Főoldal » Hírek » 12 éves lány rabolt Budapesten – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A fia­tal­ko­rú lány két tár­sá­val együtt lopni ment egy XI. kerü­le­ti plá­zá­ba. A lopás azon­ban rab­lá­si kísér­let­be for­dult át, ami­kor a 12 éves lány a ruha­da­ra­bok meg­tar­tá­sa és a mene­kü­lés érde­ké­ben bele­ha­ra­pott a biz­ton­sá­gi őr vállába.

A vád­irat sze­rint a 12 éves elkö­ve­tő két 15 éves tár­sá­val együtt 2019. októ­ber 13-án, késő dél­után bement egy XI. kerü­le­ti bevá­sár­ló­köz­pont­ban lévő ruha­bolt­ba azért, hogy onnan ruhá­kat lop­ja­nak. A lány bement a pró­ba­fül­ké­be, ahova egyik társa több­ször is külön­fé­le ruha­ne­mű­ket adott be neki. A pró­ba­fül­ké­ben a fia­tal­ko­rú egy póló­ról és egy nad­rág­ról - amik össze­sen 10 ezer forint­ba kerül­tek - az áru­vé­del­mi esz­közt lesza­kí­tot­ta, majd a pólót a saját ruhá­ja fölé fel­vet­te, a nad­rá­got pedig a ruhá­ja alá rej­tet­te. Har­ma­dik tár­suk a lopás­ban oly módon vett részt, hogy tár­sai cse­lek­mé­nyét biz­to­sí­tot­ta, az üzlet terü­le­tén sétál­va a biz­ton­sá­gi őrö­ket, illet­ve a kör­nye­ze­tet folya­ma­to­san figyel­te a lelep­le­ző­dés elke­rü­lé­se érdekében.

Ezt köve­tő­en meg­pró­bál­ták elhagy­ni az üzle­tet, azon­ban a biz­ton­sá­gi szol­gá­lat tag­jai fel­fi­gyel­tek rájuk. A biz­ton­sá­gi őr az áru­vé­del­mi kapu­nál meg­ál­lí­tot­ta a fia­ta­lo­kat, aki­ket meg­kért, hogy ellen­őr­zés­re men­je­nek az iro­dá­ba. A 12 éves lány lát­szó­lag a sér­tet­tel tar­tott, azon­ban pár lépés után hir­te­len meg­for­dult és a kijá­rat irá­nyá­ba kez­dett sza­lad­ni. A biz­ton­sá­gi őr utána futott, meg­előz­te és elé állt, hogy meg­ál­lít­sa. A lány ezután is el akart futni, ezért az őr igye­ke­zett fel­tar­tóz­tat­ni őt, ekkor azon­ban a nála lévő ter­mé­kek meg­tar­tá­sa, illet­ve a mene­kü­lés érde­ké­ben a biz­ton­sá­gi őr vál­lá­ba bele­ha­ra­pott, és folya­ma­to­san harap­ta, egé­szen addig, amíg a sér­tett el nem engedte.

A vád­lott élet­ko­ra miatt kiren­delt szak­ér­tők meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy beszá­mít­ha­tó, és ren­del­ke­zik a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­hez szük­sé­ges belá­tá­si képességgel.

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség Fia­tal­ko­rú­ak Bün­te­tő­ügye­i­nek Rész­le­ge vádat emelt a 12 éves lánnyal szem­ben rab­lás bűn­tett kísér­le­te miatt és indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság szab­jon ki vele szem­ben javí­tó­in­té­ze­ti neve­lést. Két 15 éves tár­sát az ügyész­ség dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja, mint bűn­se­gé­de­ket. Velük szem­ben pró­bá­ra bocsá­tás az indít­vány, a pró­ba­idő alatt párt­fo­gó felügyelővel.

A fia­tal­ko­rú­val szem­ben kisza­bott bün­te­tés vagy alkal­ma­zott intéz­ke­dés célja első­sor­ban az, hogy a fia­tal­ko­rú helyes irány­ba fej­lőd­jön, és a tár­sa­da­lom hasz­nos tag­já­vá vál­jon, erre tekin­tet­tel a fia­tal­ko­rú neve­lé­sét kell szem előtt tar­ta­ni. Javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés akkor szab­ha­tó ki, ha a fia­tal­ko­rú neve­lé­se érde­ké­ben inté­ze­ti elhe­lye­zé­se szükséges.