Főoldal » Archív » 100.000 forintot fizetett a sértett a zsarolónak Esztergomban

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség súlyos fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő 31 éves fér­fi­vel szemben.

A sér­tett épí­té­si mun­kák­kal fog­lal­ko­zott, és egy régi istál­ló fel­újí­tá­sa során került kap­cso­lat­ba az elkö­ve­tő­vel. A sér­tett és az elkö­ve­tő között szü­le­tett egy anya­gi ter­mé­sze­tű, fize­té­si meg­ál­la­po­dás, ami­ről az elkö­ve­tő egyik isme­rő­se – isme­ret­len körül­mé­nyek között – tudo­mást szer­zett. Az elkö­ve­tő azt hitte, a sér­tett fecse­gett, ezért dühös lett rá, továb­bá úgy gon­dol­ta, mivel a „hír­ne­vén csor­ba esett”, őt a sér­tett­nek kár­ta­la­ní­ta­nia kell.

A férfi ennek meg­fe­le­lő­en, 2017. júni­us 9. nap­ján, az esti órák­ban Esz­ter­gom­ban talál­ko­zott a sér­tet­tel, aki­vel a fen­ti­e­ket közöl­te, majd tőle 500.000 forin­tot köve­telt, ille­tő­leg meg­fe­nye­get­te azzal, ha nem fizet, akkor elás­sa, de előt­te meg­ve­ri. A sér­tett nagyon félt a zsa­ro­ló­tól, ezért a bán­tal­ma­zás elke­rü­lé­se érde­ké­ben fizet­ni akart. Mivel nem volt ele­gen­dő pénze, a nagy­ma­má­já­tól kért köl­csön 30.000 forin­tot, és ezt, vala­mint továb­bi 70.000 forin­tot, össze­sen 100.000 forin­tot átadott a fér­fi­nak. Az elkö­ve­tő azon­ban fel­szó­lí­tot­ta a sér­tet­tet, hogy a mara­dék pénzt is fizes­se meg egy héten belül, ellen­ke­ző eset­ben nagyon rosszul fog járni.

A meg­ré­mült és meg­fe­nye­ge­tett sér­tett azon­ban nem fize­tett töb­bet, hanem még aznap fel­je­len­tést tett a rendőrségen.

A férfi által elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő. A zsa­ro­ló bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság dönt.