Főoldal » Hírek » 10 millió forintot meghaladó összeggel verte át ügyfeleit a csaló vállalkozó - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség nagyobb kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 38 éves sió­fo­ki fér­fi­val szem­ben, aki több mil­lió forint érték­ben vett fel meg­ren­de­lé­se­ket ügy­fe­le­i­től, azon­ban átvett össze­ge­ket nem utal­ta át a gyártónak.

A vád­lott nyí­lás­zá­rók és redő­nyök viszont­el­adó­ja­ként több gyár­tó­val is part­ne­ri viszony­ban állt, azon­ban 2019 végé­re komoly pénz­za­var­ba került; meg nem fize­tett alkal­ma­zot­ti bér­ekés szál­lí­tói szám­lák, köl­csö­nök és hát­ra­lé­kos NAV tar­to­zás is ter­hel­ték. A vád­lott ekkor elha­tá­roz­ta, hogy ügy­fe­le­i­től fog pénzt kicsalni. 

Az egyik sér­tett 2019 októ­be­ré­ben a vád­lott cégé­től 1,7 mil­lió forint érték­ben ren­delt nyí­lás­zá­ró­kat, mely­nek ellen­ér­té­két a sér­tett banki átuta­lás­sal meg­fi­zet­te. A vád­lott ekkor a meg­ren­de­lő lapot ugyan elküld­te gyár­tó­nak, a gyár­tás meg­kez­dé­sé­hez szük­sé­ges – a meg­ren­de­lé­si díj 50 szá­za­lé­kát kite­vő – elő­le­le­get azon­ban nem, így már az ügy­let meg­kö­té­se­kor sem állt szán­dé­ká­ban annak teljesítése.

A vád­lott az össze­gek beér­ke­zé­se után a meg­ren­delt áruk hol­lé­te után érdek­lő­dő ügy­fe­lei előtt arra hivat­ko­zott, hogy az írás­be­li szer­ző­dés sze­rint a tel­je­sí­tés­re 1 év áll ren­del­ke­zés­re, ugyan­ak­kor a meg­ren­de­lé­sek leadá­sa­kor az áruk leszál­lí­tá­sát még jóval rövi­debb határ­idő­re - körül­be­lül 60 napra – ígér­te, ille­tő­leg a nyo­mo­zás során meg­ál­la­pít­ha­tó volt az is, hogy az átvett elő­le­ge­ket a cél­juk­tól elté­rő­en hasz­nál­ta fel. 

A férfi ezzel a mód­szer­rel továb­bi öt sér­tet­tet ejtett téve­dés­be, akik­nek 600.000 és 3.600.000,-Ft közöt­ti össze­gű kárt oko­zott, ezál­tal a 2020 szep­tem­be­ré­ig foly­ta­tott csa­lás­so­ro­zat­tal több mint 10 mil­lió forint­ra tett szert.

Az ügyész­ség a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban a fér­fi­val szem­ben bör­tön­fo­ko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sá­ra, vala­mint a sér­tet­tek­nek oko­zott kár meg­té­rí­té­sé­re tett indítványt.