Tizenöt évvel ezelőtti makói kettős gyilkosság elkövetőjének letartóztatását indítványozza a főügyészség

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség a mai napon indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el a 2004 novem­be­ré­ben elkö­ve­tett makói ket­tős gyil­kos­ság gya­nú­sí­tott­já­nak letar­tóz­ta­tá­sát. A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2004. novem­ber 16-án, dél­előtt, a gya­nú­sí­tott meg­öl­te makói ingat­la­ná­ban az ott lakó idős­ko­rú sér­tet­tet, vala­mint az oda láto­ga­tó­ba érke­ző lányát. A bűn­cse­lek­ménnyel össze­füg­gés­ben koráb­ban nyo­mo­zás indult … Bőveb­ben: Tizen­öt évvel ezelőt­ti makói ket­tős gyil­kos­ság elkö­ve­tő­jé­nek letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­za a főügyészség