség több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő 63 éves román fér­fi­vel szem­ben.

A férfi 2016. júli­us 7-én, az esti órák­ban Buda­pes­ten, az álta­la veze­tett kis­busz­ba fel­vett nyolc afgán és két pakisz­tá­ni állam­pol­gárt oly módon, hogy egyi­kük a cso­mag­tér­ben bújt el. Az elkö­ve­tő tudta, hogy a mig­rán­sok nem ren­del­kez­nek érvé­nyes úti okmá­nyok­kal és vízum­mal, ennek elle­né­re akar­ta őket ille­gá­li­san Auszt­ri­á­ba szál­lí­ta­ni.

Az ember­csem­pész a jár­mű­vel az M1-es autó­pá­lyán haladt Auszt­ria felé, ami­kor Tata tér­sé­gé­ben a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság jár­őrei ellen­őriz­ték, majd őt és uta­sa­it elő­ál­lí­tot­ták.

A férfi által elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­tet­he­tő.

Az elkö­ve­tő­vel szem­ben a járá­si ügyész­ség bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.