Főoldal » Hírek » 12 embert zsúfolt egy autóba az embercsempész – a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sár­vá­ri Járá­si Ügyész­ség csem­pé­szett sze­mély sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a letar­tóz­ta­tás­ban lévő afgán fér­fi­val szem­ben, akit a rend­őr­jár­őrök az M86-os autó­úton, Vas megyé­ben, Nick köze­lé­ben 2020. május 27-én értek tet­ten, miköz­ben sze­mély­gép­ko­csi­val össze­sen 12 ille­gá­lis határ­át­lé­pőt szál­lí­tott, aki­ket Auszt­ri­á­ba akart jut­tat­ni.

A vád­irat sze­rint a vád­lott hat éve tar­tóz­ko­dott jog­sze­rű­en Magyar­or­szá­gon, oltal­ma­zot­ti stá­tusszal ren­del­ke­zett, mene­dék­jo­got élve­zett. Az oltal­ma­zot­ti stá­tu­szát a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se után az ille­té­kes ide­gen­ren­dé­sze­ti ható­ság vissza­von­ta.

A vád­lott koráb­bi buda­pes­ti mun­ka­he­lyén meg­is­mer­ke­dett egy hon­fi­tár­sá­val, aki­vel meg­egye­zett abban, hogy egy meg­adott napon afgá­no­kat fog Auszt­ri­á­ba szál­lí­ta­ni. A vád­lott egy bér­au­tó­val érke­zett a magyar-román határ köze­lé­be, ahol 2020. május 26-án fel­vett 12 afgán állam­pol­gárt, őket a sze­mély­gép­ko­csi ülé­se­i­re, illet­ve a cso­mag­tar­tó­já­ba ültet­te, majd elin­dult velük az osztrák-magyar határ köze­lé­be.

A rend­őr­jár­őrök azon­ban az M86-os autó­úton, Nick kör­nyé­kén meg­ál­lí­tot­ták, majd az ellen­őr­zés során meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a vád­lott uta­sai nem ren­del­kez­nek érvé­nyes magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­si enge­déllyel, vala­mint sem­mi­lyen sze­mé­lyes okmányt nem tar­tot­tak maguk­nál.

A vád­lott a bűn­cse­lek­ményt a csem­pé­szett sze­mé­lyek sanyar­ga­tá­sá­val követ­te el, mert a 12 afgán férfi a sze­mély­gép­ko­csi utas­te­ré­ben és cso­mag­tar­tó­já­ban volt össze­zsú­fol­va hosszabb időn és több száz kilo­mé­te­ren keresz­tül. A fér­fi­ak a szál­lí­tás körül­mé­nyei, az uta­zá­si idő, a moz­gás­kor­lá­to­zott­ság miatt testi-lelki szen­ve­dés­nek vol­tak kité­ve.

A Sár­vá­ri Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.

A fel­vé­tel a tet­ten­érés­kor készült.