Főoldal » Archív » 15 éves fiú és gyermekkorú társa rabolt a nyílt utcán Miskolcon

A két inté­ze­ti nevelt fia­tal a gyer­mek­ott­hon előt­ti útsza­ka­szon vette el erő­szak­kal egy férfi kabátját.

2014. feb­ru­ár­já­ban a 15 éves vád­lott és inté­ze­ti nevelt társa az utcán figyel­ték ki az arra hala­dó sér­tett fér­fit. A vád­lott utána kia­bált és fel­szó­lí­tot­ta, hogy vere­ked­jen meg a kabát­já­ért. A sér­tett közöl­te, hogy nem verek­szik, majd futni kez­dett. A vád­lott és társa azon­ban utolérte.

A gyer­mek­ko­rú fiú két­szer pofon ütöt­te a fér­fit, miköz­ben kabát­ja átadá­sát köve­tel­ték. A vád­lott ököl­lel gyom­ron ütöt­te a sér­tet­tet, aki a föld­re esett. Végül az erő­szak hatá­sá­ra levet­te kabát­ját és átad­ta az elkö­ve­tők­nek. A két fiú ezután a kabát­tal távo­zott a helyszínről.

A gyors rend­őri intéz­ke­dés­nek köszön­he­tő­en a sér­tett kabát­ját a gyer­mek­ott­hon­ban, a vád­lott szek­ré­nyé­ben megtalálták.

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a 15 éves elkö­ve­tő­vel szem­ben és javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.