Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » 11 millióval rövidítették meg az állami költségvetést – a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Álla­mi bér­tá­mo­ga­tá­sok sza­bály­ta­lan fel­hasz­ná­lá­sa miatt emelt vádat az ügyész­ség két ver­pe­lé­ti lakos ellen.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség egy fér­fit és egy nőt vádol azzal, hogy a 2019. év folya­mán több mint tizen­egy­mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak az Euró­pai Szo­ci­á­lis Alap­nak, illet­ve a Magyar Állam költségvetésének.

A vád­lot­tak egyi­ke – annak fel­szá­mo­lá­sá­ig – egy ver­pe­lé­ti szék­he­lyű egye­sü­let tény­le­ges veze­tő­je volt, míg a nő nem kötő­dött a civil szer­ve­zet­hez, ennek elle­né­re folya­ma­to­san segít­sé­get nyúj­tott a bűn­cse­lek­mény elkövetéséhez.

2019 év ele­jén a férfi az „Út a mun­ka­erő­pi­ac­ra” elne­ve­zé­sű kiemelt munkaerő-piaci prog­ram­ban külön­bö­ző össze­gű bér­tá­mo­ga­tá­sok elnye­ré­se érde­ké­ben több sze­mély rend­sze­res fog­lal­koz­ta­tá­sa kap­csán kérel­met nyúj­tott be az ille­té­kes járá­si hiva­tal­hoz. Később, már­ci­us­ban az Ifjú­sá­gi Garan­cia Rend­szer kere­té­ben meg­va­ló­su­ló munkaerő-piaci prog­ram­ban nyújt­ha­tó 100%-os bér­költ­ség támo­ga­tást pályáz­ta meg. Mind­két pályá­zat sike­res volt, az egye­sü­let bér­tá­mo­ga­tá­sok­hoz jutott.

A mun­ka­vál­la­ló­kat azon­ban tény­le­ge­sen nem a támo­ga­tá­si szer­ző­dé­sek­ben kikö­tött, hanem annál ala­cso­nyabb bérért fog­lal­koz­tat­ták, így ők a munkaerő-piaci prog­ram­ban sze­rep­lő össze­gek­nek csu­pán a töre­dé­két kap­ták kéz­hez. Az átutalt és a kifi­ze­tett bérek külön­bö­ze­tét a vád­lot­tak jog­el­le­ne­sen isme­ret­len célra for­dí­tot­ták. A kiuta­lá­sok érde­ké­ben a két ter­helt valót­lan tar­tal­mú, nem a mun­ka­vál­la­lók által alá­írt, tar­tal­mi­lag és ala­ki­lag is hamis jelen­lé­ti íve­ket és bér­jegy­zé­ke­ket nyúj­tott be a járá­si hiva­tal­hoz, meg­té­veszt­ve ezzel az ügyintézőket.

A járá­si ügyész­ség jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­vel és több­rend­be­li, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja az elkö­ve­tő­ket. Az ügy­ben a vád­ha­tó­ság a val­lo­más­té­telt eddig meg­ta­ga­dó ter­hel­tek ese­té­ben az eset­le­ges későb­bi beis­me­ré­sük függ­vé­nyé­ben tett indít­ványt a bün­te­tés kiszabására.