Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség » 13 és 16 éves fiatalok bántalmaztak életveszélyesen egy férfit – fotóval – a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Vár­me­gyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt indult ügy­ben vádat emelt azzal a két fia­tal­lal szem­ben, akik 2022. év novem­be­ré­ben, Orosz­lány­ban bán­tal­maz­tak egy haj­lék­ta­lan­ként élő férfit. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a 13 és 16 éves fia­tal­ko­rú vád­lot­tak 2022. novem­ber 15-én, 19 óra­kor, egy Orosz­lány­ban lévő park­ban szó­vál­tás­ba keve­red­tek a sér­tet­tel. A fia­ta­lok apró kavi­csok­kal dobál­ták, sér­te­get­ték, pro­vo­kál­ták a fér­fit, majd nem sok­kal később az egyik vád­lott egy faág­gal, a másik vád­lott pedig tenyér­rel meg­ütöt­te a padon ülő sér­tett arcát. Ami­kor a sér­tett segí­tés­égért kia­bált az elkö­ve­tők elsza­lad­tak, azon­ban mivel nem érke­zett segít­ség, még három alka­lom­mal test­szer­te bán­tal­maz­ták a sér­tet­tet. A leg­utol­só rúgást az egyik fia­tal a tele­fon­já­val vide­ó­ra vette.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedett. 

A főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a fia­tal­ko­rú elkö­ve­tők­kel szem­ben és a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék az idő­seb­bik vád­lot­tat fia­tal­ko­rú­ak fog­ház­bün­te­té­sé­re ítél­je, tár­sát pedig bocsás­sa pró­bá­ra és álla­pít­sa meg, hogy a vád­lott a pró­bá­ra bocsá­tás ideje alatt párt­fo­gó fel­ügye­let alatt áll. Ezen túl­me­nő­en a főügyész­ség mind­két vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban azt is indít­vá­nyoz­ta, hogy isko­lai tanul­má­nya­i­kat foly­tas­sák és vegye­nek részt indu­lat­ke­ze­lé­si tréningen.

A rend­őr­ség által a hely­szí­nen készí­tett fotó­kon azok a fada­ra­bok lát­sza­nak, ame­lyek­kel az elkö­ve­tők bán­tal­maz­ták a sértettet.