Főoldal » Hírek » 15 millió forintot ajánlott a nagypapa a gyermekfelügyeleti jogért cserébe - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség vesz­te­ge­tés ható­sá­gi eljá­rás­ban bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 62 éves férfi ellen a Nyír­egy­há­zi Törvényszéken.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a nagy­szü­lők 2019 ele­jé­ig egy ház­tar­tás­ban éltek sza­bol­csi ott­ho­nuk­ban fiuk­kal, annak fele­sé­gé­vel és két kis­ko­rú unokájukkal.

Az apa 2019 már­ci­usától sza­bad­ság­vesztés bün­te­tést kez­dett töl­te­ni, majd az anya novem­berben két gyer­me­ké­vel elköl­tö­zött a közös ott­hon­ból, amit a nagy­szü­lők sérel­mez­tek, mivel ők sze­ret­ték volna a gyer­me­ke­ket nevelni.

A nagy­ma­ma novem­ber végén a nagy­szü­lői kap­cso­lat­tar­tás sza­bá­lyo­zá­sa iránt kérel­met ter­jesz­tett elő, amely­ben min­den héten két napra, min­den máso­dik hét­vé­gé­re, illet­ve az isko­lai szü­ne­tek idő­tar­ta­má­nak felé­re kérte a kap­cso­lat­tar­tás jogá­nak biz­to­sí­tá­sát.  

Ugyan­ezen a napon az édes­apa kép­vi­se­le­té­ben eljá­ró ügy­véd is kérel­met ter­jesz­tett elő a szü­lői fel­ügye­le­ti jog sza­bá­lyo­zá­sa és kap­cso­lat­tar­tás köré­ben, kérve a közös szü­lői fel­ügye­let meg­ál­la­pí­tá­sát azzal, hogy a gyer­me­kek tar­tóz­ko­dá­si helye­ként az apai nagy­szü­lők lakó­he­lyét jelöl­jék meg. Másod­la­go­san azt kérte, hogy a gyám­ügyi ható­ság a szü­lők fel­ügye­le­ti jogát szü­ne­tel­tes­se és nevez­ze ki gyá­mul a nagy­ma­mát, harmad­la­go­san pedig azt, hogy a ható­ság biz­to­sít­sa az apai nagy­szü­lők részé­re a kap­cso­lat­tar­tást a nagy­ma­ma által elő­ter­jesz­tett kére­lem­nek megfelelően.

A kérel­mek alap­ján köz­igaz­ga­tá­si ható­sá­gi eljá­rás indult, amely­ről a ható­ság érte­sí­tést, vala­mint 2019. decem­ber 18. nap­já­ra szóló idé­zést bocsá­tott ki az anya és a nagy­ma­ma részére.

2019 decem­ber ele­jén, a nagy­ma­ma tele­fo­non talál­ko­zót kért a menyé­től, amely más­na­pi talál­ko­zón a nagy­pa­pa 15.000.000 forin­tot ígért az anyá­nak azért, hogy a meg­in­dult ható­sá­gi eljá­rás­ban nyi­lat­koz­zon úgy, hogy lemond a gyer­me­kek szülői fel­ügye­le­té­nek és neve­lé­sé­nek jogá­ról a nagy­szü­lők javára.

A gyer­me­kek édes­any­ja az aján­la­tot vissza­uta­sí­tot­ta.