Főoldal » Archív » 12 éves fiút molesztált egy budapesti villamoson - gyorsított eljárásban állította bíróság elé az ügyészség

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta azt a 22 éves fér­fit, aki pár hét­tel ezelőtt az egyik buda­pes­ti vil­la­mo­son egy 12 éves fiút molesztált.

A tény­ál­lás sze­rint a vád­lott 2016. novem­ber 16-án a dél­utá­ni órák­ban a VIII. kerü­let, Cor­vin negyed­nél fel­szállt az egyik vil­la­mos­ra. A zsú­folt jár­mű­vön köz­vet­le­nül mel­let­te állt 12 éves sér­tett, aki a tömeg­ben édes­any­já­tól elsod­ró­dott, közöt­tük 2-3 ember állt. A vád­lott úgy vélte, hogy a gyer­mek egye­dül uta­zik, ezt kihasz­nál­va a sér­tett comb­ját simo­gat­ni kezd­te. A kis­fiú a vád­lott kezét ellök­te, ő azon­ban tovább foly­tat­ta a sze­mé­rem­sér­tő cse­lek­mé­nyét. Kis idő után a sér­tett síró han­gon ráki­ál­tott a fér­fi­ra, hogy hagy­ja őt békén. A sér­tett édes­any­ja a kiál­tást meg­hal­lot­ta, a gyer­me­ké­vel együtt leszállt a vil­la­mos­ról és szá­mon kérte a vád­lot­tat, aki a hely­szín­ről távoz­ni akart, egy járó­ke­lő azon­ban a rend­őrök kiér­ke­zé­sé­ig visszatartotta.

A kerü­le­ti ügyész­ség a külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő elkö­ve­tőt a mai napon embe­ri mél­tó­sá­got sértő sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság elé állította.

A bíró­ság a ter­helt bűnös­sé­gét vád­dal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg, és ezért őt 1 év 8 hónap vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, egy­út­tal meg­szün­tet­te egy koráb­bi, hason­ló bűn­cse­lek­mény miat­ti elíté­lés­ből enge­dé­lye­zett fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tá­sát is.

Az íté­let nem jog­erős. A bíró­ság ügyé­szi indít­vány­ra fenn­tar­tot­ta a ter­helt elő­ze­tes letartóztatását.