Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » 13 évet kapott a nevelt lányát molesztáló férfi – a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát abban az ügy­ben, amely­ben egy 6 éves kis­lány volt a sze­xu­á­lis bűn­cse­lek­mény áldozata.

Az íté­let sze­rint a vád­lott és a fele­sé­ge a moson­ma­gyar­óvá­ri laká­suk­ban közö­sen nevel­ték a nő 2013 augusz­tu­sá­ban szü­le­tett lányát és a 2019 máju­sá­ban szü­le­tett közös lányu­kat. A neve­lő­apa 2019 ele­jé­től 2021 feb­ru­ár­já­ig rend­sze­re­sen sze­xu­á­lis cse­lek­ményt vég­zett a nevelt lányá­val. A kis­lány a kör­nye­ze­té­ben lévő fel­nőt­tek­nek már 2019-ben elmond­ta, hogy mit csi­nál vele a neve­lő­ap­ja, azon­ban nem hit­tek neki. Végül a vád­lott egyik távo­li roko­na tett beje­len­tést a rend­őr­sé­gen. A sér­tet­tet több­szö­rö­sen trau­ma­ti­zál­ta a neve­lő­apa viselkedése.

A Győri Tör­vény­szék a vád­lot­tat sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt 10 év fegy­ház­bün­te­tés­re, 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­méllyel kerül­ne kap­cso­lat­ba. Kizár­ta a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehetőségéből.

Az íté­let ellen az ügyész súlyo­sí­tás, a vád­lott és a védő­je fel­men­tés érde­ké­ben fellebbeztek.

A Győri Íté­lő­táb­la a 2024. júli­us 1-jén kihir­de­tett hatá­ro­za­tá­ban egyet­ér­tett az ügyé­szi állás­pont­tal, a vád­lott sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét 13 évre súlyosította.