Főoldal » Hírek » 14 és fél év fegyházbüntetésre ítélt a bíróság egy időskorúakat kifosztó férfit - rendőrségi videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Az elkö­ve­tők víz­sze­re­lő­nek kiad­va magu­kat, 3 idős­ko­rú sér­tett ott­ho­ná­ból több mint 15 mil­lió forin­tot tulaj­do­ní­tot­tak el. Az ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján, egy több­szö­rö­sen bün­te­tett, 53 éves fér­fit a bíró­ság 14 év 6 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re, tár­sát 5 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

A két fér­fi­val szem­ben a Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra. A vád­irat sze­rint a mód­sze­rük az volt, hogy víz­sze­re­lő szak­em­ber­nek adták ki magu­kat, és víz­sze­re­lé­si mun­ká­la­tok­ra hivat­ko­zás­sal jutot­tak be az idős­ko­rú sér­tet­tek laká­sá­ba. Ezután az egyi­kük a kony­há­ban tar­tot­ta a sér­tet­tet azzal az ürüggyel, hogy a sze­re­lé­si mun­ká­la­tok alatt a víz­csa­pot nyit­va hagy­va, a vizet folya­ma­to­san folyat­ni kell. A másik elkö­ve­tő ezt kihasz­nál­va, a sér­tet­tek meg­ta­ka­rí­tott pén­zét keres­ve átku­tat­ta a lakást.

Az 53 éves férfi a vád sze­rin­ti első bűn­cse­lek­ményt egy ezi­dá­ig isme­ret­len tár­sá­val követ­te el. Az elkö­ve­tők a fenti mód­szer­rel, 2019. júni­us 19-én egy II. kerü­le­ti tár­sás­ház­ban lakó 79 éves nő ott­ho­ná­ból 10.700.000 forin­tot tulaj­do­ní­tot­tak el.

Ezt köve­tő­en, 2019. szep­tem­ber 05-én az 53 éves vád­lott 46 éves vádlott-társával két idős­ko­rút fosz­tott ki az ott­ho­nuk­ban. Mind­két sér­tett ugyan­ab­ban a XX. kerü­le­ti tár­sás­ház­ban lakott, egyi­kük 98 éves, a másik pedig 83 éves volt az elkö­ve­tés ide­jén. A vád­lot­tak hoz­zá­juk is úgy jutot­tak be, hogy víz­sze­re­lő­nek adták ki magu­kat, majd a fent írt mód­szer­rel az egyik sér­tett ott­ho­ná­ból mint­egy 3.600.000 forint kész­pénzt, a másik idős­ko­rú áldo­za­tuk­tól pedig csak­nem 2.000.000 forint kész­pénzt lop­tak el.

A nyo­mo­zók a két vád­lot­tat még aznap elfog­ták, a két XX. kerü­le­ti sér­tet­től eltu­laj­do­ní­tott pénzt náluk meg­ta­lál­ták, lefog­lal­ták, majd az idős­ko­rú sér­tet­tek­nek vissza­ad­ták. Az első eset­ben eltu­laj­do­ní­tott több mint 10 mil­lió forint azon­ban nem térült meg.

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben több rend­be­li kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Bíró­sá­gon. A bíró­ság a lefoly­ta­tott bizo­nyí­tás alap­ján az 53 éves, több­szö­rös vissza­eső fér­fit 14 év 6 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re, és 500.000 forint pénz­bün­te­tés­re ítél­te, a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­gét pedig kizár­ta. 46 éves tár­sá­val szem­ben a bíró­ság 5 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tést, vala­mint 300.000 forint pénz­bün­te­tést sza­bott ki.

Az íté­let nem jogerős.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság koráb­bi köz­le­mé­nye és az elfo­gás­ról készült videó az aláb­bi lin­ken meg­te­kint­he­tő: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/vizszerelonek-adtak-ki-magukat