Főoldal » Hírek » 11 migránst csempészett egy autóban egy szír férfi Marcali környékén - Fotókkal - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség ember­csem­pé­szés és cser­ben­ha­gyás miatt emelt vádat azzal a 21 éves szír fér­fi­val szem­ben, aki 11 ille­gá­lis határ­át­lé­pőt akart egy sze­mély­au­tó­ba zsú­fol­va Auszt­ri­á­ba csempészni.

A vád­lot­tat egy ember­csem­pész háló­zat bízta meg azzal, hogy a magyar-szerb határ­sza­kasz­ról ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket szál­lít­son Auszt­ri­á­ba. A meg­bí­zók ennek érde­ké­ben a vád­lott ren­del­ke­zé­sé­re bocsá­tot­tak egy oszt­rák honos­sá­gú sze­mély­gép­ko­csit, majd GPS koor­di­ná­ták for­má­já­ban adták meg azo­kat a hely­szí­ne­ket, ahol a csem­pé­szett sze­mé­lye­ket fel kell vennie.

A vád­lott ennek meg­fe­le­lő­en 2021 janu­ár­já­nak ele­jén a déli határ köze­lé­ben össze­sen 11 sze­mélyt – köz­tük két kis­ko­rút - vett fel a sze­mély­au­tó­já­ba, akik közül hár­man a cso­mag­tar­tó­ban, míg nyolc­an az utas­tér­ben helyez­ked­tek el. A férfi ezt köve­tő­en Auszt­ria irá­nyá­ba indult, azon­ban az M7-es autó­pá­lya Somogy megyei sza­ka­szán a rend­őrök ellen­őriz­ni akarták.

Ami­kor a jár­őrök ki akar­ták terel­ni a vád­lott autó­ját az egyik pihe­nő­hely­re, a férfi úgy tett, mint­ha ele­get tenne a rend­őri fel­szó­lí­tás­nak, és szín­leg las­sí­ta­ni kezd­te az autó­ját, azon­ban ami­kor a rend­őr­sé­gi jármű meg­kezd­te a kihaj­tást, hir­te­len irányt vál­tott, gyor­sí­tott, és elhaj­tott Nagy­ka­ni­zsa irá­nyá­ba. A jár­őrök ezután üldöz­ni kezd­ték a fér­fit, aki azon­ban a bala­ton­szent­györ­gyi lehaj­tó­nál nagy sebes­ség mel­lett elvesz­tet­te az ural­mát a gép­ko­csi felett, és a sza­lag­kor­lát­nak sodródott.

Miu­tán az irá­nyít­ha­tat­lan­ná vált gép­ko­csi meg­állt, a vád­lott anél­kül mene­kült el a hely­szín­ről, hogy az álta­la szál­lí­tott sze­mé­lyek hogy­lé­té­ről meg­győ­ző­dött volna, azon­ban a sze­ren­csés kime­ne­te­lű bal­eset­ben az ille­gá­lis határ­át­lé­pők nem sérül­tek meg, őket határ­ren­dé­sze­ti eljá­rás kere­té­ben kiuta­sí­tot­ták az ország­ból. A gya­lo­go­san mene­kü­lő vád­lot­tat még aznap dél­után lakos­sá­gi infor­má­ció alap­ján elfog­ták, majd őri­zet­be véte­le után ügyé­szi indít­vány­ra a bíró­ság elren­del­te a letar­tóz­ta­tá­sát is.

Az ügyész­ség a Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az azóta is letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés, köz­ügyek­től és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás, vala­mint kiuta­sí­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A fény­ké­pek a nyo­mo­zó ható­ság hely­szí­ni szem­lé­jén készültek.