Főoldal » Hírek » 15 millió forint értékű autót csempészett – rendőrségi fotókkal - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Makói Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a bol­gár fér­fi­nak, aki egy lopott autót pró­bált meg hamis okmá­nyok­kal az ország­ból kicsem­pész­ni.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a bol­gár férfi 2022. már­ci­us 24. nap­ján, 0 óra­kor jelent­ke­zett kilé­pés­re az autó veze­tő­je­ként Magyar­or­szág terü­le­té­ről Romá­nia felé a csa­nád­pa­lo­tai határ­át­ke­lő­he­lyen. A kilép­te­tés során a gép­ko­csi érté­ke miatt elren­delt ala­po­sabb ellen­őr­zés során meg­ál­la­pí­tást nyert, hogy azt Német­or­szág­ban körö­zik, rend­szá­ma is egy másik lopott autó azo­no­sí­tó­ja, vala­mint a férfi által átadott for­gal­mi enge­dély hami­sít­vány.

A pénz­mo­sás, az egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élés és a köz­ok­irat hami­sí­tás bűn­tet­te miatt indult bün­te­tő­el­já­rás­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés és az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sé­re.

Az ügyé­szi indít­vány­nak a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja helyt adott és elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát. A bíró­ság vég­zé­se nem vég­le­ges, azzal szem­ben a gya­nú­sí­tott és a védő­je a sza­bad­lá­bon véde­ke­zés érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.

A gép­ko­csi lefog­la­lá­sa során készült képek az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő­ek meg: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/15-millios-korozott-volkswagent-foglaltak-le#3