Főoldal » Hírek » 100 millió forintot meghaladó kár miatt került őrizetbe egy győri autókereskedő

A Győri Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett annak az autó­ke­res­ke­dő­nek a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, akit közokirat-hamisítás és tíz vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel gyanúsítanak.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2018. nya­rá­tól kez­dő­dő­en nagy érté­kű gép­ko­csik adás­vé­te­le kap­csán köve­tett el csa­lá­so­kat és sik­kasz­tá­so­kat, ezt köve­tő­en, fenye­ge­tő anya­gi hely­ze­te miatt köl­csö­nö­ket vett fel magán­sze­mé­lyek­től is, ille­tő­leg cégén keresz­tül egy bank­tól is. Az össze­ge­ket isme­ret­len célra for­dí­tot­ta, majd az eladó­so­dott cégét egy – álta­la is tudot­tan halá­los beteg­ség­ben szen­ve­dő sze­mély­nek – értékesítette.

Ezt köve­tő­en is foly­tat­ta azon­ban autók­kal kap­cso­la­tos tevé­keny­sé­gét, köl­csö­nö­ket is vett fel, vala­mint egy hat­mil­lió forint és egy 7.5 mil­lió forint érté­kű fest­ményt is átvett érté­ke­sí­tés­re, melyek­kel kap­cso­lat­ban elszá­mol­ni nem tud.

Az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lyé­re, a bűn­is­mét­lés tényé­re és a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re hivat­ko­zás­sal indít­vá­nyoz­ta az őri­zet­ben lévő elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sát az elle­ne külö­nö­sen nagy kárt okozó csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt folya­mat­ban lévő bűnügyben.

A letar­tóz­ta­tás tár­gyá­ban a Győri Járás­bí­ró­ság fog dön­tést hozni a 2021. május 6-án 13.30 óra­kor tar­tan­dó ülésen.