Főoldal » Hírek » Somogy Vármegyei Főügyészség » 130 millió forintot csalt ki ügyfeleitől a kaposvári ingatlanos- a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség jelen­tős kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy 49 éves kapos­vá­ri nő ellen, aki össze­sen 14 sér­tett­nek oko­zott kárt, akik egy része ingat­lant akart vásá­rol­ni, de töb­ben vol­tak olya­nok, akik köl­csö­nü­ket nem kap­ták vissza.Az ingat­lan­köz­ve­tí­tő­ként tevé­keny­ke­dő vád­lott koráb­ban már több­ször volt elítél­ve hason­ló csa­lá­sok miatt – egyik ügyé­ben 6 év bör­tön­bün­te­tést kapott -, ezért jelen­tős tar­to­zá­sai voltak.

A vád­lott a tar­to­zá­sai ren­de­zé­se érde­ké­ben ala­pí­tott egy ingat­lan­köz­ve­tí­tő Kft.-t, amit koráb­bi bün­te­té­se miatt csak édes­any­ja nevé­re tudott lét­re­hoz­ni, majd 2018 és 2019 év folya­mán az álta­la, de a cég nevé­ben köz­ve­tí­tett ingat­lan­ügy­le­tek­nél véte­li aján­lat címén (1-3. képek) a vevők által neki átutalt össze­ge­ket nem meg­ál­la­po­dás sze­rint az ingat­la­nok teher­men­te­sí­té­sé­re, illet­ve vétel­ár­rész­let eladók­nak tör­té­nő átadá­sá­ra for­dí­tot­ta, hanem saját cél­ja­i­ra hasz­nál­ta fel. A csa­lá­sok során a vád­lott üzel­mei lep­le­zé­se cél­já­ból szá­mos okira­tot (tulaj­do­ni lap, adás­vé­te­li szer­ző­dé­sek: 4. kép) is meghamisított.

A komoly meg­győ­ző képes­ség­gel ren­del­ke­ző vád­lott 2019-ben az egyik sér­tet­tet három ingat­lan­nal csap­ta be, tőle össze­sen 37,2 mil­lió forin­tot csalt ki, de elő­for­dult olyan is, hogy a nő ugyan­azt az ingat­lant „adta el” több­ször, az egyik befek­te­té­si cél­lal lakást vásár­ló sér­tett­nek pedig még fik­tív bér­lőt is szer­zett, aki­nek a nevé­ben – a sér­tett meg­győ­zé­se érde­ké­ben – a kau­ci­ót is kifizette.

Azok az isme­rő­sök sem jár­tak jól, akik bízva benne köl­csönt adtak neki, mivel az adós­ság­spi­rál­ba került vád­lott­nak nem volt sem szán­dé­ka, sem lehe­tő­sé­ge a tör­lesz­tés­re. A csa­lás­so­ro­zat ered­mé­nye­ként a vád­lott össze­sen 130 mil­lió forint kárt oko­zott, mely­ből 12 mil­lió forint térült meg.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő, koráb­bi bün­te­té­sei miatt vissza­eső vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­rés és tár­gya­lás­ról lemon­dás ese­té­re 8 év bör­tön­bün­te­tést, 9 év köz­ügyek­től eltil­tást, vala­mint az ingat­lan­for­gal­ma­zói tevé­keny­ség­től vég­le­ges hatá­lyú eltil­tást indítványozott.