Főoldal » Hírek » 15 év fegyházbüntetést indítványozott az ügyészség az erőszakos többszörös visszaesőnek - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye- fotókkal

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű kapos­vá­ri fér­fi­val szem­ben, aki 8 éves fegy­ház tar­ta­mú bün­te­té­sé­ből sza­ba­dul­va rövid időn belül lopást kísé­relt meg, aztán egy, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes fér­fi­től rabolt és hogy cse­lek­mé­nyét lep­lez­ze, sze­mé­lyi sza­bad­sá­gá­ban is korlátozta.

A vád­ban fog­lal­tak sze­rint a 43 éves vád­lott 2020 novem­be­ré­ben egy kapos­vá­ri ingat­lan­ba hatolt be úgy, hogy a bejá­ra­ti ajtót benyom­ta, azon­ban az érté­kek utáni kuta­tás­ban meg­za­var­ta az egyik sér­tett, így a hely­szín­ről elmenekült.

Rövid­del a siker­te­len lopást köve­tő­en a férfi ismét egy Kapos­vá­ron lévő csa­lá­di házba sur­rant be, ahol szin­tén ész­lel­te a sér­tett, de ez alka­lom­mal a vád­lott nem távo­zott, hanem a nála lénye­ge­sen gyen­gébb fizi­ku­mú, idős fér­fit ököl­lel arcán meg­ütöt­te és az ütés­től a föld­re eső sér­tet­tet pén­zé­nek átadá­sá­ra szó­lí­tot­ta fel. A vád­lott ezt köve­tő­en rúgá­sok­kal adott nyo­ma­té­kot köve­te­lé­sé­nek, azon­ban a sér­tett nem árul­ta el, hol talál­ja meg érté­ke­it, ennek elle­né­re a fér­fi­nak sike­rült fel­ku­tat­nia a sér­tett 75.000 forint kész­pén­zét, amit magá­hoz vett.

A vád­lott a pénz eltu­laj­do­ní­tá­sa után, hogy a bűn­cse­lek­ményt lep­lez­ze, nyo­mai eltün­te­té­sé­be kez­dett úgy, hogy víz­zel higí­tott tisz­tí­tó­szert locsolt végig a sér­tett házá­ban (1. kép), illet­ve őrölt pap­ri­kát és bor­sot is széthintett.

A férfi továb­bá azért, hogy a sér­tett ne tud­jon se tele­fo­non, se sze­mé­lye­sen segít­sé­get hívni, mobil­te­le­fon­já­ból a SIM kár­tyát és az akku­mu­lá­tort kivet­te, a veze­té­kes tele­fon zsi­nór­ját elvág­ta, majd kívül­ről a sér­tett kul­csá­val bezár­ta a bejá­ra­ti ajtót és távozott.

A sér­tett végül úgy tudott szom­széd­já­tól segít­sé­get kérni, hogy a ház­ban lévő pad­lás­fel­já­ró lét­rá­ját egyik abla­ka alá téve kimá­szott az ingat­lan­ból (2. kép).

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­rés ese­tén – a Bün­te­tő Tör­vény­könyv erő­sza­kos több­szö­rös vissza­esők­re vonat­ko­zó emelt bün­te­té­si téte­lé­re figye­lem­mel - 15 év fegy­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést indítványozott.

A fel­hasz­nált képek a kapos­vá­ri rend­őrök szem­lé­jén készültek.