Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » 11 éves gyereket zsarolt egy fiatalkorú lány – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő lány ellen a Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség zsa­ro­lás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot. A fia­tal pénz átadá­sá­ra kény­sze­rí­tet­te a 11 éves sértettet.

A vád­irat sze­rint a fia­tal­ko­rú lány 2023. októ­ber 17-én, dél­után, Deb­re­cen az egyik vil­la­mos­meg­ál­ló­ban tar­tóz­ko­dott, ahol látta, hogy egye­dül érke­zett a 11 éves sér­tett. A vád­lott elha­tá­roz­ta, hogy pénzt sze­rez tőle akár élet elle­ni fenye­ge­tés­sel is. Oda­lé­pett a sér­tett­hez és pénz átadá­sá­ra szó­lí­tot­ta fel. A gyer­mek nagyon meg­ijedt, de közöl­te, hogy nincs nála pénz. Ezután a fia­tal fel­szó­lí­tot­ta a sér­tet­tet, hogy 2023. októ­ber 21-én, 19 órára men­jen az álta­la meg­je­lölt deb­re­ce­ni hely­szín­re és vigyen neki 20.000 forin­tot, mert ha ellen­sze­gül, akkor kés­sel leszúrja.

A meg­fé­lem­lí­tett sér­tett nem mert fel­száll­ni az idő­köz­ben a meg­ál­ló­ba érke­ző vil­la­mos­ra, hanem elin­dult gya­lo­go­san és tele­fo­non hívta fel a szü­le­it, akik­nek elmond­ta a történteket.

A gyer­mek az édes­any­já­val a meg­be­szélt idő­pont­ban elment a meg­adott hely­szín­re, ahol a sér­tet­tet már várta a fia­tal­ko­rú. A lány oda­ment a sér­tett­hez és kérte tőle a 20.000 forin­tot, ekkor a gyer­mek közöl­te, hogy csak 1.000 forin­tot tudott hozni. A vád­lott a bank­je­gyet kivet­te a kezé­ből és fel­szó­lí­tot­ta arra, hogy egy hét múlva 20.000 forin­tot hoz­zon, majd elment a helyszínről.

A Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság rend­őrei ezután rövid­del a hely­szín köze­lé­ben a vád­lot­tat elfogták.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott ellen súlyos fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. Vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a járás­bí­ró­ság a vád­lott javí­tó­in­té­ze­ti neve­lé­sét és 1.000 forint összeg­ben vele szem­ben vagyon­el­kob­zást ren­del­jen el.