Főoldal » Hírek » 11 bűncselekményt követett el az a fiatalkorú fiú, akinek ütése folytán később meghalt a sértett - fotókkal - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Somogy Megyei Főügyész­ség halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a 17 éves fér­fi­val és öt tár­sá­val szem­ben, akik busz­meg­ál­lót ron­gál­tak, rátör­tek egy csa­lád­ra ott­ho­nuk­ban, továb­bá a fia­tal­ko­rú vád­lott üté­sé­től esett hanyatt az az isme­rő­sé­ért kiál­ló férfi, aki pár nap múlva fej­sé­rü­lé­sé­nek szö­vőd­mé­nyei miatt elhunyt.

A vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint a fia­tal­ko­rú I. rendű vád­lott apjá­val, test­vé­ré­vel és isme­rő­sük­kel 2020 janu­ár­já­ban erő­sen ittas álla­pot­ban addig rúg­tak és ütöt­tek egy kapos­vá­ri busz­meg­ál­lót, amíg annak üve­ge­zé­se kitö­rött, a ron­gá­lá­si kár 124.000 forint volt.

A fia­tal­ko­rú 2020 júni­u­sá­ban négy tár­sá­val - köz­tük roko­nok­kal - azért ron­tott rá volt barát­nő­je csa­lád­já­ra, mert talál­koz­ni akart a lánnyal, aki kife­je­zet­ten a vád­lott elől mene­kült el ott­hon­ról. Az ütle­gek­kel fel­sze­rel­ke­zett vád­lot­ti tár­sa­ság a kaput berúg­va (1. és 2. kép), enge­dély nél­kül ment be a sér­tet­ti famí­lia udva­rá­ra. A ház előtt hár­man a csa­lád­fő bán­tal­ma­zá­sá­ban vet­tek részt, ket­ten pedig az ajtó­nál állva meg­aka­dá­lyoz­ták (3. kép), hogy a ház­ban lévő fel­nőt­tek és gye­re­kek kijus­sa­nak, vala­mint tele­fo­nál­ja­nak a rendőrségre.

A fia­tal­ko­rú vád­lott pár nap­pal később isme­rő­se­i­vel több szó­ra­ko­zó­he­lyen ita­lo­zott Kapos­vár bel­vá­ro­sá­ban, majd az éjsza­kai órák­ban az utcán egyik barát­já­val beszél­ge­tő, a sér­tett tár­sa­sá­gá­hoz tar­to­zó lány­ra tisz­te­let­len meg­jegy­zést tett. Ez miatt a lány barát­nő­je szó­vál­tás­ba került a vád­lot­tal, ezért a sér­tett közé­jük lépett és el akar­ta tolni a ter­hel­tet isme­rő­se közeléből.

Az ittas vád­lott a sér­tett beavat­ko­zá­sá­tól indu­lat­ba jött és bal kéz­zel, köze­pes erő­vel állon vágta a fia­tal fér­fit, aki ettől hátra esett, fejét a köve­zet­be ütöt­te és elvesz­tet­te esz­mé­le­tét. (4. és 5. kép)

A sér­tett más­nap ott­hon rosszul lett, az édes­any­ja által kihí­vott mentő szál­lí­tot­ta kór­ház­ba, ahol álla­po­ta miatt kopo­nya­mű­té­tet kel­lett végrehajtani.

A műtét után fel­lé­pő szö­vőd­mé­nyek követ­kez­té­ben a sér­tett pár nap­pal később elhalálozott.

A főügyész­ség a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék­re benyúj­tott vád­ira­tá­ban elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­rés ese­té­re a távol­tar­tás hatá­lya alatt álló vád­lot­tak közül I. rendű vád­lot­tal szem­ben fia­tal­ko­rú­ak bör­tö­né­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tést, vala­mint továb­bi két vád­lott­ra ugyan­csak vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést indítványozott.

A fel­hasz­nált képek a nyo­mo­zó ható­ság szem­lé­in készül­tek, a hely­szín­raj­zot a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság szerkesztette.